Пон, 15- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Община Добрич набира заявления за участие в проект "Подкрепи ме" по процедура "Независим живот"

Община Добрич набира заявления за участие в проект "Подкрепи ме" по процедура "Независим живот"


 

     И Н Ф О Р М А Ц И Я
по  Проект №  BG05M9OP001-2.002-0252-C01
"Подкрепи ме"
            На 12.07.2016г. стартира приема на заявления  за предоставяне на интегрирани почасови услуги  за социално включване в общността или в домашна среда по Проект „Подкрепи ме" BG05M9OP001-2.002-0252-C01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот", по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.
            Общата стойност на проекта възлиза на 500 000 лева, продължителността му е 21 месеца, а срокът на предоставяне на почасови социални услуги - 18 месеца.
В рамките на проекта ще се предоставят интегрирани услуги, включващи дейности за лична помощ, социална подкрепа и социално включване, комунално- битови дейности, медицинска и психологическа подкрепа.
Кандидат-потребители на услугите, както и кандидатите за работа на длъжност "личен асистент", "социален асистент", "домашен помощник" могат да бъдат лица с постоянен и настоящ адрес в Община град Добрич. 
I.         За кандидат-потребителите на социалните услуги се изискват следните документи:
Заявление по образец, което може да бъде получено на място или изтеглено от електронната страница на Община гр. Добрич.
Документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
Документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка) - в случай, че кандидатът е дете или е поставен под пълно или частично запрещение;
Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК; протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
Удостоверение за настойничество/попечителство (копие) - в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;
Заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие) - в случай, че е приложимо.
Пълномощно (в свободен текст) за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – когато не се подава лично
            В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на лицата, подали заявления за ползване на услугите. Въз основа на изготвената оценка на потребностите ще се формира т.нар. индивидуален месечен бюджет от часове на всеки кандидат. 
II.        Кандидати, които да предоставят услугите "личен асистент", "социален асистент", "домашен помощник" могат да бъдат физически и психически здрави безработни лица в трудоспособна възраст.
От кандидатите за работа на длъжност "личен асистент", "социален асистент", "домашен помощник" се изискват следните документи:
Заявление по образец, което може да бъде получено на място или изтеглено от електронната страница на Община гр. Добрич.
Документ за самоличност (за справка);
Автобиография;
Документ за придобита образователна степен (копие);
Служебна бележка, удостоверяваща регистрация в Дирекция „Бюро по труда“;
Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
Удостоверение за преминато обучение по Домашен помощник/Домашен санитар/Личен асистент, по други проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"; по национални програми и проекти, изпълнявани от структурите на Агенция по заетостта; от социална услуга в общността, предоставяща обучение, като делегирана от държавата дейност; по националните програми "Асистенти на хора с увреждания" и "Социални услуги в семейна среда"- копие (ако е приложимо).
            След подаване и разглеждане на заявленията за кандидатстване за работа на длъжност "личен асистент", "социален асистент", "домашен помощник" по проекта с допустимите кандидати ще бъде проведено събеседване и извършено оценяване и класиране. Мястото и графикът за провеждане интервютата ще бъдат обявени на информационното табло на сградата, в която се извършва прием на заявления, както и на електронната страница на Община гр. Добрич.
Документи ще се приемат от 12.07.2016г. до 21.07.2016г. , всеки работен ден от 8.30ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч., на адрес пл. „Независимост” 7, ет. 11, офис 1105 (сградата на бившия партиен дом). 
Снимка: dobrich24Вземи линк:

Коментирайте и Вие