Събота, 18- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Правилник за  ползване на общинските пазари на територията на Община град Добрич

Правилник за ползване на общинските пазари на територията на Община град Добрич


 


 ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
От Йордан Йорданов
Кмет на Община град Добрич
 
 
       Относно: Приемане на Правилник за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на Община град Добрич
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 
        С Правилника за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на Община град Добрич се уреждат обществени отношения, които са свързани с предмета и обхвата на дейността на общинските пазари на територията на общината, реда за ползване на обектите, видовете такси, правата и задълженията на Общинско предприятие „Общински пазари”, правата и задълженията на търговците и работното време и пропускателния режим на територията на общинските пазари в град Добрич.
      
  1. Причини и мотиви за приемане на настоящия правилник са следните:
     Настоящият проект на нормативен акт се внася повторно за приемане от Общински съвет, тъй като в предходното заседание бе върнат за доработване от общинските съветници.
      В Община град Добрич постъпи Одиторски доклад, който е изготвен във връзка с извършена проверка на дейността, счетоводните документи и регистрите на Общинско предприятие „Общински пазари” при Община град Добрич, за периода от 01.01.2014г. до 30.06.2015г.. Съгласно направено заключение от одиторите, процесът по организацията и събиране на приходите от пазари и терени общинска собственост е необходимо да се оптимизира и същият да бъде регламентиран само в един нормативен акт. Към днешна дата дейността на търговците на територията на общинските пазари в град Добрич е уредена в Наредбата за търговската дейност на територията на общината, Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината, Правилник за вътрешния ред на общинските пазари на територията на Община град Добрич, утвърден от Кмета на Община град Добрич на 22.12.2010г. и Правила за събиране, внасяне и контрол на приходите от такси, извършвани от ОП „Общински пазари” при Община град Добрич.
       Считам, че е необходимо нормативните актове, които уреждат дейността на общинските пазари след анализ да се систематизират и да се създаде един нормативен акт, в който да се уредят подробно всички обществени отношения, които възникват и са свързани с дейността на общинските пазари на територията на общината. В тази връзка с моя Заповед № 40 от 18.01.2016г., наредих да се сформира работна група от общински служители, която да анализира текстовете на нормативните актове и да се състави проект на нов Правилник за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на общината, в който да бъдат обхванати всички обществени отношения, които са свързани с дейността на общинските пазари на територията на общината. По този начин ще се улеснят производителите и търговците, които извършват търговска дейност на територията на пазарите и няма да е необходимо да познават всички нормативни актове на общината, които са свързани с дейността им. От друга страна ще се облекчи и работата на администрацията и общинското предприятие. Комисията посети търговците на ЦКП в град Добрич и се запозна с всички искания и желания на работещите на пазара. Проектът до голяма степен удовлетворя желанията на търговците. След като Правилника бе върнат за доработване от Общински съвет, Комисията разгледа всички постъпили предложения и доработи същия, като се съобрази с направените препоръки от общинските съветници и служителите от общинско предприятие „Общински пазари”.
 
2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганият нормативен акт:
      Постигане на законосъобразност, съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбите и правилниците на Община град Добрич.
      По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при регулиране на взаимоотношенията, които са свързани с дейността на общинските пазари на територията на общината.
      Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти.
 
3. Очаквани резултати от приемане на изменения и допълнения на наредбата:
  • Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при взаимоотношенията между общинската администрация, служителите на ОП „Общински пазари” и земеделските производители и търговците, които извършват търговска дейност на територията на общинските пазари в град Добрич;
  • Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност.
  • Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията и ОП „Общински пазари”. 
 
4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:
     За прилагането на новите текстове от Правилника за организацията и реда за ползване на общинските пазари на теиторията на Община град Добрич, не са необходими допълнителни финансови средства.
 
 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:
       Предлаганият проект за приемане на Правилник за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗОС/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове във връзка с чл.77 от Административно процесуалния кодекс, проектът за нов Правилник е публикуван на Интернет страницата на Община град Добрич. Заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от публикуване на настоящия проект на Интернет страницата на Община град Добрич, да направят предложения и да изразят становище по проекта.
 Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното
 
проект!
 
РЕШЕНИЕ:
 
Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал.3 от Закона за общинската собственост, приема Правилник за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на Община град Добрич, съгласно приложение № 1;
Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи съгласно закона действия.
 
 
ВНАСЯ:
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич
 

                                                                                                                         Приложение № 1
 
 
П Р А В И Л Н И К
 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
 
          ГЛАВА ПЪРВА
I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл.  1. Настоящият правилник урежда:
1. Предмета и обхвата на дейността на Общинските пазари на територията на Община град Добрич;
2. Реда за ползване на обектите в общинските пазари на територията на Община град Добрич, които са общинска собственост и са предоставени за ползване и стопанисване на Общинско предприятие „Общински пазари” при Община град Добрич;
3. Видовете такси, наеми и цени нa услуги, начинът за тяхното събиране и редът за обезпечаването им;
4. Правата и задълженията на ОП „Общински пазари", като представляващо собственика - Община град Добрич;
5. Правата и задълженията на търговците, осъществяващи дейност на територията на Общинските пазари;
6. Работно време и пропускателен режим на общинските пазари;
7. Контрол и санкции.
Чл. 2. Основната цел на правилника е да се създадат равноправни условия за разгръщане на свободната стопанска инициатива на производители и търговци и осъществяване на лоялна конкуренция между тях.
Чл. 3. Разпоредбите на настоящия правилник са задължителни за всички визирани в него лица.
 
ГЛАВА ВТОРА
II.ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ДОБРИЧ
 
Чл. 4. Общински пазари по смисъла на настоящия правилник представляват отредени по съответен ред имоти - публична или частна общинска собственост, с определени граници, оборудвани с необходимата материална база, закрити или открити търговски площи, павилиони, работни места, терени, магазини за търговия, административни помещения, санитарни възли и други, които са предоставени за ползване и стопанисване на ОП "Общински пазари" и където се извършва търговска дейност от физически и юридически лица.
 
Чл. 5. (1) На територията на Община град Добрич, се определят следните постоянно работещи общински пазари:
1. Централен Кооперативен Пазар (ЦКП);
2. Районни Микропазари, обособени съгласно решение на Общински съвет - град Добрич;
3. Център за базарна търговия (ЦБТ), находящ се на бул. „Русия" в град Добрич.
(2) Общински пазари могат да се откриват и закриват с решение на Общински съвет, след предварително проучване и установяване на необходимостта от тях и възможностите за изграждането им.
Чл. 6. На територията на общинските пазари се извършва само търговска дейност на дребно, при спазване на допустимия стоков асортимент, съгласно настоящия правилник.
Чл. 7. Извършването на търговска дейност на територията на общинските пазари се основава на свободната стопанска инициатива. Цените на стоките се формират свободно в съответствие с търсенето и предлагането.
 
ГЛАВА ТРЕТА
ІІІ. РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ИМОТИ, ОБЕКТИ И СЪOРЪЖЕНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ
 
Чл. 8. (1) На територията на общинските пазари се предоставят за ползване и стопанисване магазини, общински терени за поставяне на временни търговски павилиони по чл. 56 от ЗУТ, щандове в Централни хали, работни места и терени, разположени по схеми, приети от ОБЕСУТ и утвърдени от Главния архитект на Община град Добрич.
(2) Схемите за разположение на обекти и съоръжения за търговия се изготвят и актуализират съобразно настъпилите промени, по предложение на Директора на ОП „Общински пазари” до Главния архитект на Община град Добрич.
(3)  В периода от 01 май до 30 септември на всяка година, върху свободните терени, които съгласно схемите са предназначени за търговия с дръвчета е допустимо да се обособят работни места за извършване на търговска дейност на открито.
(4) Ползватели на обекти на територията на общинските пазари, могат да бъдат физически и юридически лица - земеделски производители и търговци по смисъла на Търговския закон.
Чл. 9. (1) Общинските терени за поставяне на временни търговски павилиони по чл. 56 от ЗУТ, както и магазините, павилионите, щандовете, санитарните възли и други обекти общинска собственост, които се намират на територията на общинските пазари, се предоставят за ползване след провеждане на публичен търг или конкурс за отдаване под наем по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на Общинa град Добрич.
(2) Сезонните тераси и рекламно – информационните елементи се предоставят за ползване по реда на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти. Наемните базисни цени се определят съгласно приложение към наредбата.
(3) Наемната цена на обектите по ал.1 не може да бъде по-ниска от определената в Приложение № 1 на НРПУРОИ.
Чл. 10. Работните места и терени за търговска дейност на открито на територията на общинските пазари се предоставят за ползване на производителите и търговците, въз основа на разрешително за търговска дейност на открито, което се издава от директора на Общинско предприятие „Общински пазари” при Община град Добрич, или от упълномощено от него лице.
Чл. 11. На територията на общинските пазари се извършва търговска дейност на открито, на дребно с:
1.     на ЦКП - плодове и зеленчуци в прясно състояние, мед и пчелни продукти, цветя, семена, посадъчен материал, дръвчета, гъби, билки, подправки и сурови ядки, сурова млечна царевица, естествени метли и съпътстващи приготвянето на зимнина стоки – буркани, капачки, отварачки и затварачки за буркани;
на районните МП - плодове и зеленчуци в прясно състояние, мед и пчелни продукти, цветя, семена, 1.посадъчен материал, гъби, билки, подправки и сурови ядки, сурова млечна царевица, естествени метли и съпътстващи приготвянето на зимнина стоки – буркани, капачки, отварачки и затварачки за буркани;
2.на ЦБТ - нови и употребявани промишлени стоки – за бита, дрехи и др.
Чл. 12. (1) Търговска дейност на открито на територията на общинските пазари се извършва въз основа на разрешително за търговска дейност на открито.
(2) За издаване на разрешително за търговска дейност на открито, се подава заявление по образец от 15-то до 20-то на месеца до директора на ОП „Общински пазари”, като към него се представят регистрационна и анкетна карта за земеделски производител, заверени за текущата година (ако лицето е земеделски производител) – копие (сверява се с оригинала при подаване на заявлението);
(3) След подаване на заявление длъжностното лице, което го е приело извършва проверка и осигурява необходимата информация относно вписването на търговеца в Търговския регистър /ако лицето е вписано в Търговския закон/ и липсата на задължения към Община град Добрич по чл. 162, ал. 2 от ДОПК. Липсата на задължения към Община град Добрич е задължително условие за издаване на разрешително.
(4) Земеделските производители се задължават в срок до 31 март на годината, да представят актуалните си регистрационни карти (копие и оригинал за сверка), заверени за текущата година от длъжностните лица при Министерството на земеделието и храните.
(5) Актуална информация за наличието на свободни работни места и терени за търговия се предоставя на информационното табло, което се намира на ЦКП, пред касата на ОП «Общински пазари».
Чл. 13. (1) Разрешително за търговия на открито се издава от директора на ОП „Общински пазари” или упълномощено от него длъжностно лице от 21-во до 25-то число на месеца след заплащане на дължимата такса.
(2) Срокът на разрешителното за търговия на открито не може да бъде по-дълъг от един календарен месец.
(3) В рамките на календарната година срокът на разрешителното ежемесечно може да бъде удължаван, в случай че не е настъпила промяна в обстоятелствата по предоставените документи и данни за издаването му, съгласно чл. 12, ал.2. За целта е необходимо търговецът да подаде заявление по образец и да заплати таксата в срок от 15-то до 25-то число на предходния месец. Удълженият срок не може да бъде по – дълъг от един календарен месец. През месец декември не се приемат заявления за удължаване на срока.
(4) Заявленията за ползване на работно място или терен за следващата календарна година се подават до директора на ОП „Общински пазари” от 10-ти до 20-ти декември на годината. Заплащане на дължимата такса се извършва от първия работен ден до 10 януари на следващата година.
(5) В случай, че за едно работно място или терен са кандидатствали повече от едно лице и същите отговарят на изискванията по чл.8, ал.4 и чл.12, ал.2 от правилника, съоръжението се отдава за ползване по реда на регистриране на заявленията.
(6) През месец февруари на лицата, които са подали заявление за удължаване срока на издаденото разрешително, служебно се издават нови разрешителни с нови номера при запазване на предоставените им работни места и терени.
Чл. 14. (1) За еднодневно ползване на работно място или терен на територията на ЦКП, МП и ЦБТ, се заплаща такса в размер, определен в НОАМТЦУ, на длъжностните лица, които са определени от директора на ОП „Общински пазари”, срещу издаване на фискален касов бон и приходна квитанция.
(2) Лицата, желаещи да ползват място или терен по реда на ал. 1 са длъжни да уведомят предварително администрацията на ОП „Общински пазари”.
Чл. 15. Разрешителното за търговска дейност на открито се съхранява в оригинал от лицето, работещо на работно място и се предоставя при проверка на контролните органи.
Чл. 16. (1) Директорът на ОП „Общински пазари” или упълномощено от него лице може да откаже издаване на разрешително за ползване на работно място или терен на общинските пазари в случай, че лицето не отговаря на изискванията за заемане на обекта, съгласно настоящия правилник. Отказът се мотивира с писмено становище за обстоятелствата, които го налагат, в 3 (три) дневен срок от подаване на заявлението.
(2) Отказът подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред Кмета на общината, който има право да отмени или потвърди решението на общинското предприятие. Обжалването не спира изпълнението на издаденото разрешително.
(3) Решението на Кмета на общината влиза в сила от първо число на месеца следващ месеца на оспорването.
Чл. 17. ОП „Общински пазари” може да отнеме издаденото разрешително със заповед на директора в случай, че работното място не се използва по предназначение, не се използва от лицето, на което е предоставено или ако са допуснати три или повече нарушения на правилника от търговеца през годината, които са установени с констативен протокол по чл. 29, ал.1, т.4 от правилника.
Чл. 18. (1) Търговците на открито на територията на общинските пазари са длъжни да не увеличават размера на работното място или терена, предоставено им в разрешителното;
(2) Забранява се извършването на търговска дейност на открито на територията на общинските пазари:
1. без издадено разрешение от ОП „Общински пазари”
2.без платена такса;
3. със стоки, различни от допустимия асортимент по чл. 11;
4. със стоки, различни от тези за които е издадено разрешението – за земеделски производители.
 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ІV. ТАКСИ, НАЕМНИ ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
 
