Четв, 30- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Преобразуват Международен колеж в Частно висше училище по мениджмънт

Преобразуват Международен колеж в Частно висше училище по мениджмънт

Утре правителството решава за преобразуване на частното висше училище – колеж с название „Международен колеж” – Албена, със седалище курортен комплекс Албена, община Балчик, в специализирано частно Висше училище по мениджмънт – Варна. Преобразуването е по предложение на ръководството на висшето училище въз основа положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация. В преобразуваното висше училище ще се обучават студенти по специалности от професионалните направления "Администрация и управление", "Икономика" и "Туризъм" за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър”. Висшето училище ще предлага магистърски програми на английски език въз основа на сключен академичен договор с чуждестранно висше училище. Висшето училище по мениджмънт - Варна, запазва в структурата си колежа в гр. Добрич, в който ще се обучават студенти по специалности от същите професионални направления за придобиване на степен "професионален бакалавър по ...". Националната агенция за оценяване и акредитация определя общ капацитет за преобразуваното висше училище 2 000 студенти.

 

Преобразуването е по предложение на ръководството на висшето училище въз основа положителна оценка на съответния проект от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Проектът предвижда преобразуваното висше училище да включва в структурата
си четири основни звена: Стопански факултет; Департамент за модерни обучителни
методи; Научноизследователски институт и Колеж по мениджмънт и туризъм в гр.
Добрич.


Стопанският факултет ще се състои от три катедри – „Икономика”, „Туризъм”
и „Управление”.
В него ще се обучават студенти по специалности от трите
професионални направления на досегашния колеж, но за придобиване на
образователно-квалификационните степени „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“
от Закона за висшето образование и „магистър”. Бакалавърските специалности са две –
Международни финанси и търговия от професионално направление 3.8. Икономика и
Хотелиерство и кулинарни изкуства от професионално направление 3.9. Туризъм.
Магистърските специалности Бизнес администрация и Туризъм ще се изучават изцяло
на английски език в редовна и задочна форма и са разработени съвместно с Cardiff
Metropolitan University, с който Международен колеж – Албена, има сключен
академичен договор от 2009 г.

Факултетът разполага с 46 преподаватели на основен трудов договор, от тях 14
хабилитирани. 71% от лекционните курсове по учебни планове ще се водят от
хабилитираните преподаватели, с което се изпълнява разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от
Закона за висшето образование.

В Департамента за модерни обучителни методи са обособени три секции:
Методика на преподаването, Чуждоезиково обучение и Специализирано и практическо
обучение. В тях ще работят 15 преподаватели на основен трудов договор във висшето
училище, с което звеното отговаря на изискванията на чл. 26а от Закона за висшето
образование за численост на академичен състав.


Научноизследователският институт ще включва в структурата си
Иновационен и изследователски център, Високотехнологичен парк,
Междууниверситетски център по предприемачество, Студентски център за приложни
изследвания, Българо-румънски център за устойчив туризъм и Издателски комплекс.

В Колежа по мениджмънт и туризъм в Добрич ще се провежда обучение по
шест специалности за придобиване на степен „професионален бакалавър по…” от
професионални направления 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика и 3.9.
Туризъм. Колежът разполага с 23-членен преподавателски състав, в т.ч. осем
хабилитирани преподаватели. Осигурено е съответствие с чл. 26г от Закона за висшето
образование, като хабилитираните лица ще четат за всяка специалност не по-малко от
50 на сто от лекционните курсове (68,5%).

Националната агенция за оценяване и акредитация определя общ капацитет за
преобразуваното висше училище 2000 студенти, разпределени по професионални
направления, както следва: 3.7. Администрация и управления – 200 студенти; 3.8.
Икономика - 900 студенти; 3.9. Туризъм – 900 студенти.
Снимка: nivabg.comВземи линк:

Коментирайте и Вие