Сряда, 29- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Критерии за подбор и избор на обществен посредник в община град Добрич

Критерии за подбор и избор на обществен посредник в община град Добрич


 

К Р И Т Е Р И И
 
за подбор и избор на обществен посредник в община град Добрич, съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич, приет с решение № 29-11 от 11 февруари 2014 година на Общински съвет град Добрич
 
Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация. Основните задачи, които омбудсманът трябва да осъществи, са на първо място да служи добре на своите граждани, да ограничи лошите административни практики и да съдейства за повишаване на доверието на гражданите към администрацията като решава или спомага за решаването на ежедневните им проблеми.
Общественият посредник на територията на Община град Добрич се избира чрез конкурс, обявен  от Общински съвет град Добрич. Конкурсът се обявява публично чрез електронните и печатни медии.
 
 
1. За обществен посредник се избира пълнолетен, вменяем, не осъждан български гражданин, с постоянен или настоящ адрес на територията на общината, срещу когото няма наказателни производства за умишлени престъпления, с постоянно местоживеене на територията на Община град Добрич, със завършено висше образование и над 3 години стаж, притежаващ високи морални качества и обществен авторитет.
2.Длъжността на обществения посредник е несъвместима с:
-длъжност в държавната или общинска администрация;
-длъжност по управление в търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел;
-членство в политическа партия или синдикална организация.
 
3. За участие в конкурса кандидатът представя:
- мотивирано заявление
- препоръки /минимум два броя/;
- автобиография;
- свидетелство за съдимост
- копие от диплом за висше образование;
- копие от трудовата (служебната) книжка или документ, удостоверяващ трудов стаж;
-  удостоверение, че не се води на отчет в психо-диспансер;
 
- декларация за липса на обстоятелства, свързани с несъвместимост по чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич, приет с решение № 29-11 от 11 февруари 2014 година на Общински съвет град Добрич;
- концепция за дейността си като обществен посредник до три стандартни печатни страници.
 
4.Кандидатите се явяват на интервю пред комисия, създадена за тази цел, включваща в състава си ПК „Законност, обществен ред и контрол”. Кандидатите да имат познания по:
- местно самоуправление;
- взаимоотношението между местна власт и граждани;
- възможността за защита на граждански права и интереси.
Комисията оценява кандидатите по шестобалната система. При равни други условия кандидатите завършили висше образование специалност право или публична администрация  имат предимство.
 
Снимка: images.webcafe.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие