Пон, 15- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Въпрос за състоянието на ВИК Добрич - петък, 1 октомври 1999 г.

Въпрос за състоянието на ВИК Добрич - петък, 1 октомври 1999 г.


 

Преминаваме към питания и актуални въпроси към господин Евгений Бакърджиев - заместник минисър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството.
Следва питането от народния представител господин Александър Каракачанов относно провала на изпълнението на програмата по воден заем за ВиК - Добрич.
Господин Каракачанов, имате думата да развиете питането си.
АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник министър-председател, уважаеми колеги! Както ви е известно, цената на водата в град Добрич е една от най-високите в страната, като едновременно с това в редица райони продължава режимът във водоснабдяването. Даже съвсем наскоро в Добрич нямаще вода в продължение на 50 часа. Причината за това са големите разходи за нейния добив, както и остарялото оборудване и водопреносна мрежа, което води до над 80% загуба на вода.
За промяна на това положение през 1996 г. ВиК - Добрич, подписа изгодно споразумение със Световната банка за заем в размер на 9 млн. 255 хил. щатски долара и дългосрочна програма до 2000 г. А от 1997 г. програмата реално е провалена, като не са изпълнени и 30 на сто от заложените в нея изисквания. Подчертавам този факт.
Също така вероятно като последствие от това сумата е редуцирана на 5 млн. 494 хил. долара. А след това, по непотвърдени данни, още почти на половината. Цялото безотговорно отношение по този въпрос провали възможността в близките години да бъде решен категорично водният проблем в Добруджа, включително и във финансов аспект - става дума за цената на водата. Във връзка с това, господин министър, Ви питам за следното:
Първо. Защо бе провалена програмата по споразумението за водния заем със Световната банка и защо този факт се крие от обществеността?
Второ. Защо при очевидна вина за този провал от страна на ръководството на ВиК - Добрич, в лицето на господин Ников, същият и досега не е освободен от тази длъжност? Това е най-малкото, което може да се направи.
Трето. Защо независимо от приетия вече Закон за водите ВиК - Добрич, продължава да калкулира всички загуби по водопроводната мрежа за сметка на потребителите, след като законът позволява да се правят такива само 25 на сто? Ако законът се изпълни, цената на водата в Добрич би следвало да падне поне с 30 на сто, а не както прави сега в момента господин Ников, да търси поводи да я увеличи още. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Каракачанов.
Има думата господин Евгений Бакърджиев - заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми народни представители, уважаеми господин Каракачанов! Във Вашето питане наистина се съдържат три основни въпроса. Първият е за изпълнение на програмата по водния заем за ВиК ООД - Добрич. Той съдържа, както Вие неколкократно сам подчертавате, вероятни и непотвърдени данни. Това направихте и сега от трибуната на парламента. Затова ще си позволя да Ви запозная с конкретните факти.
Под заемното споразумение за реализиране на проекта "Воден заем" във ВиК - Добрич е подписано на 20 ноември 1996 г. Този проект се финансира от Световната банка. Общата стойност на заложените в него проекти възлиза на 9 255 770 щ. долара. Срокът за връщане на средствата е 14 години при тригодишен гратисен период.
Съгласно договорните условия Световната банка финансира 70 на сто от стойността на проектите. Останалите 30% се финансират поравно от държавния бюджет и от собствени средства на съответното търговско дружество. Още тогава, към датата на подписването на споразумението, дружеството ВиК - Добрич, е в много тежко финансово положение, което съответства на цялостното състояние на икономиката на страната ни в края на 1996 г. Добрич и ВиК не правеха изключение.
През 1997 г. обаче състоянието на дружеството продължава да се влошава. Стига се дотам, че то не е в състояние да изпълнява задълженията си по договора със Световната банка. Това е и основната причина през месец юли 1997 г. тогавашният управител инженер Петър Калчев да бъде освободен. За управител на дружеството е назначен инженер Петър Ников. Той поема ръководството на дружеството при следните основни показатели - ще чета бавно, ако искате да си записвате.
- задължения към доставчици на материали и електрическа енергия - 2 млрд. и 140 млн. лева;
- загуба за първо полугодие на 1997 г. - 249 млн. лева;
- загуби на вода във водоснабдителната система - 82,09%.
Това е картинката през месец юли 1997 г.
Веднага след назначаването на новия управител, с помощта на експертите от нашето министерство, е разработена програма за финансова стабилизация на дружеството.
Какво се целеше с тази програма?
Първо. Да се редуцира под заемното споразумение на ВиК - Добрич, до стойности, които са реално изпълними от дружеството, защото тези 30% трябва да се внесат като съфинансирани.
Второ. Да се изготви програма за разсрочено плащане на задълженията към доставчиците. Тези задължения, които вече са натрупани.
Трето. Да се разработи програма за намаляване на загубите на вода.
В резултат на изпълнението именно на тази програма още през юли, веднага след постъпването на новия директор, е извършен анализ и преоценка на проектите, залегнали в под заемното споразумение на дружеството. Съгласувано със Световната банка то е редуцирано до 5 млн. 472 хил. и 400 щатски долара и към 15 септември т.г., сега, по това споразумение са подписани и се изпълняват общо 15 договора на обща стойност 1 млн. 616 хил. щатски долара.
По-съществените от тях са:
- реконструкция на 6 хил. метра питейни водопроводи;
- закупени и монтирани са 23 броя помпи за премахване на режимите на водоснабдяване и намаляване на енергоемкостта на водоснабдителната система;
- закупени са и уреди за откриване на течове;
- закупени са и 800 броя водомери за подобряване точността на измерване на водата;
- в процес на подготовка са търгове за реконструкция на 17 хил. метра водопроводи, закупуване на 33 броя помпи и 1000 броя водомери, като общата стойност на тези проекти ще възлезе на над 1 млн. щатски долара.
Тези резултати показват, че въпреки забавянето през първото полугодие на 1997 г. проектът "Воден заем" за ВиК - Добрич, се изпълнява, актуализираната програма се реализира и не може да става дума за провал в никой случай, господин Каракачанов.
По вторият Ваш въпрос, свързан с необходимостта от смяна на управителя на дружеството.
С риск да повторя част от отговора си на Вашия актуален въпрос от 13 юли т.г. ще си позволя да Ви информирам отново за състоянието на ВиК - Добрич.
При назначаването на управителя инженер Ников през юли дружеството е със загуба 249 млн. лева за първо полугодие. Към юли сега, тази година - две години по-късно, загубата е преодоляна и ВиК - Добрич, има печалба 314 млн. или сега 314 хил. нови лева, което позволява да бъдат заделени средства именно за инвестиции. Картината очевидно е коренно различна.
В резултат на изпълнение на горепосочените проекти загубите на вода са намалели от 82,09 процента, което и Вие цитирахте, на 71,3 процента - юли 1999 г. Едновременно със задълженията си по съфинансиране на проектите от водния заем дружество ВиК - Добрич, си изпълнява успешно програмата за издължаване на разсрочените плащания към доставчици, за което Ви уведомих. Към 15 септември сега, 1999 г., от 2 млрд. 142 млн. стари лева задължения са останали само 154 хил. нови лева, които ще бъдат погасени до края на месец октомври - сега, този месец октомври.
През тази година извън проектите, които се финансират от Световната банка, със собствени средства на ВиК - Добрич, са подменени 3 хил. метра водопроводи и са закупени 5 броя багери. Предстои търг за 10 хил. метра водопроводни тръби със собствени сили, със собствени инвестиции.
Всички тези резултати показват, че има подобрение в работата на дружеството през последните две години и нямаме основание за смяна на управителя на това дружество.
Третият въпрос е свързан с приложението на чл. 193, ал. 3 от Закона за водите, отнасящ се за загубите на вода и по-конкретно за прилагането му във ВиК - Добрич.
Аз очаквах, че днес от трибуната Вие ще пропуснете тази трета част, защото след като Вие тук сте гласували в тази зала, уважаеми господин Каракачанов, закон, трябва да знаете какво сте гласували в този закон. Сигурно Ви е известно, че съгласно § 30 от Преходните и заключителните разпоредби именно този закон влиза в сила 6 месеца след публикуването му в "Държавен вестник", господин Каракачанов. Тоест на 27 януари 2000 г., господин Каракачанов, ще влезе законът в сила. Конкретният текст, свързан с начина на калкулиране на общите загуби на вода в цената на водата, съгласно § 19 от Преходните и заключителни разпоредби ще влезе в сила отново по този закон три години след обнародването, господин Каракачанов.
Вашият трети въпрос - за неизпълнение на закона, действително аз не бих искал да коментирам. Все пак нека, когато се явяваме на трибуната на парламента да бъдем компетентни и коректни. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин министъра.
Господин Каракачанов, имате право на два уточняващи въпроса.
АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС): Господин Бакърджиев, аз ще започна от края, за да не си помислите, че бягам от това, даже когато е имало някаква грешка. Господинът, за когото говорим - Ников, отсега говори как ще вдига цените и въобще не говори за януари. Това е първото, което искам да Ви кажа.
Но във Вашия отговор, който за незапознат човек звучи много интелигентно и той е като приказка интелигентен, има едно голямо объркване. Сметките, които се правят в едно дружество са едно, знаете как се правят калкулация на загуби и приходи, а инвестирането от това дружество е съвсем друго. И Вие ми избягахте от основния въпрос, който аз Ви питах - защо не е изпълнена програмата? А тя не е изпълнена и Вие това го знаете много добре. Тези помпи, даже които споменахте, повечето от тях даже не са монтирани. Това обаче е най-малкото. Спомнете си и Вие тук избягнахте този въпрос, че до 2000 г. трябва да има много повече изпълнено, поне 70 процента от това, което сега го има. До 2000 г., която сега изтича, както Ви е известно.
