Сряда, 17- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
КЕВР е върнало бизнес плана на „ВиК” EООД - гр. Добрич за преработка

КЕВР е върнало бизнес плана на „ВиК” EООД - гр. Добрич за преработка


 

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Р Е Ш И:

I. Внесеният за разглеждане от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Добрич допълнен бизнес план за 2016 г. с вх.№ В-17-15-18/05.11.2015 г. не отговаря изцяло на изискванията на ЗРВКУ, НРЦВКУ, Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (НГЦНПКВКУ) и приетите с решение по т.2 от Протокол №172/06.08.2015 г. „Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за развитието на дейността на ВиК операторите до 31 декември 2016 г.“.

II. Връща на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Добрич бизнес плана с вх.№ В-17-15-18/05.11.2015 г. за отстраняване на несъответствията му с нормативните изисквания СЪС СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕРАБОТВАНЕТО МУ, в съответствие с които дружеството да внесе бизнес плана за одобряване в КЕВР В СРОК ДО 31.01.2016 г.:

1. Да се коригира информацията за измервани количества вода на вход ВС в Справка №2, редове 8.1 – 8.6, и да се представи план за подобряване измерването на вход ВС.

2. Да се представи план за подобряване състоянието на водомерите на СВО, и привеждането им в техническа и метрологична годност.

3. Да се представи програма за намаляване загубите на вода, включваща детайлна информация съгласно т.32.1 от Указанията за търговските загуби, и т.32.2. от Указанията за реалните загуби на вода.

4. Да се обосноват прогнозите за аварии по ВиК мрежата, за броя на персонала на дружеството, както и за разходите за възнаграждения за прогнозната 2016 г. 26

5. Да се представи програма за енергийна ефективност, обвързана с програмата за намаляване загубите на вода, ремонтна програма и инвестиционна програма, и с отразени параметри в Справка №6.

Данните показват, че за ¼ от водоизточниците се констатират отклонения по показателите за качество на водата, а за много малък брой има действащо разрешително за водовземане (5,48%) и учредена СОЗ (6,39%). ВиК операторът отчита ниво на покритие с водомери на водоизточници едва 0,196 за 2014 г., което е значително по-ниско от данните на групата на големите оператори за същата година (0,472), представено в сравнителния анализ за дейността на ВиК операторите за периода 2009-2014 г

Така представената информация е в очевидно противоречие с данните за брой измервани водоизточници. В тази връзка може да се приеме, че представените данни за добити и подадени количества на вход система са с ниска степен на достоверност. 

За показател „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ ВиК операторът отчита за 2014 г. ниво от 0,017, което е много по-ниско от усредненото ниво за дружествата, отнесени към групата на големите ВиК оператори, за същата година (0,102). Същевременно дружеството прогнозира намаление до 0,009 за 2016 г. В тази връзка може да се приеме, че представените данни за подадени количества на изход система също са с ниска степен на достоверност. 

Данните показват, че за 2016 г. дружеството прогнозира спад в броя аварии по довеждащи водопроводи със 76%, в броя аварии по разпределителни водопроводи със 79%, и в броя аварии на СВО със 74% спрямо данните за 2015 г. Така прогнозните данни за брой аварии през 2016 г. са нереалистични, и не съответстват както на отчетните данни, така и на планираните мерки и инвестиции в бизнес плана.

 Данните показват, че „ВиК” EООД - гр. Добрич е дружеството с най-голямо общо потребление на електроенергия за отчетната 2014 г. (64,612 МВч), като 94% от това количество се използва за доставяне вода на потребителите. При все това, ВиК операторът не прогнозира постигането на енергийна ефективност за 2016 г., а специфичния разход на потребление както за доставяне на вода на потребителите, така и за пречистване на отпадъчни води нараства спрямо отчетния за 2014 г. 

Съгласно данните от Справка № 8.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“, ВиК операторът планира в инвестиционната програма да извърши през 2016 г. основни ремонти и реконструкции на 1,87 км от водопроводната мрежа при обща дължина на мрежата 3 402 км, респективно дружеството ще подмени 0,05% от водопроводната си мрежа през 2016 г. 


Според представената информация, ВиК операторът изцяло депонира утайките от ПСОВ, и не предвижда мерки за тяхното оползотворяване, което е в противоречие с определения в чл. 121, т. 4 от ЗООС приоритетен ред, както и с предвижданията на Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р. България за периода 2014 - 2020 г. В тази връзка дружеството следва да представи стратегия за управление на утайките от ПСОВ.

Според посочените данни, дружеството предвижда увеличение на общия брой служители, предоставящи ВиК услуги от 600 служители през 2014г., на 620 служители през 2015-2016 г. В бизнес плана не е посочено основание за това повишение 8. Прогнозирано е увеличение на разходите за възнаграждения за 2016 г. с 21,6%, което не съответства на изискванията на т. 54 от Указанията. Общите променливи разходи са увеличени за 2016 г. с 16,4% спрямо 2014 г. От тях с най-голямо увеличение са прогнозирани разходите за електрическа енергия, тъй като ВиК операторът не очаква съществено намаление на разходите за електрическа енергия. През 2014 г. разходите за ел.енергия са 52% от общите оперативни разходи, и нарастват до 55% през 2016 г. В тази връзка е очевидно, че дружеството следва да представи програма за оптимизиране и намаление на потреблението на ел.енергия, включваща както мерки за намаляване загубите на вода, така и мерки за автоматизиране управлението на обектите по водоснабдителната система, ефективно управление на водните ресурси в зависимост от енергоемкостта на водоизточниците, както и мерки за оптимизиране потреблението на ел.енергия – смяна на помпи, осветление, саниране на сгради и други.


http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res-bp75-2015.pdf
 
Снимка: www.dnevnik.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие