Неделя, 14- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Съдът остави без разглеждане жалба на гражданско сдружение, касаеща Бакарди клуб

Съдът остави без разглеждане жалба на гражданско сдружение, касаеща Бакарди клуб


 

 Делото е образувано по обща жалба от Сдружение в обществена полза “Гражданско общество за Добрич”,със седалище и адрес на управление ГР. Д.представлявано от Д. М. С.; Б.С.В. ***; С.П.С. *** и В.Г.В. ***, срещу Решение № 43-24 /31.03.2015г на ОбС – град Добрич.В жалбата подробно се излагат съображения за незаконосъобразност на решението.Иска се нейната отмяна.          Ответникът в писмено становище,чрез процесуалния си представител адв. Ю.О. изразява становище за недопустимост на жалбата, поради липса на правен интерес от оспорване.На това основание иска произодството по делото да бъде прекратено.Претендира присъждане на направените съдебно деловодни разноски.В условия на евентуалност счита жалбата за неоснователна,предвид което моли,същата да бъде оставена без уважение.
          Заинтересованата страна “Бакарди клуб”ООД-Добрич, представлявано от К.Б.Я.,в писмен отговор,чрез адв.П.А.-процесуален  представител,изразява становище за недопустимост на жалбата и иска същата да бъде оставена без разглеждане.В условия на евентуалност оспорва жалбата като неоснователна и иска да бъде оставена без уважение.
          Административният съд Добрич,като взе предвид изявленията на страните и се съобрази със съдържанието на оспореното решение преценява жалбата като недопустима.
          От оспорваното решение № 43-24 /31.03.2015г на ОбС-гр. Добрич се установява,че същото е взето на основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА и чл.131, ал.1 от ЗУТ предвид което, според съда се касае за акт по ЗУТ. Този закон се явява специален по отношение на ЗМСМА, следователно следва да се приложи разпоредбата на чл.131 от ЗУТ,изчерпателно изброяваща заинтересованите лица, имащи правото на жалба.От доказателствата по делото се установява, че жалбоподателите не попадат в нито една от хипотезите на чл.131,предвид което  не са заинтересовани лица.
          Отделно от това следва да се отбележи,че оспорваното решение не е ИАА, подлежащ на самостоятелен съдебен контрол,тъй като с него не се одобрява изменение на ПУП-ПР.Той е част от процедурата за изготвяне и одобряване на проект за изменение  на ПУП-ПР,изискващ собственикът на имота-Община гр. Добрич да даде съгласие за започване на производство по изменение на ПУП, което съгласно ЗУТ става с решение на ОбС. 
          Предвид изложеното жалбата следва да бъде оставена без разглеждане,а образуваното административно дело да бъде прекратено.
          Направеното от ответника искане за присъждане на разноските по делото е основателно и следва да бъде уважено, като жалбоподателите следва да бъдат осъдени да му заплатят сумата от 350 лева.
          Така мотивиран,както и на основание чл. 159, т.4 и т.1 от АПК съдът
 
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :
 
          ОСТАВЯ  БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  подадената обща жалба от Сдружение в обществена полза “Гражданско общество за Добрич”,със седалище и адрес на управление гр. Д. представлявано от Д. М. С.; Б.С.В. ***; С.П.С. *** и В.Г.В. ***, срещу Решение № 43-24 /31.03.2015г на ОбС – град Добрич.
          ОСЪЖДА Сдружение в обществена полза “Гражданско общество за Добрич”,със седалище и адрес на управление гр. Д.представлявано от Д. М. С.; Б.С.В. с ЕГН ********** ***; С.П.С. с ЕГН ********** *** и В.Г.В. с ЕГН ********** ***, да заплатят на  ОбС – град Добрич сумата от 350 лева.
          ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 214 по описа за 2015г. на АС-Добрич.
          Определението подлежи на  обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
Снимка: cartabene.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие