Четв, 30- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
КЗК отмени санирането на сгради с европари в Добрич и Варна

КЗК отмени санирането на сгради с европари в Добрич и Варна


 

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на зам.-министъра на регионалното развитие за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Сключване на рамкови споразумения за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007– 2013“, включваща седем обособени позиции, в частта обособена позиция № 3 „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Североизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Варна, Добрич, Търговище, Шумен“.
Проучването установи, че жалбоподателят „Кънстракшън груп“ ЕООД е отстранен незаконосъобразно от процедурата, на основание неподписване на ценовата оферта на обозначеното за това място.
В документацията за участие не е предвидено изрично изискване за подписване и подпечатване на всяка страница от образец № 19 на ценовото предложение на участниците. Видно от представената от жалбоподателя оферта, в плик № 3 от нея участникът е представил попълнено по съответния образец ценово предложение, всяка страница на което е подписана и подпечатана от представителя на дружеството. В тази връзка КЗК намира, че е налице съгласие с предвидените в образеца условия и спазване на посочените изисквания за формиране на единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи, включени в предмета на обществената поръчка по обжалваната обособена позиция № 3. КЗК счита, че заключението на комисията, че само и единствено подписът, положен на точно указаното за това място, може да изпълни ролята на изрично изразено и обвързващо волеизявление за офертно предложение от страна на участника и обратно - неполагането на подпис на изрично обозначеното за това място - липса на воля за офериране на определена цена, е формален и несъстоятелен, а самото отстраняване на офертата на жалбоподателя от процедурата на това основание - за незаконосъобразно.
 КЗК връща процедурата от етап разглеждане на ценовите предложения на участниците при спазване на мотивите в решението
Снимка: remont-na-apartamenti.comВземи линк:

Коментирайте и Вие