Сряда, 29- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Обществено обсъждане на проект на Програма за управление на отпадъците

Обществено обсъждане на проект на Програма за управление на отпадъците


 

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община град Добрич

Вашите мнения и предложения изпращайте до 18.09.2015 г. на адрес dobrich@dobrich.bg

Програмата за управление на отпадъците на територията на Община град Добрич е разработена на основание изискванията на чл.52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и е неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда. Тя е разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците (НПУО), в съответствие е и със Заповед №РД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на “Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015 – 2020 г.”. Програмата включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на общината, регламентирани в Глава втора, Раздел III на ЗУО и е с период на действие 2015– 2020 г.

Основна цел е намаляване количеството на образуваните и депонирани отпадъци и изпълнение на нормативните изисквания при поносими разходи за населението на Община град Добрич в периода на действие на програмата.

Потенциалният ефект от реализирането на настоящата програма върху околната среда ще е положителен, тъй като с нея се цели: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване; Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда; Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда; Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците.

Финансовите средства, необходими за прилагането на Програма за управление на отпадъците на територията на Община град Добрич, ще бъдат осигурени основно от общинския бюджет за финансиране на дейностите, заложени в плана за действие, както и при възможност чрез кандидатстване с проекти по различни финансиращи програми.

С целия текст на програмата можете да се запознаете на http://www.dobrich.bg/files/info_pages/Programa_Upravlenie_na_otpadacite_new.doc
Снимка: i57.tinypic.comВземи линк:

Коментирайте и Вие