Неделя, 14- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Кметът на Добрич издаде заповед за продажба на сезонни стоки

Кметът на Добрич издаде заповед за продажба на сезонни стоки


 

З А П О В Е Д
№ 750
гр. Добрич, 14. 06. 2016 г.         
 
     На основание чл.44 ал.1, т.1 и ал.2  от  ЗМСМА, Годишен  график за провеждане на празнични мероприятия и продажба на открито на сезонни стоки през 2016 год., утвърден от Кмета на Общината и чл.14, ал.1 от  Наредбата за търговска дейност на територията на Община град Добрич, приета с решение № 9-18/26.06.2012 год. на Общински съвет град Добрич
 
В Ъ З Л А Г А М
 
     1. На директора на Общинско предприятие „Общински пазари” да организира предоставянето на места върху терени общинска собственост за търговска дейност на открито със сезонни стоки на територията на Община град Добрич както следва: от 01.07.2016 год. до 30.09.2016 год. – с дини и пъпеши и от 01.10.2016 год. до 30.11.2016 год. – със зеле и тикви по списъци и схеми за разполагане, утвърдени от главния архитект;
     •  местата за дини и пъпеши да се предоставят от 15.06.2016 год., а за тикви и зеле от 14.09.2016 год. по реда на регистриране на заявленията в деловодния дневник на предприятието съгласно правилата, определени в Наредбата за търговска дейност на територията на Община град Добрич;
     •  разрешенията да се издават в административната сграда на Централен кооперативен пазар. Таксата за ползване на едно място е в размер, определен в чл.22, ал.1, т.1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич и се заплаща при получаване на разрешителното;
     • събраните приходи от тази такса да се внесат в общинския бюджет по банкова сметка: IBAN BG06SOMB91308410000644, код за вид плащане 448008 до 10-то число на месеца, следващ месеца за който се дължат;
     • на информационното табло на входа на административната сграда на Централен кооперативен пазар да се представи информация за размера на таксите, необходимите документи и срокове, както и списъците с местата за търговска дейност с дини, пъпеши, тикви и зеле;
     •  контрол по спазване на нормативните изисквания и на правилата за търговска дейност на открито се упражнява от оправомощени длъжностни лица от общинска администрация.
     2. На директора на ОП „Общински пазари” да издава и подписва разрешения за ползване на общински терени за търговия със сезонни стоки.
     3. След приключване на дейностите в срок до 15.12.2016 год. директора на общинското предприятие да изготви и представи доклад за провеждането им, постигнати резултати и съпътстващи организацията проблеми и трудности.
  Настоящата  заповед да се публикува на електронния сайт на общината и на информационното табло на входа на административната сграда на ЦКП в тридневен срок от подписването й.
     Изпълнението на заповедта възлагам на  г-н Г. Кирилов – директор на ОП „Общински    пазари” и гл. архитект Б. Станчева.
       Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Росица Йорданова –  Зам.-кмет.    
       Препис от заповедта да се връчи на визираните лица за сведение и изпълнение.
 
 
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич
Снимка: www.monitor.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие