Пон, 5- ти Декември
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Общия условия

Общия условия

Настоящите Общи условия уреждат правилата за ползването на интернет сайта - dobrich24.com, както и взаимоотношенията между дружеството „Ди Ейч Студио“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, жк. Балик бл. 9, вх.А , ап. 14, ЕИК 200634024, с потребителите, ползващи сайта.

Информацията съдържаща се в dobrich24.com включително всички текстове и изображения (картинки) са защитени от закона за авторското право и сродните му права. Всяко използване на каквато и да било част от съдържанието на dobrich24.com без съгласието и писменото одобрение на представляващите сайта е забранено и ще бъде преследвано от закона.


I. Дефиниции.

В настоящите общи условия изброените по-долу термини имат значението, посочено срещу тях, освен ако контекстът налага друго значение:
1. dobrich24.com представлява виртуален информационен ресурс свободно достъпен посредством глобалната мрежа Интернет. dobrich24.com е собственост на “Ди Ейч Студио” ЕООД и дава възможност на частни и юридически лица да публикуват, търсят и използват за лични нужди информация от всякакъв род. За краткост по-долу в документа dobrich24.com може да бъде наричан „сайта” или ”портала”.
2. „Ди Ейч Студио” ЕООД е дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, жк. Балик бл. 9, вх.А , ап. 14, ЕИК 200634024, което е собственик на сайта и за краткост същото ще бъде наричано навсякъде в настоящите общи условия „Доставчик“ на информационния ресурс.
3. Ползвателите на сайта са физически и/или юридически лица, които ползват свободно представените (но не всички) през web браузър информационни ресурси/данни на сайта. Същите са представителите на информационното общество, съгласно действащото българско законодателство. За краткост в настоящите общи условия същите се наричат „Потребители“ или „Потребителите“.
4. „Злоупотреби“ или „Злоумишлени действия“ са действия нарушаващи интернет етиката, българското законодателство, настоящите общи условия и/или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, препълване на каналите, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви , смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, изпращане на нежелана поща, т.нар. непоискани търговски съобщения съгласно Закона за електронната търговия, използване на голям брой материали от сайта, по начин по който може да се предположи, че използването на същите не е с учебна цел в хипотезата на чл.24 от ЗАПСП и извън целите на сайта от даден потребител с търговска цел и/или друга цел и което ползване включва предоставянето, копирането и възпроизвеждането на съдържанието им към други сайтове и източници, както и извършване на каквито и да е било правни действия, насочени към нарушаване на интелектуална собственост, авторски права, търговски марки, промишлен дизайн или друг вид авторски изображения, както и всякакви други умишлени деяния, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.


II. Общи условия.

1. Всички потребители на сайта, без значение дали са регистрирани или не, имат право да използват предоставяните от dobrich24.com услуги само при спазване на настоящите условия.
2. С всяко кликване върху хипер връзка от dobrich24.com, потребителите декларират, че се съгласяват с настоящите общи условия и се съгласяват да използват dobrich24.com съгласно правилата и условията описани по-долу.


III. Права и задължения на потребителите.

1. Всеки потребител има право да използва dobrich24.com безплатно или платено до колкото това му е позволено от системата и се задължава да спазва условията описани в настоящия документ.
2. Потребителите, без значение дали са регистрирани или не, нямата право да разпространяват чрез dobrich24.com или да разполагат на сървърът му информация свързана с: деяния противоречащи на закона, насилие, расизъм, порнографско съдържание, заплахи, съдържание представляващо търговска тайна и друг вид информация, противоречаща на добрите нрави и доброто поведение.
3. Потребителите имат право да се регистрират в dobrich24.com като попълват исканите от системата данни вярно и коректно. В случай, че потребител не попълни коректно исканата му информация, администраторите на dobrich24.com имат право да изтрият профилът му и цялата въведена от него информация без предупреждение.
4. Всеки потребител има право да прекрати напълно участието си в сайта по всяко време без изрично предупреждение до dobrich24.com и има право да изтрива въведената от него информация.
5. Всеки един потребител носи пълната отговорност и последици от информацията добавена от него в портала dobrich24.com
6. Всеки потребител декларира, че е съгласен цялата информация въведена от него в dobrich24.com да бъде достъпна и показвана на потребителите на сайта имащи нужда от нея.
7. Всеки един потребител е длъжен да проверява периодично за промени на настоящите условия за ползване.
8. Потребителите нямат право да използват форума на сайта с рекламна цел и да публикуват в него рекламни послания, обиди или безсмислени теми и постове. Форумът е създаден с цел взаимопомощ при нужда от съвет относно проблеми свързани с недвижимата собственост.


IV. Права и задължения на dobrich24.com.

1. dobrich24.com има право да променя настоящите условия за ползване на информационния ресурс dobrich24.com и се задължава условията да бъдат публично достъпни на настоящия интернет адрес www.dobrich24.com/obshti_usloviq .
2. dobrich24.com не се задължава и няма обективна възможност да проверява каквато и да било информация въведена от потребителите му, включително снимков материал.
3. dobrich24.com и неговите администратори имат право и се задължават да изтриват всяка една информация въведена от потребителите, която не отговаря на закона на Република България и да сезира съответните органи. Администраторите също така имат право да изтриват информация по собствена преценка или след подаден сигнал от други потребители за информация накърняваща техния имидж или достойнство.
4. dobrich24.com не гарантира, че предоставените от него услуги ще бъдат непрекъснати и достъпни 24 часа в денонощието седем дни в седмицата.
5. dobrich24.com не носи отговорност за загубата на информация въведена от потребителите, и също така не носи отговорност за последиците от загубата на тази информация.
6. dobrich24.com има право да събира информацията въведена от потребителите му (включително IP адреси, адреси на електронни пощи и др.) и да я използва по начин по който „Ди Ейч Студио” ЕООД намери за добре .
7. Информацията събрана от dobrich24.com може да бъде използвана освен за целите на сайта и за предлагане на нови услуги (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи и всякакви други цели свързани с предлаганите от „Ди Ейч Студио” ЕООД услуги, освен в случаите на изрично писмено несъгласие от страна на потребителя изпратено до седалището на „Ди Ейч Студио” ЕООД .
8. dobrich24.com има право да записва кукита (cookies или бисквитки) на компютъра на потребителя с цел безпрепятственото доставяне на услугите на сайта.


V. Интелектуална собственост.

Потребителят декларира, че е носител на авторско право на всяко публикувано от него съдържание или има право да го разпространява при описаните в тази точка условия. Разполагайки съдържание върху сървъра на dobrich24.com, потребителят предоставя на “Ди Ейч Студио” ЕООД изключително право да го използва, записва, съхранява, разпространява по какъвто и да било начин срещу или без заплащане на неограничен брой лица без териториални ограничения и без да дължи заплащане за това на потребителя предоставил съдържанието. Това право се предоставя за неограничен период от време.
VI. Регистрация.
Регистрацията на профил в сайта е доброволна и безплатна. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени при регистрация, са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията, потребителят ще влезе автоматично в своя профил на сайта dobrich24.com без да се изисква потвърждение чрез е-мейл.


VII. Други условия.

1. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора за услуга и/или настоящите Общи условия между страните по тях или отнасящи се до тях, включително спорове, породени и/или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение, разваляне прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в Общите условия и договора или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд в град Добрич.
Никоя част от настоящия сайт, включително неговото авторско съдържание, в това число и настоящите Общи условия, не може да бъде възпроизвеждана, променяна или разпространявана в разрез с авторскоправното законодателство на Република България, без предварителното писмено съгласие на „Ди Ейч Студио“ ЕООД като собственик на сайта в хипотезата на чл.11, чл.14, чл.93б и чл.93в от ЗАПСП. В случай на такива неправомерни действия отговорните физически или юридически лица ще бъдат подведени под съответната наказателна, гражданска и административна отговорност и ще дължат обезщетение за нанесените на дружеството вреди.
 

Коментирайте и Вие