Пон, 17- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Община Добрич открива процедура за консултации по доклад за екологична оценка на ОУП

Община Добрич открива процедура за консултации по доклад за екологична оценка на ОУП


 

ОУПО предвижда много мащабно развитие на зелената система на общината. Предвидени са четири нови градски парка с обща площ от 2511,72 дка, един нов крайградски парк с площ от 481.57 дка и няколко районни паркове с обща площ от 332.63 дка или общо нарастване на площта на озеленените площи за широко обществено ползване с 3 325.92 дка. Тези пред- виждания са изложени текстово в обяснителната записка към ОУПО. В баланса на тери- торията обаче, предвиденото нарастване на озеленените пощи е само 1.75 ха.  

Може да се оцени, че ОУПО предлага решения на устройствените проблеми на общината с не големи промени на общата структура на територията й, доколкото от промени се засягат 2.67 % от общата й площ. Намаляването на площта на земеделските земи, макар и не особено голямо като процент – 2.64 %, е неблагоприятно. Това налага във фазата на окончателния про- ект на ОУПО да се потърси възможност за намаляване на площта на отнеманите земеделски земи, като се има предвид, че анализът сочи за наличие на свободни терени в обхвата на двете съществуващи производствени зони.

Жилищната зона претърпява следното развитие: - включване в градската територия на терени, разположени в северната и североизточ- ната част на квартал „Изгрев“, в 90% от който има изградени жилищни сгради. Територията се обслужва комуникационно от улиците „Тракия”, „Купен“ и „Калина“; - усвояване на терени за жилищно застрояване, заключени от „Околовръстен път“ на изток, ул. „Стефан Стамболов“ на запад , на юг ж.к. „Дружба 4“ и бул. „Добруджа“ от север. Предвижданията по отношение на производствените зони включват: - в западна посока - включване в регулационните граници на терена на соларния парк и усвоените терени за складови и производствени дейности; - в северна посока – включване в регулация на терени в западната част на „Северна индустриална зона“, южно от Северна тангента и северно от ж.п. линията, терени, където вече има изградени мощности; - в югозападна посока на кв. „Рилци“ - включване в регулационните черти на квартала на усвоените територии за производствено-складови дейности в бившия стопански двор. УВЕДОМЯВАМЕ всички заинтересувани физически и юридически лица, че на 23.02.2016 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за Екологична оценка (ЕО) на Предварителен проект на Общ устройствен план на Община град Добрич (ОУПО).
Възложител на ОУПO и на Екологичната оценка към него е Община град Добрич.
Общият устройствен план на община град Добрич се разработва от „НЦТР“ ЕАД – София. Изработен е въз основа на планово задание, одобрено от Общински съвет (ОбС) – Добрич с Решение №20-1, Протокол № 20/28.05.2013 г. Органът, отговорен за прилагането на ОУПО е ръководството на Община град Добрич – Кмет и Общински съвет. Компетентен орган по процедурата по ЕО е Директорът на РИОСВ – Варна на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Докладът по ЕО и всички приложения и материали към него са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Добрич: град Добрич, ПК 9300, ул. „България“ № 12, стая № 419 всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, както и на www.dobrich.bg.
Становища и мнения по ЕО могат да се депозират в сградата на Общинска администрация Добрич, „Деловодство”, Център за услуги и информация на Община град Добрич,  адрес: гр. Добрия, ул. “България” №12 или по електронна поща: dobrich@dobrich.bg
Крайният срок за запознаване с доклада по ЕО и изразяване на становищa е 17:00 часа на 23.03. 2016 г. (30 дни от датата на публикуване на сайта на общината).
С целия доклад можете да се запознаете тук.

http://www.dobrich.bg/files/info_pages/EO_OUP_DOBRICH_docx.pdf
Снимка: dobrich24Вземи линк:

Коментирайте и Вие