Сряда, 29- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
ВАС потвърди решение на АС-Добрич за таксата подготвителна група в детските градини в Добрич

ВАС потвърди решение на АС-Добрич за таксата подготвителна група в детските градини в Добрич


 

Административен съд – Добрич е приел, че от представените по делото доказателства е видно, че проектът не е бил обявен по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), с което е нарушена възможността за отправяне на предложения и становища по него от заинтересованите лица. Установил е също, че проектът за изменение на чл. 30, ал. 5 и чл. 30, ал. 9 от Наредбата е внесен с предложение, което не съдържа изискуемите реквизити, съгласно чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ЗНА.
Приемането на промени в наредбата без наличието на изискуемите реквизити е съществено процесуално нарушение, тъй като съгласно чл. 28, ал. 3 от ЗНА, проект към който не са приложени мотиви съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2, не се обсъжда от компетентния орган. С оглед изложеното съдът е приел, че атакуваният нормативен акт е приет при съществени нарушения на административно производствените правила, поради което го е отменил в атакуваната част.
Решението е правилно.
Съгласно чл. 26, ал. 2 ЗНА преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най- малко 14- дневен срок за предложения и становища по проекта.
А по силата на чл. 28, ал. 1 ЗНА проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него, се внася за обсъждане и приемане от компетентния орган, а според втората алинея мотивите, съответно докладът съдържат причините, които налагат приемането; целите, които се поставят; финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива и анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Своевременното съобщаване на проекта и мотивите за изработването му цели да осигури реализиране на предоставената от закона възможност за изразяване на мнения и становища на заинтересованите лица.
Анализът на цитираните правни норми сочи на извод, че изброените задължения на съставителя на проекта са императивно предвидени, с оглед гарантиране принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Неизпълнението на което и да е от тях, води до процесуално нарушение, опорочаващо издадения акт.
В настоящия случай от представените по делото доказателства се установява, че към предложението за изменение на Наредбата изпратено до Общинския съвет не се съдържат мотиви за приемането на оспорените разпоредби, а именно – защо се дължи заплащане на такси от родителите (респ. настойниците) на децата, записани в подготвителните групи на детски градини; по какъв начин е определен техния размер и за кои от дейностите (отглеждане, обучение, възпитание или др. дейности) се налага събирането на тези такси. Решението, с което е изменената Наредбата в оспорените й части, е приета с протокол № 10 от заседание, проведено на 31.07.2012 г., като общинските съветници са гласували приемането на текстовете на вносителя, изложени в докладната записка на кмета на общината, които засягат други видове такси, като обсъжданията и разискванията касаят именно тези такси, които са различни от процесните.
Процедурата по приемане на нормативния административен акт е разписана императивно в защита на публичния интерес, ето защо допуснатото нарушение е съществено. Нормата на чл. 26, ал. 2 ЗНА следва да бъде тълкувана в съответствие с чл. 77 АПК, задължаващ компетентният орган да издаде нормативен акт, след като обсъди проекта с направените становища, предложения и възражения, което не е изпълнено.
Неспазването на чл. 77 АПК и чл. 26, ал. 2 ЗНА представлява нарушение на императивните правни норми, съдържащи се в нормативен акт с по-висока степен според правилото на чл. 142, ал. 1 АПК и чл. 15 ЗНА като нарушението е съществено, т. к. публикуването на проекта, ведно с мотивите, съответно доклада на вносителя на проекта е императивно предписано в закон, което не е било изпълнено от органа, издал обжалвания подзаконов нормативен акт. Съблюдаването на предвидената процедура по издаване на нормативни административни актове е императивно задължение именно на органите, осъществяващи управлението, като дейността им следва да е подчинена на основните принципи на чл. 4, чл. 8 и чл. 12 АПК - за законност, равенство и достъпност, публичност и прозрачност.
Твърдението в жалбата, че мотиви по отношение на оспорените такси липсват, тъй като задължението за заплащането им е било определени още в предходна Наредба, която е отменена с решение № 10-7 по протокол № 10/31.07.2012, повтаря релевирани доводи пред първоинстанцинния съд, по които Административен съд – Добрич се е произнесъл. Настоящият съдебен състав споделя изцяло доводите на първоинстанционния съд, поради което не счита за необходимо да ги преповтаря.
Следователно, като е констатирал, че проектът за изменение на разпоредбата на чл. 30, ал. 5 и 30, ал. 9 от Наредбата не е обявен по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗНА, както и че не отговаря на изискванията на чл. 28, ал. 1-5 ЗНА и на това основание е отменил оспорените разпоредби, първоинстанционният съд е постановил правилно и законосъобразно решение, което следва да бъде оставено в сила.
Ответникът претендира заплащане на разноски, но не представя доказателства за извършени такива в хода на производството по делото, поради което съдът не присъди такива.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, предл. първо АПК, Върховния административен съд, състав на седмо отделение
РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 13 от 27.02.2014 г. по адм. дело № 795/2013 г. по описа на Административен съд – Добрич.
Решението е окончателно.
Снимка: daga11.comВземи линк:

Коментирайте и Вие