Пон, 17- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Предлагат провеждане на конкурс за изграждането на изложбен комплекс в Добрич

Предлагат провеждане на конкурс за изграждането на изложбен комплекс в Добрич


 

В изпълнение на Решение № 3-21 на Общински Съвет град Добрич от 15 декември 2015 година, Кметът на Община град Добрич със Заповед № 1495 / 16.12.2015 година сформира работна група за разглеждане на инвестиционното предложение със конкретно поставени задачи и срок. 
Констатации на работната група:

•             На този етап не е възможно Община град Добрич да стартира процедура за създаване и участие в Акционерно дружество по Закона за публично частно партньорство, която да доведе до желания резултат.  ЗПЧП е в сила от началото на 2013г. На 05.06.2014г. е гласуван на първо четене проект на Закон за отменяне на ЗПЧПи част от мотивите му са : подзаконовата рамка е недостатъчно подробно разработена и не позволява практическото осъществяване на ПЧП. Не са приети необходимите методологии, указания и образци на документи.Не е създаден регистър на ПЧП, с който трябва да се осигури публичност на целия процес .
•             Вариантът за учредяване на  безсрочно право на строеж  срещу  обезщетение чрез придобиване на собственост от самостоятелните обекти в новопостроения комплекс  е законово регламентиран  и реален .  Способите са  публичен търг или публично оповестен конкурс . При конкурсната процедура освен размера на цената има възможност да  се поставят и допълнителни изисквания, условия и критерии, с оглед охраняване интересите на Общината. В най-оптимистични срокове може да се реализира първи етап, в който да се подготви и изгради инфраструктурата позволяваща провеждане на изложението на открито през месец август.

               Работната група счита, че инвестиционното предложение е навременна инициатива и ресурс за утвърждаване на град Добрич като място за организиране на атрактивни изложби и мероприятия насочени към развитието на селскостопанския сектор.
 
          Предвид гореизложеното предлагам Общинският съвет да приеме следното,                                                                          
 ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ:
 
1.Общински съвет на основание чл. 21, т.8, от  ЗМСМА  и във връзка с чл. 36, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество възлага на КМЕТА на Община град Добрич да стартира процедура за изготвяне на документи за учредяване на безсрочно,възмездно право на строеж  чрез провеждане на публичен конкурс за изграждане на изложбен комплекс върху терен - УПИ с идентификатор 72624.615.84,  с площ от 40 470 кв.м., находящ се по ул. „Батовска“, ж.к. Русия 2, като условията и критериите да бъдат утвърдени с последващо решение на Общински съвет.
 
 
Снимка: dobrich24Вземи линк:

Коментирайте и Вие