Събота, 15- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Откриват конкурси за управители на ДКЦ – ІІ – Добрич” ЕООД и „ДКЦ – І – Добрич” ООД

Откриват конкурси за управители на ДКЦ – ІІ – Добрич” ЕООД и „ДКЦ – І – Добрич” ООД


 

Сключените договори за възлагане на управление на еднолично търговско дружество с общинско имущество „Диагностично- консултативен център /ДКЦ/ - II- Добрич" ЕООД град Добрич и “Диагностично- консултативен център /ДКЦ/ - I- Добрич” ООД изтичат съответно на 15.06.2015 г., 23.07.2015 г. Процедурата за провеждане на конкурс за избор на управители е регламентирана в специална Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (ДВ,бр.55/2000г.,изм.идоп.ДВ,бр.15/2001г., бр.116/2002г., бр.91//2003г. и бр.4/2006г. бр71/2010 г., бр.18/2011г. и бр.57/2012 г.) на Министерство на здравеопазването /МЗ/ и Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

В качеството си на орган упражняващ правата на едноличен собственик на капитала е необходимо Общински съвет град Добрич да вземе решение и открие процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението.

На основание чл.3 , ал.1 , т.2 и чл.4, ал.1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на МЗ утвърждава следните изисквания към кандидатите за управители :
  • да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;
  • да имат най - малко 5/пет/ години трудов стаж , като лекар или икономист; кандидатите притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина да имат придобита специалност;
  • да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;
Снимка: dkc1dobrich.comВземи линк:

Коментирайте и Вие