Четв, 30- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Община Добрич обявява конкурс за директор на Регионална библиотека "Дора Габе"

Община Добрич обявява конкурс за директор на Регионална библиотека "Дора Габе"


 

 

 ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ О Б Я В Я В А КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ“ – ДОБРИЧ

 
І.  Изисквания за длъжността:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, нормативно определени в чл. 28, ал. 2 от Закона за обществените библиотеки:

а/ Образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър”;

б/ Професионално направление  – "Обществени комуникации и информационни науки"

в/ Професионален опит – 5 години професионален опит в библиотека;

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

а/ Допълнителна квалификация и/или специализация в областта на библиотечното дело;

б/ Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

в/ Чуждоезикова подготовка;

г/ Компютърна грамотност.

3. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

а/ Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

б/ Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на РБ „Дора Габе“ – Добрич;

в/ Познаване и прилагане на нормативната уредба в областта на културата, библиотечното дело, културното наследство, както и други нормативни актове, свързани с организацията на дейността и управлението на библиотеката;

г/ Способност за прилагане на иновационни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

 

ІІ. Характер на работата:

1.Организация, ръководство и контрол на цялостната работа в РБ „Дора Габе“ – Добрич;

2.Отговаря и контролира спазването на вътрешния ред в библиотеката, опазването на собствеността, управлението и стопанисването на библиотечното имущество,

 

ефективното, целесъобразно и законосъобразно изразходване на финансовите средства и спазването на финансовата дисциплина.

3.Отговаря за координирането и изграждането на регионалната автоматизирана библиотечна мрежа.

4.Контролира и отговаря за спазването на нормативните документи, свързани с разходването на бюджетни средства и изпълнението на бюджета.

5. Участие в проекти.

 

ІІІ.Начин на провеждане на конкурса:

1.Допускане по документи.

2.Защита на концепция за дейността и развитието на РБ „Дора Габе“ – Добрич за период от четири години, подробно разработена за първата от тях.

3.Събеседване.

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

1.Заявление за участие в конкурса ;

2.Документ за самоличност /копие/;

3.Професионална автобиография;

4.Документ за завършено образование /копие/;

5.Документи, удостоверяващи трудовия стаж – трудова книжка, служебна, осигурителна книжка /копие/;

6.Свидетелство за съдимост /оригинал/;

7.Други документи, ако кандидатът притежава такива – за допълнителни умения и квалификации, компютърна грамотност, владеене на чужд език /копия/;

8.Медицинско свидетелство – документът се прилага в случай на преустановяване на трудовата дейност за срок над 3 месеца;

9.Концепция за дейността и развитието на РБ „Дора Габе“ - Добрич за период от четири години, подробно разработена за първата година, в 7 екземпляра, всеки от които подписан от кандидата, в обем не повече от 10 стр. Концепцията съдържа:

а/ анализ и оценка на състоянието на РБ „Дора Габе“; основни проблеми на функционирането й;

б/ тенденции и възможности за развитието на библиотеката като културен институт;

в/ определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на библиотеката, пътищата за постигането им;

г/ планиране и развитие на основните показатели; възможности за усъвършенстване и осъвременяване на обслужването; популяризиране на библиотечните колекции и културното наследство на града и региона;

д/ етапи на реализация на концепцията.

 

Забележка:

1. Всички екземпляри на концепцията се поставят в отделен запечатан, непрозрачен и ненадписан плик.

2.Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

3 Ако сред предоставените от кандидата копия на документи има такива, които са на чужд език, следва, те да са придружени от заверен превод на български език.

 

 

 

 

ІV.Срок и място за подаване на документите и разработената концепция

1.Документите за участие в конкурса се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” №12, Център за услуги и информация, тел. 058/600 395, всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа. Могат също така да се изпратят по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на горепосочения адрес.

Ако кандидатът изпраща документите си чрез препоръчано писмо или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати документите си за участие в конкурса така, че да обезпечи тяхното пристигане на посочения адрес преди изтичане на крайния срок. Рискът от тяхната забава или загубване се носи от кандидата.

2.Документите се подават в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата за конкурса в местен ежедневник и на електронната страница на Община град Добрич /www.dobrich.bg/. Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

 

V.Други условия

1.Конкурсната длъжност се заема за срок от четири години.

2.Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в стая № 320 в сградата на Община град Добрич за запознаване.

 
Снимка: libdobrich.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие