Неделя, 14- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Съдът реши окончателно: Йордан Йорданов е кметът, не Николова

Съдът реши окончателно: Йордан Йорданов е кметът, не Николова


 

С оглед на изложените съображения настоящият съдебен състав приема, че не са допуснати твърдените от касатора нарушения обуславящи касационни основания по чл.209, т.3 от АПК и при проверката в съответствие с чл.218 от АПК не се установиха пороци на обжалваното решение, поради което същото следва да бъде оставено в сила.
Водим от гореизложеното и на основание чл. 221, ал.1, предл.1 от АПК, Върховният административен съд, четвърто отделение
 
Р Е Ш И:


ОСТАВЯ В СИЛА решение №167 от 26.11.2015г. по адм. д. №652/2015г. на Административен съд - Добрич, I ви състав.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.Образувано е по касационна жалба от политическа партия "ГЕРБ", представлявана от председателя Бойко Борисов, подадена чрез процесуален представител адв. Зорница Михайлова, против решение №167 от 26.11.2015г. по адм. д. №652/2015г. на Административен съд - Добрич, I ви състав, с което е потвърденорешение № 277-МИ/ 2. 11. 2015 год. на Общинска избирателна комисия (ОИК) Добрич - град за обявяване на резултатите от проведения на 1. 11. 2015 год. втори тур на изборите за кмет на община Добрич и за обявяване за избран за кмет на Община Добрич Йордан Тошков Йорданов, издигнат от коалиция “Реформаторски блок”. Излага доводи, че решението е неправилно, поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и е необосновано. Излага, че съдът не е обсъдил всички основания посочени в жалбата и не е извършил проверка на оспорения акт на всички основания по чл.164 от АПК. Твърди, че съдът не е обсъдил възражението за направени множество поправки в протокола на СИК и не е извършил проверка на действителните бюлетини на всички СИК, въпреки, че са оспорени всички протоколи и е поискано повторно преброяване на всички действителни бюлетини. Излага, че съдът не е обсъдил възражението по жалбата, че протокола на СИК №35 е бил подменен, поради това, че на застъпника на партията е предоставен протокол с друг фабричен номер, както и по отношение на протокола на СИК №97. Излага, че съдът не е обсъдил констатираните разлики в броя на недействителните бюлетини отчетени от ОИК и тези при повторното преброяване в съдебно заседание, както и не е отчетен резултата от първия тур на изборите в отделни СИК като различен от установения при повторното преброяване. Излага, че съдът не е съобразил, че в чувалите за съхранение на бюлетините за избор на кмет от отделни секции, липсват такива, а се съдържат в чувалите за провеждане на референдум. Иска, да бъде отменено обжалваното решение и делото бъде върнато за ново разглеждане от друг състав.
Ответникът - Общинска избирателна комисия Добрич, чрез пълномощник адв. Меглена Иванова Миланова, в съдебно заседание и с писмени бележки оспорва жалбата и излага доводи, че решението е правилно. Иска, да се остави в сила обжалваното решение.
Заинтересованата страна - Йордан Тошков Йорданов, с писмено становище оспорва жалбата и излага доводи за правилност на обжалваното решение, с искане да бъде оставено в сила. 
Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано становище, че жалбата е неоснователна. Излага, че решението е правилно и не са налице касационни основания по чл. 209, т. 3 АПК за отмяна. Излага, че решението е постановено при изяснени фактически обстоятелства и точно установени релевантни факти след събиране на всички относими доказателства и след обсъждане на становищата на страните, както и подробно е обсъдено и искането на жалбоподателя за повторно преброяване на всички бюлетини от първи и втори тур на избора, на което се акцентира в жалбата. Излага, че съдът правилно е отказал извършването на повторно преброяване на всички бюлетини и е допуснал такова само на недействителните гласове във всички СИК от двата тура на избора и на действителните само по протоколите от точно посочените СИК, в които са констатирани нанесени корекции в част втора, графа 9 „Разпределение на гласовете по кандидатски листи”, като е съобразено, че само корекциите по тези бюлетини биха повлияли на изборния резултат. Излага, че въз основа на направените констатации отразени в протоколите от двете с.з. и в съдебното решение, и предвид заключението на съдебно-математическата експертиза, обосновано и правилно е прието, че между двамата кандидати във втория тур е налице разлика от 286 действителни гласа в полза на кандидата Йордан Тошков Йорданов, която, по аргумент от чл. 452, ал. 6 ИК, обуславя избирането му за кмет. Излага също, че с експертизата е установено, с колко броя са увеличени действителните гласове за отделните кандидати в двата тура на избора и какво е процентното съотношение между общия брой на действителните гласове и тези подадени за всеки един от кандидатите.
