Пон, 20- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Министерството на културата обяви конкурс за директор на Куклен театър "Дора Габе" Добрич

Министерството на културата обяви конкурс за директор на Куклен театър "Дора Габе" Добрич

Документи за участие в конкурса могат да се подават в Министерство на културата на бул. ”Ал. Стамболийски” № 17 до 10 август 2015 г. включително

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС
 
ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА
КУКЛЕН ТЕАТЪР „ДОРА ГАБЕ” - ДОБРИЧ
 
1.Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
1.1. Образование – висше;
1.2. Образователно-квалификационна степен „Магистър”;
1.3. Област на висше образование „Изкуства” или „Хуманитарни науки” според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125/2002 г.;
1.4. Професионално направление „Театрално изкуство” или „Филология”;
1.5. Специалности – от посочените направления или арт мениджмънт;
1.6. Професионален опит в областта на културата - минимум 3 години;
1.7. Предимства: владеене на западен език, квалификация по мениджмънт; компютърна грамотност;
1.8. Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;
1.9. Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Куклен театър „Дора Габе” - Добрич;
1.10. Да познават и прилагат българското законодателство в областта на културата;
1.11. Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения;
1.12. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;
1.13. Способност да предлагат иновационни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.
2. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепции за развитието на Куклен театър „Дора Габе” - Добрич и събеседване.
        3. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в „Човешки ресурси”, стая 505, етаж 5 в Министерство на културата, бул.”Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа следните документи:
3.1. Молба за участие в конкурса и автобиография; 
3.2. Документ за самоличност – оригинал и копие;
3.3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;
3.4. Документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата – трудова книжка, осигурителна книжка, образец УП 3 - оригинал и копие;
3.5. Свидетелство за съдимост;
3.6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратявана за повече от 3 календарни месеца.
3.7. Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
4. Към документите по т. 3 се представя концепция за развитието на Куклен театър „Дора Габе” - Добрич за срок от четири години, която се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници, която да съдържа:
a) Художествени показатели:
         aa) подробен репертоарен план с постановъчни екипи за първата година;
         аб) тенденции в развитието на репертоара за останалите години - жанрови намерения, постановъчни екипи;
         ав) възможности за разширяване на зрителската аудитория.
б) Финансово-икономически показатели:
ба) планиране на основните показатели: брой спектакли за една година, брой зрители, средна цена на билет;
бб) планиране на съвместни проекти с други театри, с международни организации и други културни организации.
в) Стратегии на управлението, политики на заетост.             
5. При подаването на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
   6. Срок за заемане на длъжността – четири години.
 
                                       
 
           За информация тел. 94 00 845, 94 00 966
 
 
 
Снимка: dkt-dobrich.uchenici.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие