Пон, 24- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Отмениха санкция на "България без цензура" за агитационни материали

Отмениха санкция на "България без цензура" за агитационни материали


 

Проверката е извършена на 14. 10. 2014 г. и отразена надлежно в констативен протокол от същата дата, т. е. след изтичането на 7 – дневния срок. Отговорността за неизпълнение на задължението по чл. 186, ал. 3 от ИК съгласно разпоредбата на чл. 472, ал. 1 от ИК, е на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията. В този смисъл като един от представляващите коалицията, няма пречка да бъде ангажирана административнонаказателната отговорност на К.Ф.. С оглед на това фактическата обстановка, която е приел съдът за установена, съответства на описаната в АУАН и КП.            Съгласно разпоредбите на чл. 42, т. 5 и чл. 57, ал. 1, т. 6 от ЗАНН в АУАН и НП следва да бъдат посочени законните разпоредби, които са нарушени виновно, а съгласно чл. 57, ал. 1, т. 7 ЗАНН - съответно вид и размер на наказанието, които се извличат от санкционната норма.
            Административнонаказващият орган обаче е ангажирал отговорността на Ф. не като представляващ коалицията, а като представляващ партията. Тази непрецизност може да бъде счетена за несъществена, доколкото представляващите коалицията са именно представляващите партиите, които я съставляват. АНО обаче е квалифицирал деянието по чл. 186, ал. 2 ИК, независимо, че в текстовата част на НП описанието сочи на деяние по чл. 186, ал. 3 ИК. Като е направил тази грешна квалификация, административнонаказващият орган е създал предпоставки за объркване и неяснота у наказаното лице, което му е попречило да разбере в какво точно е обвинено. Не само че квалификацията е посочена грешно, а е посочена грешно и санкционната норма, като е указано, че глобата се налага на основание чл. 472, ал. 2 от ИК, която разпоредба не съдържа санкция, а сочи кой има право да съставя АУАН по този кодекс.
Съдът няма правомощието да изменя и санкционната, и материалноправната норма, тъй като това би довело до нарушаване правото на защита на наказаното лице. Налагането на административни наказания засяга пряко личната сфера на наказаното лице, с оглед на което следва административнонаказващият орган да бъде стриктен, точен и да подхожда с изключителна прецизност при изписване на правните норми. Това че съдът разбира за какво става на въпрос с оглед своите знания и практически опит, не изключва задължението на административнонаказващия орган да спазва точно императивните разпоредби на чл. 42 и 57 от ЗАНН и не може да санира пороците, които са резултат от неизпълнението на това задължение. Като е приел, че се касае само до техническа грешка, съдът е постановил едно неправилно решение, което следва да бъде отменено, а в резултат на това да бъде отменено и наказателното постановление.        
Воден от горното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, във вр. с чл.222, ал.1 от АПК, Административен съд – Добрич
 
Р Е Ш И :
 
            ОТМЕНЯ Решение № 5/ 06. 02. 2015 г., постановено по н.а.х.д. № 11/ 2015 г. на Районен съд – гр.Добрич, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № ПИОС 114/ 09. 12. 2014 г., издадено от Кмета на Община гр.Добрич, с което на К.Я.Ф. в качеството му на председател и представляващ ПП ”Лидер”, участваща в КП “България без цензура”, за извършено нарушение по чл. 186, ал. 2 от Изборния кодекс и на основание чл. 472, ал. 2 от същия кодекс е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 (хиляда) лева.
 
            РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 

Вземи линк:

Коментирайте и Вие