Петък, 19- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Генетично модифицирани пуканки са продавани в Добрич разкри Сметната палата

Генетично модифицирани пуканки са продавани в Добрич разкри Сметната палата


 

Сметната палата извърши одит за ефективност и ефикасност на контролната дейност по безопасност на храните за периода от 01.01.2010 г. до 30.06.2014 г.  В началото на 2011 г. е променена коренно концепцията за организация и управление на официалния контрол за безопасност на храните.
Примери за ефективност по отношение на наличните продукти в търговската мрежа, но без увереност по отношение на вече реализираните продукти сред населението

Пример  № 1  „Нотификация за генномодифицирани пуканки“
На 16.07.2012 г. в ОДБХ-Пловдив е получена нотификация, касаеща 1 584 кг генетично модифицирани пуканки за микровълнова фурна. Проверката е извършена от ОДБХ незабавно и е установено, че в склада на търговеца не са налични количества от нотифицирания продукт, а същите са експедирани в магазини в Монтана, София, Пловдив, Варна, Разград, Казанлък, Русе, Враца, Видин, Благоевград и Добрич. Връчено е предписание за изтегляне на наличните в търговската верига количества от нотифицирания продукт и възбраната им до предприемане на последващи действия от компетентните органи. В резултат от осъществения контрол са изтеглени и унищожени 6,2 кг пуканки, които все още са били налични в търговската мрежа. ОДБХ-Пловдив не разполага с данни и не е осъществен контрол дали търговецът е уведомил населението за реализираните на пазара 1 577,8 кг от продукта, обект на нотификация № 2012.0862. От Областната дирекция по безопасност на храните, ЦУ на БАБХ и МЗХ не са предприети действия за уведомяване на населението за реализираните на пазара
1 577,8 кг генномодифицирани пуканки.

Констатации и заключения от одита са:


Не са осигурени в достатъчна степен необходимите предпоставки за ефективeн  контрол за безопасност на храните. Не е разработена цялостно подзаконовата нормативна база, което създава възможност за разнородни практики.
Органите на БАБХ извършват планови и извънпланови проверки, които включват проверки при кризи, съвместни, тематични, по сигнали и жалби. За периода от 01.01.2011 г. до 30.06.2014 г. са извършени общо 191 393 проверки, от които 123 659 планови проверки. Наложени са общо 59 803 принудителни административни мерки. Броят на временно спрените обекти от експлоатация през одитирания период е 1 091. През одитирания период са унищожени 1 952 593 кг храни.
Контролната дейност по безопасност на храните е осъществявана в условията на недостиг на финансови и материални ресурси. Това възпрепятства текущата дейност и възможностите за последваща проверка за изпълнение на предписанията. Осигурявани са допълнителни бюджетни средства текущо в хода на бюджетната година, но неяснотата с какъв финансов ресурс ще разполага агенцията през годината поражда рискове за ефективността на контрола и за осигуряването на безопасност на храните.
За одитирания период липсва увереност, че са предприети всички мерки за предупреждение на гражданите, закупили опасни продукти, за които има уведомление по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи. Резултатите от проведено национално представително проучване могат да бъдат определени като критични и показват, че сред населението няма категорична разпознаваемост на БАБХ като орган, осъществяващ основна контролна функция по безопасност на храните. Една трета от анкетираните не знаят кои са органите, които осъществяват контрол по безопасност на храните. 
Трябва да се предприемат мерки за своевременна публичност на информацията за наличието на опасни храни с цел адекватна защита на населението, е друга от препоръките, които дава Сметната палата за подобряване на контрола. Общо препоръките, отправени към министъра на земеделието и храните са 10, а към изпълнителния директор на БАБХ са 29. 
Снимка: www.faktor.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие