Петък, 23- ти Август
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Данък върху таксиметров превоз от 590 лева предлагат за такситата в Добрич

Данък върху таксиметров превоз от 590 лева предлагат за такситата в Добрич


 

В Държавен вестник брой 32 от 2016г., в сила от 01.01.2017 г. са публикувани изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси. Въвежда се нов годишен местен данък, който се нарича Данък върху таксиметров превоз на пътници. Във връзка с това в ЗМДТ е приет нов раздел VІІІ, озаглавен „Данък върху таксиметров превоз на пътници” с членове от 61у до 61щ, съгласно които разпоредби, данъчно задължените лица посочени в този раздел се облагат с Данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници, а за всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VІ от този закон. Данъчно задължени лица по този закон ще бъдат превозвачите, които притежават удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от Кмета на Община град Добрич по реда на Закона за автомобилните превози. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници ще се дължи от данъчно задължените лица за всеки автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници. За целта необходимо е Общински съвет да определи с наредба годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници от 300 лв. до 1000 лева в срок до 31 Октомври на предходната година.

Понастоящем броят на таксиметровите автомобили в Община град Добрич, за които има издадени разрешения за осъществяване на таксиметров превоз на пътници е 370. При така зададена нормативна уредба, прогнозата за очакваните годишни приходи от този данък ще са – при взет минимален размер – 111000.00 лева, при максимален – 370000.00 лева, а при малко под усреднен размер ще са 218300.00 лева. 

§2. В глава втора се създава нов Раздел VІІ с текстове от чл. 58 до чл. 64, както следва:
 
                                                   Раздел VІІ
 
                           Данък върху таксиметров превоз на пътници
Чл. 58. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.
(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси.
(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от Кмета на Община град Добрич по реда на Закона за автомобилните превози.
Чл. 59. (1) Годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници е 590 лева.

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(3) Когато до 31 октомври на предходната година общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.
Чл. 60. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по чл. 61х., ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.
(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.
(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец, данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.
Чл. 61. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на Община гр. Добрич ако разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено за нейната територия.
Чл. 62. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:
ДДТГ = ГДТПП x БМ , където
                        12
ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 59;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:
НВДТПП = ПГДТПП x БМ , където
        12
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл. 63. Данъкът по чл. 59 се внася по сметка на Община град Добрич преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
Чл. 64. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 62, ал. 2 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
     §3. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава §1 със следния текст:
      §1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич, влиза в сила от 01.01.2017г..
 
 
Снимка: http://dtp-bg.bg/camersВземи линк:

Коментирайте и Вие