Сряда, 19- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
С кредит от фонд ФЛАГ и Запис на Заповед ще финансират допълнителни обекти в Градския парк

С кредит от фонд ФЛАГ и Запис на Заповед ще финансират допълнителни обекти в Градския парк


 

Община град Добрич изпълнява Проект „Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк „Свети Георги“” BG161PO001/1.4-09/2012/007 по Оперативна Програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г. Към днешна дата са изпълнени основните обекти по проекта. Обновени са 226 дка паркова площ, като ремонтните работи обхванаха трите части на езерото и пространствата около тях. Изградени са нови функционални зони като скейтпарк, единствен по рода си в България, рок сцена, птиче езеро с острови и наблюдателници, ледено езеро, полуостров с пейки, нови площадчета и др. Възстановени са места от парка като алеята на влюбените, серпентината с многостъпална водна каскада, островчето със сводестия мост, както и всички останали мостчета в парка. Ремонтиран е и мемориалния комплекс „Хан Аспарух”, където се постави ново художествено осветление. Подновени са пейките, осветителните стълбове, фонтаните и други елементи на парковото обзавеждане.

Договорът за безвъзмездна помощ беше със срок за изпълнение от 24 месеца и трябваше да приключи на 20.05.2015 г. След Решение 2 т.1. от Протокол на 15-то официално заседание на Комитета за наблюдение по ОПРР 2007-2013 г. на 09.12.2014 г., и получено писмо на УО на ОПРР с № 99-00-69566/24.03.2015 г. относно възможност за финансиране на допълнителните обекти, включени в Договора за безвъзмездна помощ, община град Добрич сключи Анекс за удължаване срока за изпълнение на проекта до 20 декември 2015 г. – 31 месеца.

С решение на Общински съвет град Добрич № 20-10 от 28.05.2013 година бе издадена Запис на заповед - задължително условие за получаване на авансово плащане от страна на УО на ОПРР за сумата от 1 661 882,21 лв. и със срок за предявяване на плащане 20.07.2015 г. Тъй като срокът за предявяване за плащане е съобразен със срока на договора за безвъзмездна помощ (до два месеца след изтичане на крайния срок на договора за предоставяне на безвъзмездна помощ), се налага издаването на нова Запис на заповед, чийто срок за предявяване е до 20.02.2016 г

Предстои в най-скоро време сключване на Допълнително споразумение към горепосочения договор за безвъзмездна финансова помощ за финансиране на допълнителните обекти, включени в нашия проект. С цел осигуряване на авансово плащане в размер на 35% от финансовата помощ и на навременното изпълнение на дейностите по проекта в срока до 20 декември 2015 година, е необходима санкцията на Общински Съвет град Добрич за издаване на Запис за заповед за сумата 1 609 612,64 лева отново със срок на предявяване до 20.02.2016 година.

В момента Община град Добрич е в процес на сключване на допълнителното споразумение към договор № BG161PO001/1.4-09/2012/007 от 20.05.2013 г. за включване на допълнителните обекти на интервенция и финансиране с БФП на стойност 4 840 940,27 лева. По реда на ЗОП са сключени договори за проектиране, строително-ремонтни работи, строителен и авторски надзор. Начинът за получаване на финансиране от ЕС е на принципа на възстановяване на направени разходи, а към момента Община град Добрич не е в състояние да осигури необходимите финансови средства за допълнителните обекти по проекта. Необходимо е да се заеме ресурс в размер на 1 800 000,00 лв.( Един милион и осемстотин хиляди лева ), така че да започне в срок изпълнението на проектните дейности и успешно да се приключи договора за БФП. Също така ще има нужда от финансови средства за осигуряване на собственото участие на Община град Добрич в рамките до 250 000 лева.

С оглед на това се налага нашите усилия в процеса за успешно изпълнение на проекта по оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г.“ да бъдат подкрепени от Фонда за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД чрез отпускане на краткосрочен кредит за мостово финансиране по проекта. Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД е създаден на основание Разпореждане № 4 на Министерския съвет на Република България от 7 март 2007 г. като инструмент на държавната политика за регионално развитие. Целта на Фонда е да подкрепи усилията на българските общини и общински дружества в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти по Оперативните програми (ОП)/Програма за развитие на селските райони (ПРСР), които са насочени към модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни местни общности

Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за общинския дълг, Общината може да поема краткосрочен дълг за финансиране на капиталови разходи, средствата за които предстои да бъдат осигурени от бюджетни приходи и по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. По смисъла на § 1, т. 1 от Закона за общинския дълг "краткосрочен дълг" е дълг със срок за изплащане до една година.

С решение № 40-3 от 16 декември 2014 г. Общински съвет град Добрич е одобрен краткосрочен кредит с максимален размер до 7 500 000 лева за финансиране дейностите по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“. Поради неусвояване на целия ресурс е възможно частта в размер на 1 800 000 лева да послужи за финансиране на допълнителните обекти по проект „Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк „Св. Георги”, BG161PO001/1.4-09/2012/007, което няма да доведе до увеличаване размера на общинския дълг.

По договора за мостово финансиране от собствени бюджетни средства ще се изплащат само лихвите от усвоения дълг, а главницата ще се погасява чрез плащания от Управляващия орган, съгласно договорите за безвъзмездна финансова помощ.


Допълнителен обект 1 – Рехабилитация на ул. „Ген. Колев“ 
Допълнителен обект 2 – Арт Площад
Допълнителен обект 3 – Градина Романтика 
Допълнителен обект 4 – Паркови алеи етап 1 
Допълнителен обект 5 – Паркови алеи етап 2 
Допълнителен обект 6 – Централна алея спортна зона Простор
Допълнителен обект 7 – Трасе за екстремно колоездене
Допълнителен обект 8 – Многофункционално игрище 2
Допълнителен обект 9 – Многофункционално игрище 1 
Допълнителен обект 10 – Футболно игрище

 

Вземи линк:

Коментирайте и Вие