Чл. 19. (1) За ползване на общинските пазари, с цел извършване на търговска дейност на открито за едно работно място (търговска маса и площ за съхраняване и излагане на стоката) или терен се заплаща такса, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.
(2) Таксите по чл. 19 се събират от ОП „Общински пазари” и се внасят в общинския бюджет до 10-то число на месеца, за който се дължат.
(3)  През месеците януари и февруари, ползвателите на работни места по ал.1 заплащат 70 % от дължимата такса.
Чл. 20. Лицата с намалена трудоспособност 71% и над 71% заплащат 70% от таксите, определени в чл. 19.
Чл.21. (1)  Несъбраните общински такси по реда на този раздел се установяват с Акт за установяване на задължения, който се издава по реда на ДОПК. Принудителното събиране на общински такси се осъществява от съдебни изпълнители по реда на ГПК или от публични изпълнители по реда на ДОПК.
(2) За несъбраните наеми от общинските обекти на територията на общинските пазари се издава Заповед за изпълнение и Изпълнителен лист по реда на ГПК. Принудителното събиране на неплатени наеми и обезщетения за ползване на общински обекти се осъществява от съдебни изпълнители по реда на ГПК.
 
 
 
      ГЛАВА ПЕТА
V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОП „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ"
 
Чл. 22. ОП „Общински пазари" има следните права:
1. Да осъществява контрол по спазване на Правилника за ползване на общинските пазари на територията на град Добрич;
2. Да контролира изпълнението на сключените договори за наем;
 
Чл. 23. ОП „Общински пазари" има следните задължения:
1. Да създаде нормални условия за експлоатация на обектите, които се намират на територията на общинските пазари;
2. Да оказва пълно съдействие на ползвателите на Общинските пазари за решаване на възникнали проблеми и ситуации;
3. Да осигури възмездно преференциално ползване на санитарен възел (ако има изграден такъв) за ползвателите на ЦКП, Микропазарите и ЦБТ, отговарящ на съответните законови изисквания;
4. Да осигури охрана на общинското имуществото на територията на ЦКП;
5. Да организира поддържането на реда и чистотата на Общинските пазари на територията на град Добрич и осъществява контрол за спазването им;
6. Да уведомява компетентните органи за контрол в случаите, когато счита, че е налице нарушение на нормативен акт при осъществяване на търговска дейност, което е извън неговата компетентност.
7. Да създаде и поддържа база данни за всички обекти, терени, работни места, сключени договори за наем и издадени разрешения за ползване на всички общински пазари на територията на общината;
8. Да осигури публичност, като обяви настоящия Правилник, съпътстващите процедурите формуляри и друга актуална информация на информационното табло пред сградата на ОП „Общинските пазари”, която се намира на ЦКП, стая „каса”.
9. Директорът на ОП „Общински пазари" изготвя и представя доклад до Кмета на общината за резултатите от дейността на предприятието по прилагането на настоящия Правилник ежегодно до 30 януари.
 
ГЛАВА ШЕСТА
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ
 
Чл. 24. Всеки търговец, осъществяващ дейност на Общинските пазари на територията на град Добрич има право:
1. Да наема не повече от два обекта - две работни места или терени за търговия на територията на територията на ЦКП в гр. Добрич;
2. Да осигурява собствена охрана и застрахова личният си инвентар и стока.
Чл. 25. Търговците, осъществяващи дейност на Общинските пазари на територията на град Добрич са длъжни:
1. Да спазват всички изисквания на българското законодателство и нормативната уредба на общината, отнасящи се до извършваната от тях търговска дейност;
2. Да продават стоки, които са снабдени с всички сертификати за произход и качество на стоките, съгласно нормативните изисквания;
3. Да предоставят на потребителите информация за предлаганите стоки и за лицата извършващи търговска дейност, в съответствие със Закона за защита на потребителите;
4. Да не извършват търговска дейност на територията на Общинските пазари без издадено разрешително за търговия на открито и платена такса;
5. Да не местят или да упражняват интервенция върху предоставеното им за ползване общинско имущество без знанието и съгласието на ОП „Общински пазари". Те носят отговорност за външния вид на съоръженията, като всички повреди в следствие на безстопанственост или неправилна експлоатация се отстраняват за тяхна сметка;
6. Да не променят предназначението на ползвания от тях търговски обект и извършват преустройство на общинско имущество без писменото съгласие на ОП "Общински пазари";
7. Да не увеличават нерегламентирано предоставената им в разрешението площ;
8. Да осигурят право на избор от асортимента на предлаганата от тях стока на клиентите;
9. Да използват проверени и одобрени за експлоатация по съответния ред измервателни уреди.
10. Да осигуряват за клиентите необходимата видимост до показанията на измервателния уред;
11. Да не поставят допълнителни собствени съоръжения (маси, стойки, тенти, найлонови прегради и др.);
12. Да не преотдават наети обекти или площи, или преотстъпват разрешително за търговска дейност за работни места или терени, включително да сключват договори за съвместна дейност с трети лица;
13. Да транспортират, разтоварват и складират стоките в подходящ амбалаж, който след освобождаването му да изнасят извън района на Общинските пазари.
14. Да не заготвят и мият продукцията си на територията на Общинските пазари и района около него.
15. Да не разполагат предлаганите от тях стоки директно върху земята.
16. Да поддържат хигиената около обектите и работните места, да почистват и изхвърлят отпадъците от дейността си на определените за целта места.
17. Да почистват площта около обекта и работните места при натрупване на сняг и лед.
18. Да спазват всички изисквания, отнасящи се до осигуряване на обществения ред и спокойствие на гражданите на територията на Общинските пазари, предвидени в Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда, приета от Общински съвет Добрич.
19. Да спазват всички изисквания, отнасящи се до пожарната безопасност.
20. Лично или чрез трети лица да приемат писмени съобщения, протоколи и други документи по прилагането на настоящия Правилник от лицата, упълномощени да осъществяват контрол по неговото изпълнение. В случай на отказ, това се удостоверява с двама свидетели;
 
ГЛАВА СЕДМА
VІІ. РАБОТНО ВРЕМЕ И ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ
 
Чл. 26. (1) На територията на ЦКП работното време се определя, както следва:
1. За самостоятелните магазини работното време се определя индивидуално от фирмата, която ги стопанисва и обявява на видно за клиентите място, съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите;
2. За Централни хали работното време се определя от Директора на ОП „Общински пазари", съгласувано с наемателите и се обявява на централния вход. Всеки наемател на щанд може индивидуално да определи работното време на щанда си в рамките на общото и е длъжен да го обяви на видно за клиентите място, съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите;
3. За работни места и терени на горна и долна площадка, работното време е препоръчително и е както следва:
За сезон „пролет - лято" - от 06.00 до 22.00 часа
За сезон „есен - зима" - от 07.00 до 21.00 часа,
като началото и края на сезоните е според приеманото за страната лятно и зимно часово време.
(2) На територията на Микропазарите и Центъра за базарна търговия, търговците определят еднолично работното време и го обявяват на видно за клиентите място, съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите;
Чл. 27. (1) За осигуряване на нормални и безопасни условия за работа на територията на ЦКП се въвежда следния пропускателен режим за пътни превозни средства, собственост на ползвателите на работни места и терени:
1. За сезон „пролет - лято" - от 06.00 до 10.00 часа и от 16.00 до 22.00 часа;
2. За сезон „есен - зима" - от 07.00 до 10.00 часа и от 16.00 до 21.00 часа.
(2) Пътните превозни средства следва да напускат територията на ЦКП веднага след приключване на товаро-разтоварните дейности. Време за престой на пътното превозно средство за зареждане със стока - до 30 минути.

 
ГЛАВА ОСМА
VІІІ.   КОНТРОЛ И САНКЦИИ
 
Чл. 28. Ежедневен контрол върху дейността на лицата, извършващи търговска дейност на територията на Общинските пазари за спазване на разпоредбите на настоящия Правилник за вътрешния ред се упражнява от оторизирани длъжностни лица от ОП „Общински пазари", от общинската администрация и специализирани контролни органи от други ведомства по техните планове за проверки.
Чл.  29. (1) Контролните органи по чл. 28 имат право:
1. Да извършват проверки на място и по документи;
2. На свободен достъп в търговските обекти на територията на Общинските пазари при изпълнение на служебните им ангажименти;
3. Да изискват документи, данни и др. носители на информация от контролираните лица, свързани с осъществявания от тях контрол;
4. По време на извършване на контрола да съставят констативни протоколи. В протоколите се отразяват констатираните факти и обстоятелства и се дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствията и нарушенията по Правилника с конкретен срок на изпълнение им. Екземпляр от констативния протокол се връчва на търговеца.
(2) Контролните органи са задължени:
1. Да се легитимират при извършване на контролната дейност;
2. Да установяват точно фактите и обстоятелствата при извършвания от тях контрол;
3. Да опазват служебната и търговска тайна, станала им известна при изпълнение на служебните задължения, както и да не използват информацията извън предназначението й.
Чл. 30. При системни нарушения на разпоредбите по чл.25, т. 4,5,6,7,11,12,13,16 и 17  от настоящия правилник (извършени три или повече нарушения от търговеца, за които има съставени констативни протоколи и има неизпълнение на дадените предписания), директорът на ОП „Общински пазари" отказва издаване или удължаване на следващо разрешително за търговска дейност на открито на територията на Общинските пазари за срок от три месеца.
 
ІХ. Допълнителни разпоредби
 
§1 По смисъла на този Правилник:
  1. «Работно място на територията на общинските пазари» - представлява площ, която включва търговска маса и площ за съхраняване и излагане на продукцията с размер, определен по схемата на разполагане за съответния пазар, която е утвърдена от Главния архитект на общината.
«Терен», съгласно настоящия правилник представлява площ, която е предназначена за търговия с дръвчета, с размер определен по схемата на разполагане на ЦКП 
  1. утвърдена от Главния архитект на общината.
  2. «Търговец» по смисъла на настоящия правилник е всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки от негово име и от негова сметка.
 
Х. Преходни и заключителни разпоредби
 
§ 1 Настоящият Правилник за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на град Добрич, се приема във връзка с прилагане разпоредбите на Закона за общинската собственост и същият е приет с решение № ………………….. г. на Общински съвет град Добрич;
§ 2 С приемане на настоящия Правилник се отменя Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на град Добрич, утвърден на 22.12.2010г. от Кмета на Община гр. Добрич;
§ 3 В Наредбата за търговската дейност на територията на Община гр. Добрич, приета с решение № 9-18 от 26.06.2012г. от Общински съвет гр. Добрич, се отменя Раздел ІІ от Глава Трета.
§ 4 В Наредбата за търговската дейност на територията на Община гр. Добрич, чл. 36 се отменя.
§ 5 В чл.31, ал.1 и чл.38, ал.1 от Наредбата за търговската дейност на територията на Община гр. Добрич, думите ОП „Общински пазари” се отменят.
§ 6 Правилникът влиза в сила от датата на обнародването му в печата или разгласяването му по друг начин на територията на Община град Добрич.


 

 
 
 
 
 
Снимка: www.dobrich.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие