Сряда, 29- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Една пета от кметовете имат пропуски в имотните си декларации

Една пета от кметовете имат пропуски в имотните си декларации


 

Сметната палата публикува списък на лица по чл. 2, ал. 1, т. 29 и от други категории задължени лица от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, подали встъпителни и финални имуществени декларации за периода от 07.11.2015 г. до 31.12.2015 г., за които проверката по чл. 7 от закона е приключила със заключение за несъответствие.

Списъкът съдържа констатациите за несъответствие от извършените проверки на имуществените декларации, подадени от кметовете и заместник-кметовете на общини, кметовете и заместник-кметовете на райони и председателите на общински съвети, участвали в местните избори, проведени през октомври 2015 г. В списъка са включени и констатациите за несъответствие от извършените проверки на имуществените декларации и надруги задължени по закона лица, които са подали встъпителни и финални декларации за същия период.

Проверени са общо  475 лица, подали встъпителна декларация и 484 лица, подали финална декларация, както и техните съпрузи и ненавършили пълнолетие деца.

Установени са  178 заключения за несъответствия.

Проверката се основава на чл. 7 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности. Според него декларираните факти в подадените от задължените лица имуществени декларации се проверяват за съответствие с информацията, която подлежи на вписване, обявяване или удостоверяване в регистрите към: Националната агенция за приходите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията по вписванията.

Съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, когато е съставено заключение за несъответствие, председателят на Сметната палата уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”.

В 7-дневен срок от получаване на резултатите от Националната агенция за приходите председателят на Сметната палата ги публикува на интернет страницата на Сметната палата в раздел „Публичност на имуществото” - Резултати от НАП.


Ангел Василев Табаков    -    Председател на ОбС  Община Добрич, Подал финална декларация през 2015 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавана нива с площ 14 дка в с. Росеново, общ. Добричка.

Боян Костов Коларов Заместник - кмет Община Добрич Подал встъпителна декларация през 2015 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани дялове в "ПРОЕКТАНТСКО БЮРО АЛБЕНА" ООД ; "КАХЕЛ" ООД и "КАХЕЛ - КО" ЕООД, всичките в гр. Добрич.

Видин Фиданов Каракашев Заместник - кмет Община Крушари Подал встъпителна декларация през 2015 г. Не е декларирал притежавано лозе с площ - 499 кв.м. в землището на с. Крушари, общ. Крушари и 1/3 ид.ч. от нива с площ - 6,876 дка в с. Долина, общ. Добрич.

Емилия Байчева Баева - Петрова Заместник - кмет Община Добрич Подала встъпителна декларация през 2015 г. Не е декларирала данни за съпруга - притежавани 2 броя земеделски земи с обща площ 61,198 дка в с. Средина, общ. Генерал Тошево.

Иван Стоянов Колев Заместник - кмет Община Добрич Подал финална декларация през 2015 г. Не е декларирал данни за съпругата - притежавани: по 1/2 ид.ч. от поземлен имот 2,419 дка и нива 20 дка, находящи се в землището на гр. Добрич; ид.ч. от нива с площ 110,500 дка в с. Поручик Кърджиево, общ. Крушари, както и нива с площ 19,602 дка в с. Александрия, общ. Крушари.


Иво Пенчев Пенчев Председател на ОбС Община Добрич Подал встъпителна декларация през 2015 г. Не е декларирал притежавани дялове в "АКСЕС ТЕХНОЛОДЖИ ЮРЪП" ООД, с. Юнец, общ. Долни чифлик, както и данни за съпругата - притежавани дялове в "КЛУБ МЕРИ" ЕООД, гр. Добрич.

Камелия Койчева Йорданова Заместник - кмет Община Добрич Подала финална декларация през 2015 г. Не е декларирала данни за съпруга - притежавани 1/3 ид.ч. от нива с площ 6,876 дка. в с. Долина, общ. Добрич и 1/3 ид.ч. от поземлен имот с площ 9,147 дка в с. Полковник Дяково, общ. Крушари.

Надежда Димитрова Петкова Заместник - кмет Община Добрич Подала финална декларация през 2015 г. Не е декларирала данни за съпруга - притежавани 1/2 ид.ч. от нива с площ 14 дка в с. Царевец, общ. Добрич.

Петко Йорданов Петков Кмет Община Добричка Подал финална декларация през 2015 г. Не е декларирал притежавани: дворно място с площ 2 100 кв.м. и дворно място с площ 1 290 кв.м. в с. Смолница, общ. Добрич.

Росица Йорданова Йорданова Заместник - кмет Община Добрич Подала встъпителна декларация през 2015 г. Не е декларирала данни за съпруга - притежавани дялове в "ДОБРУДЖА АГРО ЛИДЕР" ООД, гр. Добрич.
 
     

 


 
Снимка: appointmentsboard.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие