Вторник, 5- ти Март
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Общинска администрация Добрич е на трето място по индекс на почтеност сред българските общини

Общинска администрация Добрич е на трето място по индекс на почтеност сред българските общини


 

Общинска администрация Добрич се нареди на трето място, след администрациите на Община Габрово и Община Бургас, в класацията на Асоциация „Прозрачност без граници“ за 2015 г.

Проектът „Индекс на местната система за почтеност” е тригодишна инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници”, която се осъществява от началото на ноември 2014 година благодарение на финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”. Инициативата е израз на оценката на Асоциация „Прозрачност без граници”, че ефективното противодействие на корупцията в страната не може да се извърши без участието на ключови институции и социални актьори на местно ниво.

Добрич се нарежда сред десетте града, заемащи добри позиции в класацията на Местната система за почтеност. Основен принос за това имат високата степен на прозрачност и ефективност в работата на публичната администрация и на дейността на кмета. Дейността на гражданските организации също дава съществен принос за общата оценка на общината.

Резултатите от оценката можете да видите по-долу, а с критериите и методологията на оценяването се запознайте на сайта на инициативата – www.transparency.bg

Капацитет 4.50

Адекватни ресурси 5.00

Създадена е система за организация в работата на отделните звена, които позволяват качествено и в срок предоставяне на търсените административни услуги  5.00
Общината използва система за електронно предоставяне на услуги 5.00

Независимост 4.00

Създадени са правила, гарантиращи на служителите възможност да изпълняват служебните си задължения без външна намеса 4.00
Определен е ред за подаване на сигнали за нередности във функционирането на администрацията от страна на служителите 4.00
Подадените сигнали за нередности се разглеждат, като служителите могат да разчитат на конфиденциалност и защита от репресии  4.00

Роля 4.75

Прозрачност и почтеност в обществените поръчки 5.00

Информацията относно плановете за провеждане на обществени поръчки се публикува предварително на сайта на общината 5.00
Решенията за завършване на процедурите по възлагане на обществени поръчки са публични 5.00
Публикувани ли са в Интернет страницата сключени договори за обществени поръчки 5.00
Публикувана информация за извършени плащания по договори за обществени поръчки 5.00
През последната година няма скандали с обществени поръчки в общината 5.00

Насърчаване на социална отчетност и участие 5.00

На сайта на общината/в сградата на общината е публикувана анкетна форма за мнения и
предложения на граждани 5.00
Установена е практика за отчитане становищата и предложенията на училищни настоятелства, здравни или обществени съвети при планиране на политиките в общината 5.00

Местни данъци и такси 5.00

Информацията относно плащането на данъците е публикувана на достъпно място в офисите/интернет сайта на общината 5.00
Осигурена е възможност за плащане на данъци и такси чрез сайта на общината 5.00
На сайта на общината се публикува редовно информация относно постъпилите приходи
от данъци и такси 5.00

Опазване на земята и имуществените права 4.00

Съществува списък (регистър) на недвижимата общинска собственост (сгради, земи и т.н.) с възможност за справки от гражданите 5.00
В медийни публикации от последната година не съществуват проблеми с управлението на
поземления фонд  3.00

Управление 4.67

Прозрачност 5.00

Администрацията публикува на сайта на общината за обществено обсъждане проектите на стратегически документи и нормативни актове 5.00
Администрацията публикува на сайта на общината доклади и отчети за изпълнение на
общинските политики  5.00
Администрацията поддържа списък (регистър) на предприятията, които са общинска собственост и отчети за тяхната дейност 5.00

Отчетност на служителите в местната администрация 4.67

Създаден е механизъм за подаване на сигнали и оплаквания от работата на служителите в администрацията 5.00
Създадено е звено с контролни функции (определен е служител в администрацията), които осъществяват проверки за подадени сигнали и оплаквания относно работата на служителите в администрацията 4.00
Резултатите от проверките се докладват на ръководството, като въз основа на това се вземат решения за санкциониране, както и действия за отстраняване на констатирани пропуски и нередности 5.00

Почтеност на местните държавни служители 4.33

Съществуват ли ясно разписани етични правила на общинския служител   5.00
Регламентирани ли са подходящи форми на контрол и санкции  4.00
Какви са резултатите от осъществени проверки по спазване на етичните правила 4.00
Снимка: www.dobrich.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие