Четв, 30- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Жалбата на областния управител срещу разширяване на “БАКАРДИ КЛУБ” ООД е процесуално недопустима

Жалбата на областния управител срещу разширяване на “БАКАРДИ КЛУБ” ООД е процесуално недопустима


 

Съдът след справка с книжата по делото и предвид съдържанието на оспореното решение счита, че така подадената жалба е процесуално недопустима по следните съображения:
Предмет на съдебен контрол пред настоящия съд е решение на ОбС - Добрич, с което се дава съгласие за изменение на ПУП – ПР за УПИ І, кв. 537, на ЖК “Русия – 1” чрез обособяването му в две нови УПИ, като се възлага на кмета на община Добрич да извърши следващите се съгласно закона действия.
Решението е взето на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 131, ал.1 от ЗУТ, с оглед на което съдът счита, че се касае за акт  по ЗУТ. Този закон се явява специален по отношение на Закона за администрацията и Закона за местното самоуправление и местната администрация. Поради това в процедурата по оспорване на актове по ЗУТ ще следва да се приложи разпоредбата на чл. 131 от същия закон, в която изчерпателно са изброени заинтересованите лица, които имат право на жалба. Сред тях не е посочен областният управител в това му качество. Цитираната норма е специална и изключва приложението на общата норма на чл.45, ал.4 от ЗМСМА във вр. с чл.32 от Закона за администрацията, поради което Областният управител няма правомощия да оспорва актовете на общинския съвет по ЗУТ.
Действително с допълнителна писмена молба с вх. 1282 от 22.03.15г. Добричкият областен управител е направил уточнение на жалбата, посочвайки, че оспорва решението на ОбС Добрич не само на основание чл.32, ал.2 от Закона за администрацията, във вр. с чл.45, ал.4 от ЗМСМА, в качеството му на административен орган, упражняващ общ контрол за законосъобразност върху актовете на ОбС, но и в качеството му на представляващ собственика на имота, предмет на ПУП-а, чието изменение се иска, а именно Държавата по пълномощие от Министъра на РРБ.
Тази молба обаче е подадена след преклузивния срок по чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА и не може да се вземе предвид от съда. С нея не се уточнява първоначално подадената жалба, а се въвежда нова страна в производството, т.е. касае се за първоначално подадена жалба от друго лице, макар и процесуалният представител на това лице да е същото, както и първоначалният жалбоподател. Процесуално недопустимо е под формата на уточнение на жалбата да се изменят страните по делото, заобикаляйки по този начин сроковете за обжалване.   
Независимо от всичко, дори и да се приеме, че жалбата е подадена от Областния управител на общо основание в качеството му на орган по чл. 32, ал.2 от Закова за администрацията и като представител по  пълномощие на Държавата, следва да се подчертае, че в случая не се касае за такъв акт по ЗУТ, който има характеристиките на индивидуален административен акт и е годен предмет за обжалване.  
Със същия е дадено съгласие от собственика на имота за иницииране на производство по изменение на ПУП по отношение на този имот. Това съгласие представлява част от процедурата за изготвяне и одобряване на проект за изменение на ПУП – ПР. В случая не става дума нито за мотивирано предписание по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, нито за акт, с който се одобрява изменението на ПУП, които актове принципно подлежат на обжалване от заинтересованите страни по чл. 131 от ЗУТ. Следователно налице е волеизявление  по смисъла на чл.21, ал. 5 от АПК, което е част от производството по допускане и одобряване на изменението на ПУП и не подлежи на самостоятелен контрол за законосъобразност.
В случая всички възражения, изложени в жалбата във връзка с вида на собствеността, имат характер на спор за материално право и ако Държавата претендира някакви права върху процесния имот, то тя може да защити правата си по общия исков ред пред гражданския съд или по административен ред, но само при обжалване на евентуално издадено мотивирано предписание за допускане за изработване на проект за изменение на ПУП или заповед за одобряване на такъв.
В този смисъл съдът счита, че образуваното по процесуално недопустима жалба производство е също недопустимо и следва да бъде прекратено на това основание, като жалбата бъде оставена без разглеждане.
Предвид горното съдът,
О П Р Е Д Е Л И:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на област Добрич срещу решение № 43-24 по протокол № 43 от заседание на ОбС – Добрич, проведено на 31.03.2015г. 
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от днес за всички страни пред ВАС на РБ.
АДВ. О.: Моля да допълните определението с присъждане на разноските за ОбС, за което съм представила надлежно пълномощно и договор за правна защита и съдействие. Оторизирана съм да направя това искане, поради което го поддържам.
АДВ. А.: Ние не претендираме разноски.
Предвид изявлението на процесуалния представител на ответника и след като се запозна с представения по делото договор за правна защита и съдействие между ответника и адв. О., в който е записано, че договореното възнаграждение е в размер на 350 лв., платимо в брой, но няма данни в графата “внесена сума” дали сумата е реално платена или не и по какъв начин, съдът счита, че искането за присъждане на разноски на ответника е неоснователно поради липса на доказателства за реално извършени от него разноски, представляващи платено адвокатско възнаграждение за един адвокат.
АДВ.О.: Заявявам, че сумата ми е платена.
Предвид гореизложеното съдът,
О П Р Е Д Е Л И:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на ответника за присъждане на разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Делото приключи в 14:24 часа.
Протоколът е изготвен на 26.05.2015г.
Снимка: www.cityinfo.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие