Сряда, 17- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Ще се изграждат допълнителни обекти в Градски парк „Свети Георги”

Ще се изграждат допълнителни обекти в Градски парк „Свети Георги”


 

Изпълнението на 10-те допълнителни обекта на интервенция беше под условие при осигурено финансиране и подписване на допълнително споразумение към Договора за БФП с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. за включване на допълнителните обекти, одобрени по схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” в рамките на безвъзмездната финансова помощ по проекта. С писмо № 99-00-69566/24.03.2015г. Управляващия орган на ОПРР ни информира за възможността за пренасочване на средства към схемата за БФП и анексиране на договора. Предвид гореизложеното Община град Добрич следва да проведе процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 7 от ЗОП, като покани Дружество по ЗЗД „Архитекти за Добрич” град Добрич за представяне на оферта, договаряне на клаузите и сключване на договор за изработване на технически и работен проект за десетте допълнителни обекта на интервенция от Градски парк „Св. Георги” включени в общата стойност на договора за БФП BG161PO001-1.4.09/2012/007 по схема „Зелена и достъпна градска среда”. Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейността, предмет на обществената поръчка е в размер до 138 200,00 (сто тридесет и осем хиляди и двеста) лева без ДДС, разпределена по обекти както следва: Допълнителен обект 1 – Рехабилитация на ул. „Ген. Колев“ – 14 000,00 лв. без ДДС Допълнителен обект 2 – Арт Площад – 14 000,00 лв. без ДДС Допълнителен обект 3 – Градина Романтика – 12 200,00 лв. без ДДС Допълнителен обект 4 – Паркови алеи етап 1 – 14 000,00 лв. без ДДС Допълнителен обект 5 – Паркови алеи етап 2 – 14 000,00 лв. без ДДС Допълнителен обект 6 – Централна алея спортна зона Простор – 14 000,00 лв. без ДДС Допълнителен обект 7 – Трасе за екстремно колоездене – 14 000,00 лв. без ДДС Допълнителен обект 8 – Многофункционално игрище 2 – 14 000,00 лв. без ДДС Допълнителен обект 9 – Многофункционално игрище 1 – 14 000,00 лв. без ДДС Допълнителен обект 10 – Футболно игрище – 14 000,00 лв.
Снимка: citybuild.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие