Събота, 18- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Кметът Детелина Николова издаде заповед във връзка с подготовката на Община Добрич за работа в зимни условия

Кметът Детелина Николова издаде заповед във връзка с подготовката на Община Добрич за работа в зимни условия


 

З   А    П    О    В    Е    Д 

№ 994

гр. Добрич 1. 10. 2014 год.


На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и в изпълнение на чл.65 ал.1 т.3 от Закона за защита при бедствия и Заповед № РкД-20-155/23.09.2014 година на Областния управител на  Област Добрич и във връзка с подготовката  на Община град Добрич  за работа в зимни условия за зимен сезон 2014-2015 година

 

З   А   П   О   В   Я   Д    В   А   М:

 

1. Старши експерт „Защита от аварии и бедствия и завеждащ регистратура класифицирана информация”  и Секретар на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия в Община град Добрич до 08.10.2014 година да организира провеждане на заседание на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, относно подготовката и готовността на Общината  и обектите на нейната територия за работа при  тежки зимни условия.

2. До 14.10.2014 година Секретаря на щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия да актуализира състава на щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия, като копие от заповедта да представи в Областна администрация и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич -МВР.

3. В срок до 17.10.2014 година да се извърши преглед на Общинския План за защита при бедствия и се извърши актуализация на частта  „Действие при снегонавявания  и обледявания”, като актуалните данни се отразят и на екземплярите намиращи се в областна администрация и в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич –МВР

4. В срок до 17.10.2014 година Зам. Кметовете по „Икономическо развитие и европейски фондове“ и „Хуманитарни дейности“ в общината да създадат необходимата организация за снабдяване на стоки и услуги от първа необходимост и осигурят здравно и медицинско обслужване на населението при усложнена зимна обстановка на територията на общината.

5. В срок до 17.10.2014 година Зам. Кмета  по „Хуманитарни дейности“ да организира и осъществи контрол за готовността на учебните и детски заведения за работа в усложнена зимна обстановка, като представи писмен доклад съдържащ информация за готовността на училищата да провеждат нормален учебен процес, осигуряване с отопление, алтернативно отопление при спиране на основната система, медицинско осигуряване и т.н.

6.  Зам. Кмета по „Финанси и общинска собственост“ да осигури финансиране на мероприятията по подготовката на общината за зимата и задели целеви финансови средства от общинския бюджет за допълнителни разходи при аварийно- възстановителни работи.

7. В срок до 17.10.2014 година назначена с моя Заповед комисия от общински служители да извърши проверка относно състоянието и готовността на техниката на А.С.А.”България” ЕООД да изпълни договорените задължения за осигуряване на качествено поддържане на общинската пътна мрежа при зимни условия.

8. В срок до 17.10.2014 година Управителя на А.С.А. “България” ЕООД, да разработи текстови и графичен план за снегопочистване и опесъчаване на общинската улична мрежа и ми го представи за съгласуване.

9. В срок до 17.10.2013 година Старши експерт „Защита от аварии и бедствия  и завеждащ регистратура класифицирана информация“ в общината да изготви списък на собствениците, които притежават техника годна за извършване на аварийно спасителни действия, като списъка да съдържа имената на собственика, и телефони за връзка. Екземпляри от списъка да бъдат предоставени на Областна администрация Добрич и на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич – МВР

10. До 17.10.2013 година Главния експерт „Отбранително мобилизационна подготовка и сигурност на информацията” в общината да организира и проведе занятия с Оперативните дежурни в общината по отношение на протичането на информацията при възникнало събитие ( ОД ОбСС- Кмет на община, ОД по ОСС, ОД в ОЦ на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ -МВР)

11. До 15.10.2013 година Главния експерт „Отбранително мобилизационна подготовка и сигурност на информацията” в общината да направи преглед на дежурната стая и обезпечи същата с необходимите комуникационни средства /телефони, факс, интернет и актуални списъци на ръководители на ведомства, търговски дружества и фирми/ имащи отношение по защитата при бедствия.

При усложнена зимна обстановка информация за състоянието на общинската пътна мрежа да се подава както следва:

- до 04.30 часа – от фирмата поддържаща  общинската пътна мрежа до Оперативния дежурен на Общински съвет за сигурност на телефон 602 724.

- до 05.00 часа от Оперативния дежурен на Общински съвет за сигурност до Оперативния дежурен на Областен съвет за сигурност на телефон 601 517.

12. Ръководителите на „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД РОЦ Добрич – Силистра, “Електроенергиен системен оператор” ЕАД  „Мрежови експлоатационен подрайон Добрич”; Оперативно звено Добрич при ЧТК АД – Варня, “Пътнически превози” ЕООД, “Автобусен транспорт” ЕООД, БТК АД “Административен регион  Изток – офис Добрич”, “В и К” ЕООД - район град Добрич, „Савимекс” ООД и „Добруджански хляб” АД  да вземат  всички необходими мерки за  привеждане на дружествата  в готовност  за работа в тежки зимни условия с цел нормалното им функциониране и проведат профилактични прегледи на всички машини, ел. агрегати, електро и газопреносни съоръжения и осигурят запаси от части, суровини и материали. 

13. При възникване на поледици и обилни снеговалежи, да се информира незабавно населението за поведение и действие, чрез местните радиопредавателни станции  /радио “Добруджа” и “Дарик–радио / за общо оповестяване на населението, като същите предоставят ефирно време.

14. При ликвидиране на последствия от снегонавявания и обледявания на територията на Общината, първо да се извличат пострадалите, закъсалите и катастрофирали моторни превозни средства.

15. Да се актуализира плана за временно настаняване на закъсали пътници, като  екземпляр от същия бъде на разположение на Оперативния дежурен при Общински съвет за сигурност.

16. Медицинската помощ в Общината, да се оказва със сили и средства на “МБАЛ-Добрич”-АД, “ДКЦ-1- Добрич” ЕООД, “ДКЦ-2-Добрич” ЕООД и ЦСМП.

17. Сектор  КАТ- “Пътна полиция” да има готовност за ограничаване  движението на  лични МПС и за затваряне на изходите от града при усложнена зимна обстановка.

15.  Определям групи за провеждане на аварийно-възстановителни работи  на територията на  Община град Добрич:

15.1. За ликвидиране на аварии по  кабелната мрежа, трафопостове  и подстанции – „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД - клон Добрич и “Електроенергиен системен оператор”-ЕАД- Мрежови експлоатационен подрайон Добрич;

15.2. За възстановяване на автобусния градски транспорт- “Автобусен  транспорт” ЕООД  и “Пътнически превози “ ЕООД;

            15.3 За възстановяване на далекосъобщителната мрежа – БТК АД Варна административен регион Изток- офис Добрич ;

            15.4. За възстановяване на водоснабдителната и канализационна мрежи - “В и К”  ЕООД – район град Добрич

            16. Метеорологичната информация, да се осигурява от “Хидрометеорологична станция ” гр.Добрич на телефон 604 289.

            17. Материално техническото осигуряване  да се извършва ведомствено за участващите сили и средства.

            18. Доклад за извършената  зимна подготовка на Община град Добрич да се представи до 23.10.2014 година в Областна администрация.         
          
            Копие от настоящата ми заповед да се  публикува  в сайта на Общината и се изпрати на ръководителите на фирми и здравни заведения, началниците на райони  за  изпълнение, а  на Областния управител на  Област Добрич  и  Директора на РД “Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич -МВР за сведение.
 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на арх.Пламен Ганчев Зам. Кмет на Община град Добрич
Снимка: i57.tinypic.comВземи линк:

Коментирайте и Вие