Вторник, 16- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
АС Добрич спря Заповед от кмета на Община гр.Добрич за изземване на общинско жилище

АС Добрич спря Заповед от кмета на Община гр.Добрич за изземване на общинско жилище


 

С посочената заповед кметът на Община гр.Добрич е наредил да се изземе общинското жилище, находящо се в гр.Добрич, ж.к.”Балик”, бл..., вх.А, ап.7 от лицето Б.П.Д. с ЕГН: **********, който го държи без правно основание. В заповедта е разпоредено изземването да се извърши на 11.05.2016г. от 10.00ч. от определена и посочена в заповедта тричленна комисия. С депозираната жалба, жалбоподателите са направили искане за спиране допуснатото със заповедта предварително изпълнение.
Административен съд гр.Добрич, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, констатира следното:
От данните по делото се установява, че съгласно Заповед № 1414/18.10.2011г., Б.Д. /титуляр съгл. заповедта/ е настанен заедно с брат си В.П. в процесното жилище, находящо се в гр.Добрич, ж.к.”Балик”, бл..., вх.А, ап.7.
Наемното правоотношение е прекратено на 01.02.2016г. видно от приложената Заповед № 97/01.02.2016г. поради това, че за периода от м.10.2012г. до м.12.2015г. Б.Д. има непогасенизадължения за наем в размер на 3001,15 лева.
От доказателствата по делото е видно, а и не се спори от страните, че жалбоподателите не разполагат с друго жилище, респ. имоти, същите имат изключително ниски месечни доходи /160 лв./, с които е обективно невъзможно задоволяване на основните им жизнени потребности, вкл. и възможността за редовно заплащане на задълженията по ползването на процеснияимот.
Съгласно чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост, общински имот, който се владее или държи без основание, не се използва по предназначение или необходимостта от него е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на кмета.
Заповедта по ал.1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.
Настоящият състав счита, че по делото са представени  достатъчно доказателства въз основа на които може да се направи извод, че изпълнението на заповедта би могло да причини на оспорващите значителни или трудно поправими вреди. Този извод се налага поради това, че оспорващите не разполагат с друго жилище, получават ниски месечни доходи, както и е налице невъзможност по независещи от тях причини да задоволят основните си жизнени потребности чрез своя труд и притежавано имущество.
С оглед на изложеното, разгледана по същество претенцията се явява  основателна.
         Водим от горното Административен съд гр.Добрич, Втори състав
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
СПИРА изпълнението на Заповед № 452/13.04.2016г., издадена от кмета на Община гр.Добрич, с която е наредено да се изземе общинското жилище, находящо се в гр.Добрич, ж.к.”Балик”, бл..., вх.А, ап.7 от лицето Б.П.Д. с ЕГН: **********, който го държи без правно основание.
ОСЪЖДА Община гр.Добрич да заплати сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща дължима държавна такса.
         Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
 
 
 
Снимка: novinaria.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие