Четв, 30- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Най-болнави в Перник, най-здрави в Добрич

Най-болнави в Перник, най-здрави в Добрич


 

В Кюс­тен­дил и Пер­ник жи­ве­ят най-бол­на­ви­те ра­бот­ни­ци, по­каз­ват дан­ни на На­ци­о­нал­ния оси­гу­ри­те­лен ин­с­ти­тут (НОИ) за ми­на­ла­та го­ди­на.

Спо­ред ста­тис­ти­ка­та, през 2014 г. в Кюс­тен­дил са би­ли бол­ни бли­зо 13 на 100 оси­гу­ре­ни ли­ца.

Ре­ал­но там за­ра­ди вре­мен­на нет­ру­дос­по­соб­ност от ра­бо­та са от­със­т­ва­ли 34 450 слу­жи­те­ли. В гра­да на ми­ньо­ри­те вло­ше­но­то здра­ве е поп­ре­чи­ло на над 27 700 ду­ши да из­пъл­ня­ват слу­жеб­ни­те си за­дъл­же­ния.

Съ­от­не­се­но към броя оси­гу­ре­ни ли­ца оба­че то­ва оз­на­ча­ва, че ко­е­фи­ци­ен­тът на чес­то­та на за­бо­ле­ва­е­мост е 10,4 на 100 ду­ши, вна­ся­щи со­ци­ал­ни оси­гу­ров­ки. За Со­фия то­зи ко­е­фи­ци­ент е 10,2, но от НОИ уточ­ня­ват, че ре­ал­но той е по-го­лям.

В сто­ли­ца­та през ми­на­ла­та го­ди­на вре­мен­нонет­ру­дос­по­соб­ни са би­ли над 481 000 слу­жи­те­ли. Най-ряд­ко бо­ле­ду­ват ра­бот­ни­ци­те в Доб­рич, Шу­мен и Си­лис­т­ра. Там чес­то­та­та на бо­ле­ду­ва­щи е под сред­но­то ни­во за стра­на­та.

От НОИ от­чи­тат ръст на из­да­де­ни­те бол­нич­ни лис­то­ве през ми­на­ла­та го­ди­на спря­мо 2013 г. с над 77 000. Сред­но по 24,30 лв. на ден са по­лу­ча­ва­ли слу­жи­те­ли­те в бол­нич­ни. В срав­не­ние с 2013 г. су­ма­та е би­ла 22,99 лв.Уве­ли­че­ние има и при май­чин­с­ки­те, ко­и­то же­ни­те по­лу­ча­ват за де­ца до 1 г.

През ми­на­ла­та го­ди­на май­ки­те са взе­ма­ли сред­но по 424,87 лв., ко­е­то е с 26,83 лв. по­ве­че спря­мо 2013 г. Раз­ме­рът на то­ва обез­ще­те­ние се оп­ре­де­ля от зап­ла­та­та, вър­ху ко­я­то са се оси­гу­ря­ва­ли май­ки­те.

По­ра­ди та­зи при­чи­на май­чин­с­ки­те в сто­ли­ца­та са би­ли най-ви­со­ки –  590,60 лв.а най-нис­ки в Со­фия-об­ласт, къ­де­то же­ни­те са по­лу­ча­ва­ли мал­ко над 390 лв. Та­зи го­ди­на се очак­ва обез­ще­те­ни­е­то да бъ­де по-мал­ко спря­мо пред­ход­на­та, за­що­то раз­ме­рът му ще се оп­ре­де­ля спо­ред до­хо­да на май­ки­те от пос­лед­ни­те 2 г., а не как­то през 2014 г. от пос­лед­ни­те 18 ме­се­ца.

За смет­ка на то­ва ръс­тът на ми­ни­мал­на­та зап­ла­та от на­ча­ло­то на 2015 г. ще до­ве­де до по-го­ле­ми су­ми за от­г­леж­да­не на де­те меж­ду 1 г. и 2 г. Имен­но за­ра­ди ско­ка на най-нис­ко­то въз­наг­раж­де­ние през 2014 г. то­зи вид май­чин­с­ки се е уве­ли­чил с 28,73 лв.

Та­ка ми­на­ла­та го­ди­на сред­но­то обез­ще­те­ние е би­ло 293,61 лв. Най-ви­со­ка су­ма са по­лу­ча­ва­ли май­ки­те в Кър­джа­ли – 310,53 лв., а най-нис­ка в Со­фия – 280,36 лв.

http://www.infosi.bg/nay-bolnavi-v-pernik-nay-zdravi-v-dobrich/
Снимка: www.infosi.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие