Сряда, 19- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Кметът на Добрич подписа Харта за многостепенно управление в Европа

Кметът на Добрич подписа Харта за многостепенно управление в Европа


 

В началото на април Комитетът на регионите (КР) на Европейския съюз прие Харта за многостепенното управление в Европа. Тя е изготвена на базата на Бялата книга за многостепенното управление на КР и има за цел в основата на ценностите на ЕС да залегне общо и споделено разбиране за европейското управление. Многостепенното управление е заложено като ръководен принцип в изпълнението на политиката на сближаване. То може да допринесе за бюджетната консолидация и за гарантиране на ефективността, съгласуваността и допълняемостта на действията на всички управленски равнища.

Приемайки Хартата за многостепенното управление в Европа Комитетът на регионите препоръчва на всички местни и регионални власти в ЕС, както и на всички други равнища на управление да възприемат нейните принципи и да се ръководят от тях, насърчава работата в мрежа, както и конкретни проекти за многостепенно сътрудничество.
Кметът на Добрич Детелина Николова сложи подписа си под принципите, съдържащи се в Хартата. С подписването на документа, Община град Добрич приема и се ангажира да прилага в дейността си принципите и механизмите на Хартата за многостепенното управление в Европа.
Хартата съдържа три основни принципа:

Принципът на субсидиарност предполага решенията да се вземат на най-ефективното равнище и възможно най-близо до гражданите;
Според принципа на пропорционалност съдържанието и формата на дейност не трябва да надхвърлят необходимото за постигане на целите.

Принципът на партньорство предполага сътрудничество и взаимодействие между публичните органи, икономическите и социалните партньори и организациите, представляващи гражданското общество на национално, регионално и местно ниво в рамките на целия процес на изготвяне, изпълнение, мониторинг и оценка на всеки програмен цикъл.

Многостепенното управление предполага прозрачност и откритост, участие и партньорства, съгласуваност на политиките и защита на основните права на всички нива на управление. Хартата насърчава европейското мислене, създаването на мрежи, насърчаването на гражданското участие, сътрудничеството с други публични органи, изграждането на институционален капацитет.

Хартата не обвързва в правен смисъл, но придържането към принципите й е израз на политическа култура и стил на управление, на възприето европейско мислене. В Деня на Европа 9 май тя е открита за подписване и присъединяване от страна на местните и регионални власти, на териториални сдружения и мрежи от държавите-членки на ЕС. Към началото на м. юни Хартата е подписана/към нея са се присъединили над 50 местни и регионални власти и сдружения от държави-членки на ЕС.

Вземи линк:

Коментирайте и Вие