Събота, 18- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда

Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда


 

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ
Публичното обсъждане се обявява за срок от 8. 04. 2016 до 25. 04. 2016 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: dobrich@dobrich.bg. 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
От Йордан Йорданов
Кмет на Община град Добрич
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Действащата към момента на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда е приета с Решение № 14-2 от 27 ноември 2012 година на Общински съвет град Добрич.
Изготвеният проект за изменение и допълнение на наредбата е разработен от работна група, определена от Кмета на общината със Заповед № 318/17.03.2016 г.
Причини и мотиви за приемане на изменения и допълнения на наредбата.
Мотивите в подкрепа на проекта за изменение и допълнение са, че действащата към момента уредба не кореспондира с разпоредбите на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол на стопанската дейност и Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Раздел ІІ „Улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура”. С оглед на това в Община град Добрич бяха получени указания от Окръжна прокуратура град Добрич с писмо с рег.№11-01-11/07.03.2016г. за прилагане на нормативните изисквания на Закона за  устройство на територията.
Измененията в наредбата се отнасят основно до Глава Пета Строителство, в която е уредено изпълнението на строителни или ремонтни работи, свързани с разкопаване на терени общинска собственост - улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади, зелени площи и други. В досега действащата наредба извършването на дейността се осъществява в разрешителен режим – Община гр.Добрич, като собственик, издава на заявителите Разрешение за прокопаване на общински терени.
Съгласно чл.72. (1) от Закона за устройство на територията: Работите, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства, се извършват въз основа на разрешение за строеж. За започването на строежа възложителят уведомява съответната общинска администрация след съгласуване с органите по безопасност на движението.
Промените, които се предлагат касаят трансформирането на  разрешителният режим в уведомителен и не предвиждат промени в останалата част от раздела. Запазва се изискването за внасяне на депозит, гарантиращ качественото възстановяване на извършеното прокопаване.
 
          Цели, които се поставят с предложения проект и очаквани резултати.
         Привеждане на местната Наредба за  осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията и Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол на стопанската дейност.
         Облекчената процедура цели съкращаване на административните тежести включващи облекчени условия за уведомяване на общинска администрация за инвестиционните намерения на гражданите за извършване на строителни или ремонтни работи, свързани с разкопаване на терени общинска собственост - улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади, зелени площи и други, както и намаляване на изискуемите такси и срокове по процедурата. . В същото време прилагането на уведомителен режим цели защита и опазване на общинската собственост.
         Предлаганите промени целят също и синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
         Повишаване качеството на обслужване на местната общност.  
 
Финансови и други средства, необходими за прилагане на предложения проект.
          Прилагането на новата уредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.
 
Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.
Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Европейската харта за регионално развитие, Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.
          На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.
 
Въз основа на гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:                                                                                                                                            
 
 
Проект!
   Р Е Ш Е Н И Е:
 
Общински съвет град Добрич, на основание, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК:
           
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда, съгласно Приложение 1.
           
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите, съгласно закона, действия.
 
 
 
ВНОСИТЕЛ:
 
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 
 
 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕТО И ОПАЗВАНЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ОКОЛНАТА СРЕДА
 
§ 1. Чл.46 се правят следните изменения:
                        (1) Изпълнението на строителни или ремонтни работи, свързани с разкопаване на терени общинска собственост - улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади, зелени площи и други, се извършва след подадено писмено уведомление - декларация до Кмета на Община град Добрич не по-късно от 14 дни преди изпълнението им.
               (2) Възложителят е длъжен да уведоми РС „Пожарна безопасност и защита на населението“, град Добрич и Център за спешна медицинска помощ - Добрич за началото и срока на строителството по съответните улици, по които се ограничава движението.
               (4) Лицето, по ал.2, е длъжно да предприеме мерки по обезопасяване на направените изкопи, както и да осигури временни подходи до прилежащите имоти.
§ 2. чл.47  добива следната редакция:
                        1. Алинея (1) се изменя така :
                        Към писменото уведомление по чл. 46, ал. 1, се подават  следните данни и документи:
            2. Алинея (2)  се изменя така:
В 7 дневен срок след подаване на уведомлението, възложителят получава потвърдително писмо от Община град Добрич с указан срок за възстановяване на изкопните и/или ремонтни работи и с данни за размера на платения депозит.
                        3. Досегашната Алинея (2) става алинея (3).
                        4. Досегашната Алинея (3) става алинея (4) и тексът „разрешението за прокопаване по чл.46, ал.1” добива следната редакция:
                        „……. уведомлението по чл. 46, ал. 1”
                        5. Досегашната алинея (4) става алинея (5) и текста на точка 2 „разрешение за прокопаване” се заменя с „ уведомлението”.
 
            § 3. Чл.48 (1) се изменя така:
                  Лицето, подало уведомлението за извършване на разкопаване на терени общинска собственост - улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади, зелени площи и други по чл. 46, ал. 1, е длъжно за своя сметка да възстанови разкопаните или повредени по друг начин улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади, зелени площи и други, съгласно приложения в проектната документация детайл за възстановяване, в упоменатите в уведомлението  срокове, както и да почисти района на строителните или ремонтни работи.
Снимка: hotelizida.comВземи линк:

Коментирайте и Вие