Сряда, 17- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Детелина Николова върна решение на  ОС Добрич за промяна на наименованията на детски градини

Детелина Николова върна решение на ОС Добрич за промяна на наименованията на детски градини


 

РЕШЕНИЕ № 8 – 18:
(Със заповед № АдК-04-7/01.06.2016 г. на Областен управител на Област Добрич – върнато за ново обсъждане)
 
I. Общински съвет Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 310, ал. 5 и чл. 311 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), дава съгласие за промяна на наименованията на детски градини в Община град Добрич, съгласно Приложение № 1.

 
Досегашно наименование на детската градина Наименование на детската градина съгл. ЗПУО Официален адрес
Целодневна детска градина № 7 "Пролет" Детска градина № 7 "Пролет" ЖК "Добротица" № 16
Целодневна детска градина № 8 "Бодра смяна" Детска градина № 8 "Бодра смяна" ул. "Ген. Колев" № 13
Целодневна детска градина № 9 "Пчеличка" Детска градина № 9 "Пчеличка" ул."Хр. Смирненски" № 5
Целодневна детска градина № 10 "Слънчице" Детска градина № 10 "Слънчице" ул. "Д.Попов" № 1
Целодневна детска градина № 11 "Дъга" Детска градина № 11 "Дъга" ул."Богдан" № 2
Целодневна детска градина № 12 "Щурче" Детска градина № 12 "Щурче" ул."Вардар" № 67
Целодневна детска градина № 17 "Първи юни" Детска градина № 17 "Първи юни" ул. "Дуранкулак" № 9
Целодневна детска градина № 18 "Дора Габе" Детска градина № 18 "Дора Габе" ЖК "Дружба",   № 44
Целодневна детска градина № 20 "Радост" Детска градина № 20 "Радост" ул. "Хр. Ботев"    № 54
Целодневна детска градина № 23 "Звездица" Детска градина № 23 "Звездица" ул. "В. Търново" № 2
Целодневна детска градина № 24 "Приказен свят" Детска градина № 24 "Приказен свят" ул. "Дунав" № 16
Целодневна детска градина № 25 "Весела" Детска градина № 25 "Весела" ЖК "Дружба" 3, № 54
Целодневна детска градина № 26 "Звънче" Детска градина № 26 "Звънче" ул. "Опълченец  Д. Ковачев" № 2
Целодневна детска градина № 27 "Славейче" Детска градина № 27 "Славейче" ул. "Войнишка" № 25
Целодневна детска градина № 29 "Любимка" Детска градина № 29 "Любимка" ул. "Теменуга", до бл. 24
Целодневна детска градина № 32 "Зорница" Детска градина № 32 "Зорница" ЖК "Строител", до бл. 62
Целодневна детска градина № 33, кв. Рилци Детска градина № 33, кв. Рилци кв. Рилци
 
 
Добрич     ………...  2016 г.
               Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на приетите решения по Протокол № 8 от заседание на Общински съвет - Добрич, проведено на 25.05.2016 г., установих следното: 
 
С РЕШЕНИЕ 18:
I. Общински съвет Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 310, ал. 5 и чл. 311 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), дава съгласие за промяна на наименованията на детски градини в Община град Добрич, съгласно Приложение № 1.
II. Възлага на Кмета на Община Добрич да извърши последващите, съгласно закона, действия.
Решението е незаконосъобразно, поради следните съображения:
            Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПОУ) е нормативен акт, който законодателя е предвидил да влезе в сила от 1.08.2016 г. Съгласно параграф 8 ал. 1 от преходните разпоредби на закона, заварените към влизането в сила на закона прогимназии, гимназии, средни общообразователни училища и професионални гимназии по чл. 26, ал. 1, т. 2, 4, 6 и 8 от отменения Закон за народната просвета продължават да осъществяват дейността си по този закон съответно като основни училища, профилирани гимназии, средни училища и професионални гимназии. В параграф 11 от ЗПОУ, посочва, че заварените към влизането в сила на закона български детски градини и училища с чуждестранно участие продължават да осъществяват дейността си като държавни детски градини или училища по смисъла на чл. 35, ал. 2, т. 2 и чл. 43, т. 4. Тълкувайки правната норма на параграф 11 от ЗПОУ, по аналогия следва, че и общинските целодневни детски градини следва да променят наименованието си на „детски градини“, но едва след влизането на Закона за предучилищното и училищното образование. В чл. 311, ал. 2 от ЗПОУ се посочва, че в държавните и общинските детски градини и училища може да се извършват промени, свързани със наименованието. Тоест законодателя поставя общинските и държавни детски градини на една плоскост в един порядък. От параграф 11 от ЗПОУ във връзка с чл. 311, ал. 2 от ЗПОУ следва, че императивните норми отнасящи се за държавните детски градини, по argumentum pe analogia (аргумент по аналогия) се отнасят и за общинските целодневни детски градини.
За да се приложат нормите на чл. 310, ал. 5 от ЗПОУ, чл. 311 от ЗПОУ и параграф 11 от ЗПОУ, следва нормативния акт да е породил своето правно действие. Тоест едва след 1.08.2016 г. „целодневните детски градини“ могат да са преименуват на „детски градини“. Закона за предучилищното и училищното образование има действие за напред, в него няма изрични норми упоменаващи неговото действие за назад. Тоест всеки граждански закон се създава, за да урежда юридически факти, които влизат след влизането му в сила и преди отмяната му. Т.е. гражданският закон има действие ex nunc. Поначало гражданският закон няма обратно действие (ex tunc) – по аргумент на чл. 14, ал. 1 и 2 ЗНА. Поради това, приетото решение е незаконосъобразно, изпреварва в действието си все още не породил правните си последици нормативен акт, противоречи на чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗНА.  Нормата на чл. 14, ал. 1 ЗНА, посочва, че  "Обратна сила на нормативен акт може да се даде само по изключение, и то с изрична разпоредба". Тази норма на ЗНА има характер на обществен ред и следва да се прилага служебно от правоприлагащите органи. Общо правило за автоматично обратно действие на новоприети правни норми няма. Обратното действие на правна норма може да бъде въведено само по изключение и само изрично. Обратно действие не може да се въведе по тълкувателен път, тъй като това би означавало намеса в правомощията на законодателя. Само той е компетентен да каже, дали новата уредба засяга факти и правоотношения, възникнали преди нейното влизане в сила. Общинския съвет не е изчакал ЗПОУ да влезе в сила за да приложи разпоредбата на чл.310, ал.5 и чл. 311 от Закона за предучилищното и училищното образование.
С оглед гореизложеното, считам Решение № 18 по Протокол № 8 от проведеното заседание на 25 май, от Общински съвет Добрич, за незаконосъобразно, в противоречие с действащото законодателство. Налице  е позоваване на закон, който все още не регулира обществените отношения, ЗПОУ влиза в сила от 1.08.2016 г.
           С оглед горното и на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
 
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
 
ВРЪЩАМ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ Решение № 18, по Протокол № 8 от  заседание на Общински съвет Добрич, проведено на 25.05.2016 година, с указания за неговата отмяна.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет – Добрич за сведение и изпълнение.
 
 
 
ДЕТЕЛИНА КИРИЛОВА НИКОЛОВА
Областен управител на област Добрич                                                                                                                 
 
 
 
 
Снимка: static.bnr.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие