Пон, 17- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
КЗК не уважи искане на ВИК за предварително изпълнение на обжалвана обществена поръчка

КЗК не уважи искане на ВИК за предварително изпълнение на обжалвана обществена поръчка


 

В Комисията за защита на конкуренцията е образувано производство по преписка № КЗК–1024/12.09.2014 г. по жалба вх. № ВХР-2104/28.08.2014 г. (п.к. от 27.08.2014 г.) от „Лемекон“ АД срещу решение № РД-03-ЗОП-157 от 15.08.2014 г. на управителя на „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич за класиране на участниците и определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет ”Доставка на спирателна, друга водопроводна арматура и принадлежности за изграждане и аварийни ремонти на водоснабдителни мрежи за питейна вода за нуждите на „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич“. Процедурата е открита с решение № РД-03-ОП-16-1 от 23.06.2014 г. на възложителя.

Жалбоподателят оспорва решението за обявяване на класирането и определяне на изпълнител, тъй като счита, че същото е незаконосъобразно.

В представено писмено становище с вх. № към КЗК-1024/18.09.2014 г, възложителят прави искане на основание чл. 121б, ал. 1 от ЗОП КЗК да допусне предварително изпълнение на решение № РД-03-ЗОП-157 от 15.08.2014 г. По отношение на искането възложителят е посочил, че „ВиК“ ЕООД като оператор на ВиК мрежа е задължен да стопанисва предоставените му за поддържане в техническа експлоатация и изправност пречиствателни съоръжения, като и законодателно е вменена и отговорността за навременно и адекватно отстраняване на възникналите аварии с цел непрекъснатост на водоснабдяването и предотвратяване на опасност от замърсяване. Доставката на нова арматура е изключително важна за подмяна на съществуваща амортизирана и морално остаряла спирателна, водопроводна и друга арматура в участъци от водоснабдителната мрежа на възложителя. Вследствие на обявеното бедствено положение в област Добрич преди три месеца и възникналите непредвидени обстоятелства, включително и множество аварии, са довели до много трудно поправими щети и спешна и неотложна подмяна на част от арматурата и принадлежностите към нея. Неотстраняването в срок на възникналите аварии и щети ще застраши голяма част от населението на област Добрич. Към настоящия момент възложителят няма налична арматура и принадлежности в складовете си, за да отстрани в цялост възникналите проблеми, няма и сключен договор за доставка на съответните стоки. Всичко това води до застрашаване интересите на обществото и в частност на здравето на населението в областта, тъй като несвоевременното отстраняване създава предпоставки както за липса на питейна вода на клиентите на дружеството, така и до потенциална опасност за здравето и живота на същите при липса на безопасна арматура по мрежата или употребата на дефектирала такава. При настъпването на зимните климатични условия подмяната на арматурата и принадлежностите към нея ще бъде осъществявано много по-трудно.

По отношение направеното искане за допускане на предварително изпълнение на решението за избор на изпълнител по обжалваната обществена поръчка и след като се запозна с доводите в становището на възложителя, както и с оглед изискванията на чл. 121б, ал. 1, 2, 4 и 5 от ЗОП, КЗК прие следното:

Възложителят е уведомен за образуваното производство по преписка № КЗК- 1024/12.09.2014 г. с писмо изх. № ИПИ-735/1024 от 16.09.2014 г. на КЗК, което е получил на същия ден, видно от факс известието за доставяне, приложено по преписката. Становището на възложителя с направеното искане за допускане на предварително изпълнение на решението е заведено в деловодството на КЗК на 18.09.2014 г.

Предвид гореизложеното може да се заключи, че възложителят е представил становище с искане за допускане на предварително изпълнение на решението за класиране и избор на изпълнител в законоустановения 3-дневен срок по чл. 121а, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 121б, ал. 1 от ЗОП, поради което същото е допустимо и следва да се разгледа по същество.

