Четв, 19- ти Септ.
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Община град Добрич входира проектно предложение по ОП „Региони в растеж“

Община град Добрич входира проектно предложение по ОП „Региони в растеж“


 

Община град Добрич входира на 28.12.2015 г. в ИСУН 2020 проектно предложение по процедура BG16RFOP001-1-040 -  Изпълнение на ИПГВР 2014-2020 - Инвестиционни програми по ОП „Региони в растеж“. Инвестиционната програма на Община Добрич включва списък с индикативни основни проекти с обекти на интервенция  и списък с индикативни резервни проекти с обекти на интервенция. Управляващият орган на ОПРР предстои да направи оценка на ИП, която приключва с издаване на решение на ръководителя на УО на ОПРР за одобряване и сключване на споразумение за изпълнението й. Един от водещите критерии при подбора на обектите на интервенция е степента на готовност на Община Добрич относно подготовката на проектните предложения за конкретните обекти, тъй като до 31 май 2016 г. сме длъжни да подадем  за минимум 50% от бюджета на града на стойност 14 милиона лева. В тази връзка същите следва да имат технически паспорти и енергийно обследване, технически работни проекти за реконструкцията, изходни данни за определяне ефикасността на изпълнението и прогнозни индикатори, за постигане на желания ефект.

В основния списък на обектите са заложени проекти за реконструкция и енергийна ефективност на 6 детски градини и училища, подобряващи образователната инфраструктура в Община град Добрич. Индикативната стойност на тези проекти е над 9 млн. лв. В направленията „Градска среда“ и „Зони с потенциал за икономическо развитие“ е планирана и депозирани проекто готовност за рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и тротоари. Общо за двете групи дейности планираните средства за реализация на проектите са близо 9 млн. лв. В списъка с основните проекти е включен и проект за саниране на многофамилни жилищни сгради.  Заложените средства по това направление са около 4 млн. лв. Изпълнението на този проект ще се основава на инициативата на гражданите и на натрупания опит за набиране на кандидати въз основа на определени критерии, подобни на тези, по които се набраха кандидати по Националната Програма за саниране. Планираме около 370 домакинства да бъдат крайни бенефициенти по проекта и да обновят жилищата си. В направление „Енергийна ефективност на административни сгради на държавна администрация“ се предвижда ремонт на сградата на пожарната.

В рамките на програмата са включени и проекти за обновяване на концертните зали на Община град Добрич – зала „Добрич” и зала ”Нели Божкова”.

Инвестиционната Програма на Община град Добрич по ОП ”Региони в растеж” може да бъде допълвана с нови обекти и дори да бъде финансирана с допълнителни средства.
Снимка: dobrich24Вземи линк:

Коментирайте и Вие