Е, аз Ви питам тогава: правите ли разлика между инвестиране? За да Ви обясня по-лесно ще Ви кажа следното. Значи аз не Ви питам, ако приемем една камила, която имате, която сте научили да не пие вода и затова Ви изглежда по-добре работеща, но която умира - тази камила, а Ви питам защо не купихте нови камили, господин Бакърджиев, с тези пари, които Ви отпусна Световната банка? Защо? Защо се редуцира целият заем? Защо той не е реално усвоен? Плюс това Вие много добре знаете, че е некоректно сравняването от 1996 и 1999 г. Защото Вие в никакъв случай не отчитате инфлацията, която е имало тогава и скоковете в цени, или разликите в цялата загуба. Спомняте ли си колко загуба имаше тогава бюджетът? Спомняте ли си? Ако така изчисляваме нещата, дайте да ги смятаме към 1933 г. примерно какво е било.
Аз Ви питам защо заемът не беше усвоен? Защо 2000 г. вместо Добрич да се къпе във вода и която да бъде много по-евтина - трябва да Ви кажа, че няма нужда от закона. Не е въпросът в закона, кое ще стане в 27 януари. Ако заемът беше усвоен можеше вече и без този закон да се свали цената на водата. Това не е свършено! И аз Ви твърдя отново. Причината е безспорно и във Вашето министерство. Аз директно Ви го заявявам. Но Вашият там личен представител, не знам доколко са лични отношенията Ви с него, той е също една от основните причини. Аз Ви казвам: започнете поне отдолу, щом не искате да започнете от Вашето министерство, защото Вие не сте си свършили работата. Заемът не е усвоен. Заемът е изоставен. Програмата е абсолютно пропаднала. И защо, питам, тогава, като вземаме такива огромни заеми от Световната банка няма никакви резултати? И пак Ви повтарям, не ми разказвайте какво там, някакви сметки е направил Вашият представител. Кажете ми защо парите не са усвоени? Това искам да разбера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря.
Има думата господин заместник министър-председателят Евгени Бакърджиев.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин Каракачанов, аз отговорих много точно за това, кое е наложило редукцията на сумата, заложена в под заемното споразумение. Обясних Ви, че когато някой е подписвал нещо е трябвало първо да мисли, а след това да слага подписа си. С това какъв ангажимент от 30% съфинансирани може да осигури българската страна, за да се получат съответните средства от Световната банка. Вие явно отказвате да разберете това, което Ви казвам. На този въпрос отговорих изчерпателно.
По втората част - в сравнение с коя година се прави? Всички цифри, които аз прочетох за сравняемост, са юли 1997 г. - юли 1999 г. Не ми казвайте, че не знаете каква инфлация е имало в този период, защото преди ние да дойдем на власт беше 600%. Ние не събрахме и 6% за миналата година - по-малко от 1% инфлация. Тази година ситуацията е същата.
Колкото до Вашият уточняващ въпрос за камилите, господин Каракачанов, аз не се чувствам специалист и няма да мога да Ви бъда партньор. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Евгений Бакърджиев.
Господин Каракачанов, имате право да вземете отношение към отговора.
АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ (ОНС): Господин Бакърджиев, знам, че не сте специалист по камилите, но се надявах, че като не сте специалист по другото, поне по това може да разберете за какво става дума. Пак Ви повтарям още веднъж, за да разберат поне хората щом Вие не можете. Въпросът е в това - разбрахме, че сте редуцирали сумата. Не приемам Вашите оправдания защо сте я редуцирали сумата на заема, защото Вие я оправдавате с това, че е имало загуби на фирмата. Сумата, която се дава на фирмата от Световната банка, не са дава, за да се покриват загубите на фирмата, а за да се строят нови мощности, да се подменят тръби. Точно това не е направено.
И нещо повече. Вие упорито избягвате да ми отговорите защо даже редуцираната сума не е усвоена и не е изпълнена програмата. От това Вие упорито бягате. Аз всъщност това Ви питам. Това е основата на въпроса. И аз мога да разбера, Вие даже да кажете по ред причини, хайде, даже да няма индивидуална вина - по ред причини, ей такива и такива ние не можахме. Не избягвайте въпроса!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря ви.
Има думата заместник министър-председателят господин Евгений Бакърджиев.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми господин Каракачанов, тъй като явно с думи няма да можем да се разберем, аз ще Ви дам писмения отговор, за да разберете това, което с думи прости не Ви стана ясно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ДЖЕРОВ: Благодаря на господин Бакърджиев.
Преминаваме към три актуални въпроса към заместник министър-председателя господин Евгений Бакърджиев.
Снимка: www.mediapool.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие