Пон, 17- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Актуализирани правила за прием на деца в детски ясли и целодневни детски градини

Актуализирани правила за прием на деца в детски ясли и целодневни детски градини


 

П Р А В И Л А
ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ – ДЕТСКИ ЯСЛИ И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ/ЦДГ/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. С тези Правила се определят редът и условията за прием на деца в общинските детски ясли и целодневните детски градини на територията на Община град Добрич.
2. Постъпването на децата в новосформиращите се групи в общинските детски ясли и първи групи в целодневните детски градини се осъществява по желание на родителите.
 
ІІ. КАНДИДАТСТВАНЕ:
3. Децата в детските ясли се приемат целогодишно. Датата за прием се уточнява в писменото заявление.
4. Писмените заявления за прием на деца в общинските детски заведения се подават от 01 април до 31 май на всяка календарна година и важат само за децата, които навършват 3 – годишна възраст в същата календарна година за ЦДГ и за децата до 3 – годишна възраст за детска ясла. Заявления за постъпване във ІІ, ІІІ и ІV възрастова група в ЦДГ се подават целогодишно и приемът се осъществява при наличието на свободни места.
5. Единият родител/настойник/, с постоянен или настоящ адрес в Община град Добрич, представя в детското заведение следните документи:
 а/ Заявление  по образец/ еднотипен формуляр за всички ЦДГ и ДЯ/, включващо трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес на родителите, телефон за връзка и е-mail адрес;
 б/ Ксерокопие от Акт за раждане на детето/остава в детското заведение/ и оригинал(за сверка);
 в/ Лична карта на родителя за удостоверяване на постоянен/ настоящ/ адрес;
 г/ документ, удостоверяващ заетостта на родителите/настойниците/, т. е. дали са в трудово правоотношение, служебно правоотношение, самоосигуряващи се, родител пенсионер по болест – без право на работа, в отпуск по майчинство, студент, докторант или специализант в редовна форма на обучение, както следва:
- документ от работодател, че двамата родители/настойници/ работят по трудов или служебен договор, който да съдържа изх.№, мокър печат с подпис и Единен идентификационен код на фирмата;
- актуален документ за регистрация от Бюро по труда – Добрич, ако един или двамата родители/настойници/ са безработни;
- заверено копие от Годишна данъчна декларация по чл. 50 или чл. 92 за управители на ООД и ЕООД от ЗДДФЛ за предходната календарна година, ако родител/настойник/ е самоосигуряващ се;
- решение на НОИ, ако родител/настойник/ е пенсионер по болест без право на работа;
- служебна бележка от работодател или НОИ, ако родител/настойник/ е в отпуск по майчинство;
- уверение от ВУЗ, ако родител/настойник/ е студент, докторант или специализант.
д/ документ/документи, удостоверяващи наличието на някое от положенията, описани подробно в т. 6 от настоящите Правила.
6. Приемът на документи се извършва от директора на детското заведение или от упълномощено със заповед от него лице, което проверява документите, сверява данните и завежда подаденото заявление във входящия регистър с пореден номер.
 
ІІІ. КЛАСИРАНЕ:
7. В общинските детски градини и детски ясли с предимство се приемат деца при следните условия:
а/ деца, чиито родители са с адресна регистрация в района, намиращ се в близост до детското заведение – удостоверява се с лична карта. Личната карта се представя при подаване на заявлението за прием;
б/ деца със заболявания съгласно Наредба за медицинска експертиза на работоспособността до 16 г. – удостоверява се с решение на ЛКК или ТЕЛК;
в/ деца от семейства, в които има други деца с тежки заболявания – удостоверява се с решение на ЛКК или ТЕЛК;
г/ деца, на които поне един от родителите е с инвалидност над 71% - удостоверява се с решение на ТЕЛК;
д/ деца от многодетни семейства с три и повече деца до 18г., като децата в ученическа възраст посещават редовна форма на обучение, деца – близнаци  и деца – тризнаци – удостоверява се с актове за раждане и служебна бележка от училището за текущата учебна година;
е/ деца – сираци или деца – полусираци – удостоверява се с Акт за смърт;
ж/ второ и следващо дете, ако друго дете от семейството посещава в момента същото детско заведение  - справката се прави по служебен път;
з/ деца на родители студенти, докторанти или специализанти в редовна форма на обучение – удостоверява се с уверение от съответния ВУЗ;
и/ дете, настанено за отглеждане в приемно семейство, съгласно чл.26 от Закона за закрила на детето – удостоверява се с документ от Дирекция “Социално подпомагане“ – гр. Добрич;
й/ деца от специализирани институции и резидентни услуги – удостоверява се с документ от съответната институция.
8. Всички предимства трябва да са актуални към датата на записване на детето в детското заведение.
9. Деца, които не ползват предимства, се приемат по реда на входящия номер.
 
ІV. ЗАПИСВАНЕ:
10. Списъците с приетите деца в първите групи в детските градини и детските ясли се обявяват на 10 юни на видно място във всяко детско заведение.
11. От 10 юни до 20 юни се извършва записване на новоприетите деца в съответното детско заведение. Незаписаните в този срок деца автоматично отпадат от приетите и губят входящия номер, с който са участвали в класирането.
12. До 30 юни на видно място в детските градини и детски ясли се изнасят списъци с незаетите места, ако има такива.
13. При записване и постъпване на детето в детското заведение родителите представят:
а/ здравно – профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар
б/ при приемане на дете със специфични хранителни потребности:
  • Документация, свързана с диагностициране на заболяването, изискващо специфично хранене;
  • Указание на лекуващия лекар за диетичен режим и алергенни храни.
в/ еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по - рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина/ детската ясла;
г/ изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в детска ясла и едноседмичен срок за ЦДГ;
д/ изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6 – месечен срок преди постъпване на детето в детска ясла;
е/ данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба №15/2005 г. за имунизациите в Република България.
Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта могат да се приемат в детските заведения, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба №15 за имунизациите в РБ.
ж/ медицинска бележка за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по – късно от 3 дни преди постъпване на детето в детска ясла/ детска градина.
14. При постъпване на децата в детски ясли и детски градини родителите заплащат депозитна такса иподписват Декларация, че са запознати и съгласни с Решение 10-7 от 31.07.2012 г. на Общински съвет град Добрич и с Правилника за вътрешния ред на съответното детско заведение.
 
V. ПРЕМЕСТВАНЕ:
15. Преместване на дете от едно детско заведение в друго може да се осъществи при наличие на свободно място.
 
VІ. ОТПИСВАНЕ:
16. Децата от детските заведения се отписват:
а/ по желание на родителите със заявление до директора;
б/ при постъпване в първи клас за целодневните детски градини на 31.05.
в/ на 01.септември в годината, когато навършват 3 – годишна възраст, или по желание на родителите преди този срок за детските ясли, съгласно чл.2, ал.2 на Наредба №26/18.11.2008 г. за устройството на детските ясли.
Настоящите правила влизат в сила от 01.03.2016 година и отменят всички предходни.
Снимка: www.ruliceum.orgВземи линк:

Коментирайте и Вие