Вторник, 21- ви Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Удължават срока на обществената поръчка за залесяване с 600 нови дървета до 18 март

Удължават срока на обществената поръчка за залесяване с 600 нови дървета до 18 март

Проект „Природата около нас” - съвместна програма за неформално екологично образование в областите Добрич, България и Констанца, Румъния”, по Договор № 47315/26.06.2014, MIS CODE 331, финансиран по Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.

 

Град Добрич е избран за основен обект на възстановителни залесителни дейности. За града естественият „зелен коридор“ следва течението на р. Добричка, която преминава през целия град в направление от юг на север. В значителна част от урбанизираната градска зона, речното корито е изгубило своя естествен облик и растителността не е запазена. Точно там следва да се насочат усилията за попълващо залесяване. В предмета на поръчката се включват 2 събития, всяка от които включва: залесяване на 300 дървета, наем на автобус за 1 ден (превоза ще е в рамките на град Добрич), обяд за 35 човека, разходи за техник озеленител /лесовъд/.
Изисквания към дървесната растителност: Растенията трябва да бъдат механично здрави, без плевели, вредители и болести. Кореновата система трябва да бъде добре развита, да съответства на вида, възрастта, почвените условия и темповете на растеж на растението. Не се допускат усукани основни корени или физиологични повреди. При работа или транспортиране на невкоренени растения, не се допуска изсушаване на корените. Дървесната растителност предвидена за засаждане в обектите по т. 1 и 2 могат да бъдат размери 120-150 см. височина или 140-180 см. Дърветата предвидени за попълване на улици и булеварди да бъдат с размери 250-300 см. височина и обиколка (см), измерена на височина 100 см над нивото на почвата 16-18 и 18-20 см. Короната да е формирана на минимална стъблена височина 220 см. Препоръчани схеми за залесяване: Препоръчително е залесяването да се извършва по схеми, които се използват в паркоустройството за постигане на близък до естествения облик на растителността. Такива са: • При по-големи полигони: Създаване на разновидово насаждение, засаждане на дърветата в групи по 15-30 от един вид, редуване на групите с избягване на симетрични или правилни форми. Засаждане на малки групи /5-11 броя/ пред или между големите групи, които да са от различни видове от тези в основната група и да бъдат като акцент. • При по-малки полигони: засаждане на дърветата в групи по 3-10 от един вид. • При попълване на съществуващо улично озеленяване следва да се спазва вече приложената схема. Средна гъстота в групите: 4-5 бр./ 100 кв. м. Като препоръчителни видове за град Добрич могат да се посочат: • Цер (Quercuscerris) • Летендъб (Q. robur) • Благун (Q. frainetto) • Планинскиясен (Fraxinus excelsior) • Явор (Acer campestre) • Шестил (Acerplatanoides) • Дребнолистбряст (Ulmuspumila) • Дребнолистналипа (Tiliacordata) • Мъждрян (Fraxinusornus) • Черен бор (Pinusnigra) Изпълнителят следва да осигури залесителен материал, който в по-голямата си част (80%) да се придържа към препоръчаните видове.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 51145 BGN

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:  18/03/2015
 

Вземи линк:

Коментирайте и Вие