Неделя, 14- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Детелина Николова иска спешна корекция на река Добричка

Детелина Николова иска спешна корекция на река Добричка

Коритото на реката не е чистено от 20 години

 

На среща с кмета на община Добричка Петко Петков и Областния управител Недко Марчев, кметът на Добрич Детелина Николова настоява да представи четири искания, свързани с изпълнението на проект „Корекция на река Добричка и нейните притоци“. Градоначалникът иска да се предприемат действия на областно ниво, с които да се осигури установяване състоянието на земната корекция на коритото на река Добричка на територията на общини Добричка и град Добрич предвид тяхната свързаност, както и да се възложи извършване на предпроектни приучвания и изработване на проекта.
 
Кметът апелира за изпълнение на незабавни мероприятия от Община Добричка за осигуряване проводимостта на коритото на река Добричка на територията на общината, за които да са информирани своевременно. Пред областния управител ще бъде поставено и изработване на действаща система за контрол на водното ниво на язовирите във водосборните области, за своевременно изпускане на водите от тях и осигуряване на свободни обеми, които да поемат част от проливните дъждове. Кметът Николова ще настоява и за кандидатстване по Европейски фонд „Солидарност“ с предложения, които да гарантират изпълнението на превантивни дейности за защита на населението на областта.             
 
 
На 26 юни кметът на Добрич Детелина Николова иска от областния управител срочна информация за състоянието на язовирите във водосборните зони, както и за тяхната експлоатация и контрол. Губернаторът назначава комисия и след проверка уведомява, че язовирите са включени в списък на потенциално опасните за 2014 г. Направени са предписания до кмета на община Добричка и до концесионерите на водоемите в община Добричка. Областният управител информира още, че „що се отнася до високата вълна навлязла в Добрич от посока юг – югозапад поради липса на хидротехнически съоръжения /язовири/ количествата вода са от повърхностните води на водосборните зони".

От 15 юли насам кметът на Добрич Детелина Николова настоява за спешни действия по прочистване на  коритото на река Добричка в съседнaта община. В писма до Недко Марчев и Петко Петков Николова информира, че вследствие на проливните дъждове от 19 – 20 юни са нанесени сериозни поражения на частни и общински имоти, разположени в непосредствена близост до коритото на река Добричка, преминаващо през територията на община град  Добрич. „Увредени са разположените в тях жилищни, обслужващи и производствени сгради, като някои от тях са негодни или опасни за обитаване. Похабено е имущество, машини и съоръжения, материали и готова продукция. Нанесените щети са огромни за мащабите на икономиката и населението на Община град Добрич“, пише кметът.

В писмата се казва още, че  в търсене на отговор за причините, довели до бедственото положение в Добрич е проведена среща с представители на Секция „Водно строителство“ към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/- Регионална колегия /РК/ гр.Добрич. Като резултат от срещата са се очертали няколко основни извода. Първият извод е направен предвид обстоятелството, че територията на Община град Добрич е вписана в територията на Община Добричка и дейностите по поддържане проводимостта на река Добричка би следвало да са обвързани - проектите да се разработват и изпълняват цялостно и едновременно на територията на двете общини. Оттичане на водите, провеждани от коритото на реката през територията на община град Добрич, е в посока към пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ с. Врачанци, разположена на територията на Община Добричка. По сведение от специалистите по хидротехническо строителство през последните поне 20 години не е извършвано цялостно продълбаване и почистване на коритото на реката, в участъка от ПСОВ до околовръстен път ІІ-97, вследствие на което са се образували наносни запълвания, които намаляват скоростта на оттока, понижават височината на бреговете и при подприщване на водите се създават условия за разливи. Наносните запълвания дотолкова са заличили коритото на река Добричка, че на определени места сервитутните зони се обработват от земеделски производители.
 
Вторият извод касае двете направление от изток - водосборната област на територията на община Добричка с обхват с. Славеево, с. Поп Григорово, с. Полковник Свещарово, с. Полковник Минково, с. Победа и преливащите води от язовирите „Полковник Минково“, „Плачи дол-1“ и „Плачи дол-2“. Събраните водни количества преминават на територията на община град Добрич по дере „Сердика“ и се вливат в коритото на река Добричка. Второто направление е от юг - водосборната област на територията на община Добричка с обхват с. Богдан, с. Опанец, с. Драганово и други. 
 
Становището на специалистите от КИИП-РК Добрич е, че следва да се направят предпроектни проучвания за възможността за ретензиране на високата вълна, посредством изграждане на необходимите хидротехнически съоръжения. Николова счита, че е необходимо спешно да се извършат предпроектни проучвания и геодезическо заснемане на коритото на река Добричка в участъка на земната корекция на реката.
Снимка: fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.netВземи линк:

Коментирайте и Вие