Пон, 15- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Отговори на становища от обществено обсъждане за изграждане на „МОМЧИЛ ГОЛФ И ГОЛФ ИГРИЩЕ”

Отговори на становища от обществено обсъждане за изграждане на „МОМЧИЛ ГОЛФ И ГОЛФ ИГРИЩЕ”


 

 
Отговори на въпросите, повдигнати във Възражение от Екатерина Христова Димова, ИК "За Чиста България": 
Възразява се срещу проекта, защото същият предвижда застрояване на над 1400 дка в ЗЗ "Балчик" за опазване на дивите птици от мрежата "Натура 2000". Мотивите са, че според представената от инвеститора информация за проекта „Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище”, се предвижда: 30% от територията да бъде застроена със сгради с височина 10 м (2-етажни и 3-етажни сгради, хотел), заемащи обща площ от 40 ха, административни сгради, стопански постройки; хеликоптерна площадка, улична ифраструктура; винарна, заемаща площ от 4,3 ха; голф игрище, заемащо 82 ха, включително сради, алейна мрежа и водни площи; предвижда се и озеленяване с дървесна растителност. От описанието става ясно, че 58% от естествените местообитания понто-сарматски степи на територията на ЗЗ „Балчик” ще бъдат коренно и необратимо променени и на практика унищожени.ОТГОВОР: Възражението не се приема, поради следните мотиви:
- На страница 15-16 и на стр. 84 в ДОСВ е са описани загубите на естествени природни територии. Предвидено е застрояване със сгради само в част от имотите. Предвидено е при изграждане на голф игрището да се ползва специален подход – „благоустрояване и озеленяване само по пътя на топката”. На тази база загубите от застрояване, благоустройство и озеленяване на естествени територии са оценени общо на 340 дка.
- В имотите, обхванати от ПУП има 311 дка нарушени терени (изоставени чаши на кариери и площи, заети от незаконно депонирани строителни, кариерни и битови отпадъци), които с настоящия проект запазват хабитатния си клас земно покритие, като в същото време не са предмет на опазване в защитената зона.
      - Местообитание 62СО* „понто-сарматски степи” не е предмет на опазване в ЗЗ „Балчик”. По тази причина, анализите за разпространение на това местообитание са направени в ДОВОС, а не в ДОСВ. В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I” изготвени по възлагане на МОСВ, ефективни местообитания от този тип няма картирани. Дадени са само препратки, че в други източници има съобщения за наличие на потенциални местообитания 62CO*.
- Експертите по ОВОС и ОС са извършили теренни проучвания за наличие на потенциални местообитания 62CO* и в ДОВОС са представили схеми за разпространението им в типичен вид, в т.ч. за подтипове А) Alysso caliacrae-Artemisietum lerchianae от групата на Западнопонтийските пелинови степи; Б) Paeonio tenuifoliae Koelerietumbrevis от групата на Западнопонтийските коилови степи. Независимо че тези местообитания не са обект на опазване в ЗЗ „Балчик”, в раздел 5.6.1.1 са предписани нужните мерки, за да бъдат те изцяло запазени.
 
Ако проектът бъде одобрен, ще бъде нарушен Законът за биологичното разнообразие тъй като той ще нанесе значителни щети върху птиците и техните местообитания. Засегнати ще бъдат гнездящите в района птици, предмет на опазване в защитената зона, основно дебелоклюна чучулига, полска бъбрица, черногърбо каменарче, всички видове грабливи птици.ОТГОВОР: Изводът не се приема, поради следните мотиви:
На стр. 20, 44-45, 50, 62, 63, 65 и в анализите в ДОСВ е представено оцененото въздействие върху видовете, което е следното:

В незначителна – до средна степен могат да бъдат повлияни следните видове, от които има установени по няколко двойки на територията на инвестиционното предложение, фигуриращи в предмета на опазване на зоната: дебелоклюната чучулига (Melanocorypha calandra), късопръстата чучулига (Calandrella brachydactyla) и полската бъбрица (Anthus campestris).
Реализацията на ИП няма да доведе до количествено намаляване на популациите на тези видове и на честотата им на срещане в съответния зоогеографски район и в техния ареал, защото те са широко застъпени и в съседните територии. Част от тях имат ниска степен на синатропизация и след реализацията на ИП те ще се настанят в терените на голф-игрището, в които натоварването с хора е много ниско.      - При проведеното специално теренно проучване за гнездящи птици, Черногърбото каменарче не е установено, като гнездящ вид в територията на ИП, поради което и очакваното въздействие върху този вид е незначително.
- Местообитания на хищни птици – предмет на опазване в зоната няма да бъдат засегнати и ИП няма по никакъв начин да се отрази негативно върху тях, защото терените в близост предоставят богата възможност за хранене на хищни птици, още повече че е извършена рекултивация на старото депо на за ТБО на Балчик и са създадени нови 480 дка пасища /места за хранене/ в защитената зона.
- В ДОСВ са предписани редица мерки за смекчаване на въздействието върху засегнатите видове, чието изпълнение ще сведе въздействието върху последните до незначително.
Унищожени или увредени ще бъдат строго защитени местообитания – Понто-сарматски степи и съпътстващото ги биоразнообразие, които имат локално разпространение и се срещат основно в този район. 
Отговорът се съдържа в отговора на въпрос No. 1.
 
Изграждането на хеликоптерна площадка на територията, където преминава интензивен миграционен път ще повиши както риска за птиците, така и риска за сигурността на пътниците.ОТГОВОР: Това на практика е предложение, което може условно да се приеме със следните мотиви:
В ДОВОС на стр. 24 са дадени следните данни за хеликоптерната площадка, в т.ч. очакваният период, начинът и интензитет на ползването й:

Ползване при екстрени ситуации и необходимост от медицинска помощ;
Максимум 6-8 кацания годишно;
Активният сезон за голф е от края на май до началото на септември и се очаква тези кацания и излитания да бъдат през този период.- Хеликоптерната площадка няма да се ползва през активния период на миграция, при което не може да оказва въздействие върху мигриращите птици.
- От казаното е видно, че броят на излитания и кацания на хеликоптери е пренебрежимо малък на годишна база, а рискът, който създава площадката за птиците е нищожен. Тя не е съществен елемент от ИП и при наличие на неприемливост от страна на населението, инвеститорът може и да се откаже от нея. По тази причина, това предложение се приема условно.
Въпросният проект не е част от одобреният ОУП на град Балчик и стартирането на такава процедура по ОВОС не би следвало въобще да се допуска.ОТГОВОР: Възражението не се приема, поради следните мотиви:
Твърдението не е подкрепено с доказателства, а сведения, през последните години да е бил одобряван ОУП на Община Балчик, няма.
От друга страна още в заданието за ДОВОС има представена невярна информация, която тенденциозно омаловажава очакваните значими въздействия, а също така въобще не се предвижда оценка за съвместимост.ОТГОВОР: Твърдението не се приема, поради следните мотиви:
- Не е указано, къде в Заданието за ОВОС е предоставена невярна и тенденциозна информация.
- Ако имаше такава, тя би следвало да е забелязана и от Компетентния орган, който се е произнесъл по Заданието.
- Съдържанието на Заданието за ОВОС е определено с нормативен документ. То не включва задаване на обхват на процедурата за Оценка за съвместимостта на ИП със защитените зони.
- Оценката за съвместимост се изготвя въз основа на предписание на Компетентния орган, в случая – РИОСВ Варна.
Голф проектът би бил в грубо нарушение на чл. 6 на Директивата за местообитанията, както и чл. 3 и 4 на Директивата за птиците, а потенциалното изграждане на веторгенераторен парк на миграционния път на птиците Виа Понтика, България нарушава чл1, ал.2, чл.3, ал.2, чл.2 и чл. 4 на Конвенцията за опазването на европейската дива флора и фауна и природни местообитания (Бернската Конвенция).ОТГОВОР: Изводът не се приема, поради следните мотиви:
-  В ДОВОС е описана алтернатива за изграждане на проект за ветроенергиен парк, за който има одобрен ПУП и положително становище по доклад за ОВОС. Тъй като тази алтернатива съществува реално, тя няма как да не бъде описана.
- Възложителят не възнамерява да реализира тази алтернатива.

http://www.balchik.bg/files/upload/golf_momchil.docx


 
Снимка: konkurent90.comВземи линк:

Коментирайте и Вие