При разглеждане на искането за предварително изпълнение следва да се има предвид нормата на чл. 121б, ал. 4 от ЗОП, съгласно която Комисията за защита на конкуренцията допуска предварително изпълнение на решението за избор на изпълнител по изключение, когато това се налага, за да се осигури животът и здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или труднопоправима вреда. Мотивите, които възложителят може да изложи конкретно по отношение на искането за предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител, трябва да са свързани с обстоятелства, предвидени в текста на ал. 4, като искането следва да е обосновано, включително чрез прилагане на съответни доказателства (чл. 121б, ал. 2 от ЗОП). След анализа на визираните разпоредби може да се заключи, че при всички случаи допускането на предварително изпълнение на решението за избор на изпълнител е законова възможност за сключване на договор за обществена поръчка преди окончателното решаване на спора по същество и представлява едно изключение, което следва да се осъществи с оглед избягването на сериозни негативни последици за обществото.

КЗК счита, че материалните предпоставки, предвидени в чл. 121б, ал. 4 от ЗОП, за да бъде допуснато предварителното изпълнение на решение на възложителя за определяне на изпълнител на обществена поръчка, в настоящия случай не са налице.

Действително, предметът на обществената поръчка е доставка на спирателна, друга водопроводна арматура и принадлежности за изграждане и аварийни ремонти на водоснабдителни мрежи за питейна вода за нуждите на „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, респективно е свързан с осигуряване живота и здравето на гражданите и е с висока степен на обществена значимост. Въпреки това, разпоредбата на чл. 121б, ал. 4 от ЗОП определя правомощието на КЗК за допускане на предварително изпълнение на краен акт на възложител да се осъществява при определени предпоставки и има характер на изключение спрямо суспензивния ефект на подадената жалба срещу акт на възложител, касаещ извършено класиране и определяне на изпълнител. Възложителят не доказва настъпването на изключителни обстоятелства, обосноваващи допускането на предварително изпълнение на решението. В настоящия случай се твърди, че към момента не са налични на склад стоките, за които се провежда поръчката, а не е налице и договор за доставката им. От последното може да се заключи, че възложителят не е планирал своевременно възлагането на новата обществена поръчка, с оглед обезпечаване на доставките на необходимите арматура и принадлежности към тях. Не става ясно как до този момент възложителят е осъществявал дейността си и как е планирал и осигурявал необходимите материали. Същевременно процедурата по обжалване не е непредвидима, а е заложена в ЗОП и нейната продължителност също следва да се взима предвид при съобразяване момента на откриване на поръчката. Изтъкнатото от възложителя, че ненавременното сключване на договора ще създаде пречка дружеството да поддържа качеството на обслужване на потребителите, не може да бъде възприета като аргумент за неотложност, доколкото в тежест на възложителя е своевременното организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Що се касае до обстоятелството, че подмяната на арматурата и принадлежностите към нея ще бъде осъществявано много по-трудно при настъпване на зимните климатични условия, то следва да се посочи, че сроковете за произнасяне по същество на двете инстанции в настоящото производство - КЗК и ВАС, са кратки. Предвид това не може да се приеме довода, че процедурата по обжалване ще забави изпълнението до настъпването на неблагоприятни климатични условия за извършването на този род дейности.
От изложеното от възложителя и предвид предмета на обществената поръчка не се установява наличието на основания по чл. 121б, ал. 4 от ЗОП за допускане на предварително изпълнение на решението за класиране и избор на изпълнител, противопоставими на установената в чл. 120б от ЗОП презумпция за защита на обществения интерес, изразена чрез спиране на процедурата за възлагане на обществената поръчка при наличие на жалба срещу решението за избор на изпълнител.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 121б, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП във връзка с 121б, ал. 1 от ЗОП Комисията за защита на конкуренцията


ОПРЕДЕЛИ:


ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане на предварително изпълнение на решение № РД-03-ЗОП-157 от 15.08.2014 г. на управителя на „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич за класиране на участниците и определяне на изпълнители на обществена поръчка с предмет ”Доставка на спирателна, друга водопроводна арматура и принадлежности за изграждане и аварийни ремонти на водоснабдителни мрежи за питейна вода за нуждите на „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич“.

Определението подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му на страните.
Снимка: reg.cpc.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие