Пон, 17- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
По­д­го­т­вя се ме­мо­ран­дум за пар­т­ньор­с­т­во ме­ж­ду об­ла­с­ти­те До­б­рич и че­ш­ка­та Злин

По­д­го­т­вя се ме­мо­ран­дум за пар­т­ньор­с­т­во ме­ж­ду об­ла­с­ти­те До­б­рич и че­ш­ка­та Злин


 

По­д­го­т­вя се ме­мо­ран­дум за пар­т­ньор­с­т­во ме­ж­ду об­ла­с­ти­те До­б­рич и че­ш­ка­та Злин, като покана за това е отправена от чешка страна, съобщи след визита в град Валашске Мезиржичи Жени Михайлова – директор на културен център „Двореца”. Припомняме, че през есента на миналата година бе по­д­пи­са­но пе­т­го­ди­ш­но спо­ра­зу­ме­ние ме­ж­ду Дър­жа­вен кул­ту­рен ин­с­ти­тут и Сре­д­но­то стъ­к­лар­с­ко учи­ли­ще по при­ло­ж­ни из­ку­с­т­ва, което е под егидата на Юнеско. В средата на месеца бяха осъ­ще­с­т­вени по­ре­ди­ца от сре­щи в Чехия с пре­д­с­та­ви­те­ли на ме­с­т­ни ин­с­ти­ту­ции с цел бъ­де­щи съ­в­ме­с­т­ни дей­но­с­ти в об­ла­ст­та на кул­ту­ра­та, об­ра­зо­ва­ни­е­то и фе­с­ти­вал­ния ту­ри­зъм. Предвижда се сътрудничеството да се разширява по програма Еразъм, като се включи и словашко училище по изкуствата. Де­ца­та ще получат възможност да на­п­ра­вят раз­ли­ч­ни про­е­к­ти, свър­за­ни с но­вия мо­ден ди­зайн, базиран на ар­хи­те­к­ту­ра­та и ис­то­ри­я­та на то­ва мя­с­то.

През ме­сец май т.г. чешките ученици ще до­й­дат за тре­ти път у нас и ще пре­д­с­та­вят съ­т­во­ре­но­то в Бе­лия град. Пър­ви­ят пле­нер се съ­с­тоя пре­ди го­ди­на, а през 2014-а из­ве­с­т­но­то че­ш­ко учи­ли­ще от­бе­ля­за 70-ата си го­ди­ш­ни­на с най-го­ля­ма­та из­ло­ж­ба на че­ш­ко стъ­к­ло, го­с­ту­ва­ла у нас. Стъкларското училище предоставя възможност за безплатно обучение на учениците от Европейския съюз, включително и България. Добрата новина от Чехия е, че много от пре­д­по­чи­та­ни­те от че­хи­те де­с­ти­на­ции в по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни – ка­то Ту­нис, Еги­пет и Тур­ция, ве­че не са же­ла­ни по­ра­ди на­с­тъ­пи­ли­те кон­ф­ли­к­ти и те се об­ръ­щат към на­ша­та стра­на за мор­с­ка­та си по­чи­в­ка. Спо­ред не­о­фи­ци­ал­ни дан­ни око­ло ед­на тре­та от че­ш­кия па­зар про­я­вя­ва ин­те­рес към стра­на­та ни за ля­т­на­та си ва­кан­ция. 

http://bnr.bg/varna/post/100672802/vse-poveche-cheshki-deca-shte-tvorat-v-dvoreca-v-balchik
Снимка: upload.wikimedia.orgВземи линк:

Коментирайте и Вие