Настоящият състав на Върховния административен съд приема, че касационната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл.459, ал.8 от ИК и е процесуално допустима.
Разгледана по същество касационната жалба е НЕОСНОВАТЕЛНА.
С решение №167 от 26.11.2015г. по адм. д. №652/2015г. на Административен съд - Добрич, I ви състав, е потвърдено решение № 277-МИ/ 2. 11. 2015 год. на Общинска избирателна комисия (ОИК) Добрич-град за обявяване на резултатите от проведения на 1. 11. 2015 год. втори тур на изборите за кмет на община Добрич и за обявяване за избран за кмет на община Добрич Йордан Тошков Йорданов, издигнат от коалиция “Реформаторски блок”. В производството административният съд е допуснал повторно преброяване на действителните гласове само на тези СИК, в които има направени корекции в част втора, графа 9 “Разпределение на гласове по кандидатски листи” и които са конкретно посочени, както и на недействителните гласове от всички 128 секции на първи и втори тур на избора за кмет на община Добрич.Съдът е констатирал, че при повторното преброяване на действителните гласове от определените от съда секции не са установени различия между корекциите, отразени в протоколите на СИК и установените в съдебно заседание действителни бюлетини за определените кандидати, но при повторното преброяване нанедействителните бюлетини от първи и втори тур на изборите за кмет са установени различия, но които не променят обявения краен изборен резултат. В тази връзка съдът е съобразил и допуснатата и приета съдебно - математическа експертиза (СМЕ). Освен това съдът е приел, че при провеждане на изборите не са допуснати съществени нарушения, които да обуславят отмяна на решението за обявяване на избора. 
Обжалваното решение е правилно, постановено в съответствие с материалния закон, обосновано е и при постановяването му не са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила.
Производството пред административния съд на основание чл.459, ал.1 от ИК е образувано по жалба на ПП "ГЕРБ" против решение № 277-МИ/ 2. 11. 2015 год. на Общинска избирателна комисия (ОИК) Добрич-град за обявяване на резултатите от проведения на 1. 11. 2015 год. втори тур на изборите за кмет на община Добрич и за обявяване за избран за кмет на община Добрич Йордан Тошков Йорданов, издигнат от коалиция “Реформаторски блок”, както и на решение № 230-МИ/НР от 28. 10. 2015 год. ОИК-Добрич, с което са обявени окончателните резултати за избиране на кмет на община на местни избори, проведени на 25. 10. 2015 год. в община, гр. Добрич, на първи тур. С жалбата са изложени доводи за незаконосъобразност на решенията на ОИК, свързани с провеждане на избора, определяне на действителни и недействителни гласове и отчитане на изборните резултати по протоколите на СИК и ОИК. С жалбата са оспорени всички протоколи на СИК за избора на кмет на община на първи и втори тур, както и на ОИК, както и да бъде допуснато повторно преброяване на бюлетините от изрично посочени СИК на първи и втори тур, както и оглед и преброяване на всички недействителни бюлетини. 
В хода на съдебното производство съдът с определение в съдебно заседание от 12. 11. 2015 год. е допуснал повторно преброяване на недействителните бюлетини от всички 128 секции в община Добрич от първи и втори тур на избора за кмет на община Добрич, проведени на 25. 10. 2015 год. и 1. 11. 2015 год., както и повторно преброяване на действителните бюлетини в секции № 7, 11, 18, 76, 80 и 118 на СИК от първи тур на избора и в секции № 6, 7 и 71 от втори тур на избора, за установяване дали корекциите на действителните гласове на определени кандидати в протоколите тези секции съответстват на действителните гласове за тези кандидати и дали евентуалното им несъответствие влияе на изборния резултат. В съдебни заседания на 12. 11. 2015 год. и 13. 11. 2015 год. е извършено повторно преброяване на недействителните бюлетини от всички секции и на действителните бюлетини от секциите, посочени по-горе, като резултатите от тях са тразени в протоколите от съдебните заседания. При повторното преброяване на бюлетините от първия тур на избора, проведено в съдебно заседание на 12. 11. 2015 год. е установено, че в чувалите за избор на кмет на Община Добрич в пет секции, именно № 122, 115, 106, 87, 67 не са намерени бюлетини за избор на кмет, както действителни, така и недействителни, а същите са намерени в чувалите с книжата от проведения национален референдум. При повторното преброяване е установено от съда, че за някои секции в протоколите на СИК са посочени брой недействителни бюлетини, който брой не е установен при прегледа им в съдебно заседание, като напр. в СИК № 94 в протокола на СИК са отразени 9 бр. недействителни бюлетини, а при прегледа в съдебно заседание са установени 8 бр. недействителни бюлетини, в секция № 49 в протокола на СИК са отразени 13 бр. недействителни бюлетини, а в съдебно заседание са установени 12 бр. недействителни бюлетини и др. Установено е от съда, че в СИК № 94, 86, 49, 57, 45, 27, 42, 8, и 9 са налични несъответствия, като общият брой на недействителните бюлетини от тези секции по протокол на СИК възлиза на 97 бр., а установеният брой на недействителните бюлетини от същите секции в съдебно заседание е 70 бр., като е установена разлика в размер на 27 бр. недействителни бюлетини. При повторното преброяване на действителните бюлетини от секции № 7, 11, 18, 76, 80 и 118 на СИК от първи тур на избора и в секции № 6, 7 и 71 от втори тур на изборае установено, че направените корекции в протоколите на СИК в част втора графа 9 от изборния протокол напълно съответстват на броя на действителните гласове за отделните кандидати, установени в съдебно заседание. 
Във връзка с установените различия в броя на недействителните гласове отчетени от СИК, съдът е допуснал и приел съдебно-математическа експертиза, която да обобщи резултатите от тези съдебни заседания и да даде заключение, с колко се увеличават действителните гласове за различните кандидати от първи и втори тур на изборите и какво е процентното съотношение между общия брой на действителните гласове и тези, подадени за отделните кандидати. Установен е общият брой на действителните гласове за отделните кандидати на проведения първи тур на избора за кмет - 29252, който е с 57 бр. повече от установените с решение № 230-МИ/НР от 28. 10. 2015г. на ОИК. При тези данни е прието, че действителните гласове за кандидат № 4 Детелина Кирилова Николова следва да се увеличат с 32 гласа и да станат 14351 гласа, което представлява 49.060% от общия брой на действителните гласове, а действителните гласове за кандидат № 1 Йордан Тошков Йорданов следва да се увеличат с 6 гласа и да станат 5645, което представлява 19.298% от общия брой на действителните гласове. На втория тур на изборите по решение № 277-МИ/ 2. 11. 2015 г. на ОИК за кандидат № 1 Йордан Тошков Йорданов, са отчетени 11797 действителни гласа, а за кандидат № 4 Детелина Кирилова Николова - 11514 действителни гласа. След обобщение на резултатите от повторното преброяване на недействителните бюлетини от втория тур на изборите за кмет, съдът е приел, че действителните гласове за кандидат № 1 Йордан Тошков Йорданов следва да бъдат увеличени с 8 гласа и да станат 11805 гласа, а действителните гласове за кандидат № 4 Детелина Кирилова Николова следва да бъдат увеличени с 5 гласа и да станат 11519 гласа. При тези данни съдът е приел, че на втори тур законосъобразно са допуснати двамата кандидати с получени най-много действителни гласа, като кандидат №4 не е получил повече от половината плюс един действителни гласа, за да бъде избран на първи тур на изборите. Въз основа на СМЕ съдът е приел, че на втория тур с най-много получени действителни гласа е кандидат №1 Йордан Тошков Йорданов, който е обявен за избран за кмет на община Добрич. 
Неоснователни са доводите на касатора за неправилност на обжалваното решение, поради това, че съдът не е обсъдил всички доводи по жалбата и не е допуснал повторно преброяване на всички действителни бюлетини от всички СИК. Административният съд в съответствие с направените възражения от жалбоподателя е допуснал повторно преброяване на недействителните бюлетини от всички 128 секции в община Добрич от първи и втори тур на избора за кмет на община Добрич, проведени на 25.10. 2015 год. и 1. 11. 2015 год., както и повторно преброяване на действителните бюлетини в секции № 7, 11, 18, 76, 80 и 118 на СИК от първи тур на избора и в секции № 6, 7 и 71 от втори тур на избора, за установяване дали корекциите на действителните гласове на определени кандидати в протоколите на тези секции съответстват на действителните гласове за тези кандидати и дали евентуалното им несъответствие влияе на изборния резултат. По отношение недействителните гласове на първи и втори, за които при проверката съдът е установил, че са действителни, е допусната и приета съдебно-математическа експертиза, която е обобщила резултатите и дала заключение, с колко се увеличават действителните гласове за всеки кандидат на първи и втори тур. Въз основа на СМЕ съдът е преизчислил резултатите от действителните гласове за двамата кандидати на първи и втори тур, въз основа на които законосъобразно е приел, че на първи тур кандидат № 4 Детелина Кирилова Николова е получил 49.060% от общия брой на действителните гласове, а за кандидат № 1 Йордан Тошков Йорданов са 19.298% от общия брой на действителните гласове. При тези данни съдът правилно е приел, че кандидат №4 Детелина Николова не е получила повече от половината действителни гласове за да бъде избрана за кмет на общината на първия тур на изборите.
В съответствие с чл.452, ал.3 от ИК избран за кмет е кандидатът, получил повече от половината от действителните гласове, а съгласно ал.4, когато на първия тур никой от кандидатите за кмет не е избран, втори тур на изборите се произвежда не по-късно от 7 дни от датата на произвеждането на първия тур.
Административният съд след обективно установени фактически обстоятелства законосъобразно е приел, че на първи тур на изборите за кмет на община Добрич няма избран кандидат с необходимото законово мнозинство на действителните гласове, поради което на втория тур са участвали двамата кандидати, получили най-много от действителните гласове на първия тур. При извършения контрол за законосъобразност на решение № 230-МИ/НР от 28. 10. 2015 год. ОИК-Добрич, с което са обявени резултатите за избиране на кмет на община на местни избори, проведени на 25. 10. 2015 год. в община, гр. Добрич, на първи тур, съдът правилно е извършил проверка на всички действителни бюлетини, както и на действителните бюлетини на отделните СИК, на които протоколите за проведения избор са били поправени с подписи на трима членове на СИК пред ОИК. В съответствие с чл.445, ал.5 от ИК когато общинската избирателна комисия установи очевидни фактически грешки в протоколите, те се отбелязват в тях и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 444, ал. 1, които са председателят или заместник-председателят, секретарят и член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции. Съгласно чл.447 от ИК въз основа на данните от протоколите на секционните избирателни комисии общинската избирателна комисия отчита резултатите от гласуването в изборния район и съставя протоколи за всеки вид избор. В конкретния случай протоколът на ОИК за първи тур е съставен въз основа на данните от СИК, като по отношение на СИК, за които има отбелязани поправки, съдът е извършил проверка, при която е установил, че резултата съответства на отразеното в протокола съдържание. Обосновано и в съответствие с материалния закон съдът е приел, че с оглед установените разлики в недействителните гласове и изчисленото процентно съотношение между кандидатите, след извършеното разпределение на действителните гласове, не се променя крайния резултат в степен, която да промени обявения резултат с решението на ОИК и да обоснове избор на кандидат за кмет на първи тур с постигнато мнозинство по чл.452, ал.3 от ИК. Обективно и законосъобразно съдът е приел, че крайният резултат не се променя и от обстоятелството, че в пет секции - № 122, 115, 106, 87, 67 не са намерени бюлетини за избор на кмет, както действителни, така и недействителни в чувалите за избор на кмет, а са открити в чувалите от проведения референдум. Съхраняването на изборните книжа е последващо действие и задължение на СИК, след обявяване на изборните резултати и обстоятелство, че бюлетините за избор на кмет са намерени в чувала с бюлетините от проведения референдум, не може да обоснове съществено нарушение на изборния процес до степен, която да обоснове друг резултат от обявения.
По отношение на проведения втория тур на изборите и извършения контрол за законосъобразност на решение № 277-МИ/ 2. 11. 2015 г. на ОИК административният съд в съответствие със съдопроизводствените правила е извършил проверка на всички недействителни бюлетини, както и повторно преброяване на действителните бюлетини в отделни СИК, за които е установено, че се извършени поправки на протоколите. След обобщение на резултатите от повторното преброяване на недействителните бюлетини от втория тур на изборите за кмет, съдът обосновано е приел, че действителните гласове за кандидат № 1 Йордан Тошков Йорданов следва да бъдат увеличени с 8 гласа и да станат 11805 гласа, а действителните гласове за кандидат № 4 Детелина Кирилова Николова следва да бъдат увеличени с 5 гласа и да станат 11519 гласа, като е съобразил установените разлики в недействителните гласове и изчислението на СМЕ, както и че на втория тур с най-много получени действителни гласа е кандидат №1 Йордан Тошков Йорданов, който е обявен за избран за кмет на община Добрич. 
По възраженията на касатора по отношение извършените действия от съда и допуснато повторно преброяване и отчитане на резултатите, следва да се имат предвид изложените по-горе изводи по приложението на чл.445, ал.5 и чл.447 от ИК. В производството по чл.459 от ИК, в което се обжалва решението на ОИК за определяне на изборните резултати, се осъществява контрол за законосъобразност на избора относно наличието на нарушения в изборния процес и преценка за тяхното влияние върху крайния резултат. Нарушенията при провеждане на избора, следва да са от такъв характер, че да опорочават волята на избирателите и променят изразения вот, както и да водят до промяна на определения краен резултат от избора. За да е недействителен изборния резултат, следва да е установен недействителен избор, поради нарушения на изборния процес, които са се отразили на валидността на вота, или незаконосъобразност на самото решение на ОИК, поради нарушения при отчитане на действителните гласове. 
Правилно съдът е допуснал проверка на бюлетините за отразения действителен вот в отделни СИК, а не на всички, поради това, че само за тях е констатирана поправка извършена от членовете по чл.441, ал.1 от ИК, за да се установи дали корекциите на действителните гласове на определени кандидати в протоколите на тези секции съответстват на действителните гласове за тези кандидати и дали евентуалното им несъответствие влияе на изборния резултат. При извършената проверка не са установени данни, които да оборват материалната доказателствена сила на протоколите като официални удостоверителни документи по отношение на отразените действителни гласове. За установените несъответствия при проверката на недействителните гласове съдът при съобразяване изчисленията на СМЕ, правилно е приел, че не се отразяват на крайния изборен резултат, поради и което необуславят недействителност на избора. 
Във връзка с възражението на касатора, че не е уважено искането му за проверка на всички действителни гласове чрез преброяване на бюлетините във всички СИК от проведения избор на първи и втори тур за кмет на община Добрич, следва да се има предвид, че преброяването на бюлетините от гласуването се извършва единствено и само от секционните избирателни комисии след приключване на изборния ден и не се прилага какъвто й да е друг способ на преброяване, освен този. Повторно преброяване на гласовете би могло да се допусне, ако от протоколите на секционните избирателни комисии е видно, че съществуват спорове между членовете на СИК за резултатите от гласуването, или ако по тях са извършени поправки, които поставят под съмнение отразения в тях резултат. В този смисъл следва да се има предвид Р. №9 от 26.11.2009г. по к.д. №8/2009г. на Конституционния съд. В случая съдът правилно е допуснал проверка на бюлетините с действителни гласове само в СИК, по протоколите на които са отразени поправки, което поставя под съмнение отразения изборен резултат. В случая е оправдано извършване на проверка на съответствието на обявените за недействителни бюлетини с изискванията на избирателния закон и методическите указания на ЦИК, както и на действителните гласове от гласуването в отделните СИК, в протоколите на които има извършени поправки.
Предвид на изложеното настоящият съдебен състав на Върховния административен съд приема, че са неоснователни възраженията на касатора, че съдът е допуснал съществени нарушения на съдопроизводствените правила и на материалния закон. Административният съд е обсъдил доводите на жалбоподателя свързани с твърдяната незаконосъобразност при провеждане на избора на първи и втори тур, като не е бил длъжен да извърши и цялостна проверка на всички основания по чл.146 отАПК на оспорените решения, предвид характера на производството по чл.451, ал.1 от ИК като контролно-отменително. 
Снимка: dobrich24Вземи линк:

Коментирайте и Вие