Сряда, 29- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Във ВиК - Добрич се разделят обществени поръчки с цел заобикаляне на процедури

Във ВиК - Добрич се разделят обществени поръчки с цел заобикаляне на процедури


 

Образувано е по касационна жалба на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Добрич, бул. “Трети март” № 59 срещу решение № 12/ 15. 12. 2014 год., постановено по нахд № 1645/ 2014 г. по описа на РС гр.Добрич. В жалбата се твърди, че решението е неправилно. В административно-наказателното и  съдебно производство не е доказано, че има идентичност или сходство между стоките, предмет на отделните покупко-продажби от различни доставчици. В АУАН и в НП се твърди, че жалбоподателят е закупил през 2012 год. стоки на стойност 17 898. 08 лв. без ДДС от “ИНОВЕКС СЕРВИЗ” ООД, което не кореспондира с доказателствата по делото. Събрани са доказателства за извършени доставки от “ИНОВЕКС СЕРВИЗ” ЕООД, без други индивидуализиращи признаци на търговското дружество, от което следва извода, че твърдяните доставки от “ИНОВЕКС СЕРВИЗ” ООД не са извършени. Не е доказано твърдението на АНО, че доставките от всички доставчици се отнасят за водопроводни части. Респективно не е оборено твърдението на жалбоподателя, че са доставяни не сходни водопроводни части, а различни стоки от различни доставчици с цел задоволяване на самостоятелни потребности на жалбоподателя. Така напр. от доставчика “МИКРО-МАКС” ООД, гр. Варна са доставяни резервни части за водни помпи, а от доставчика “ИНОВЕКС СЕРВИЗ” ЕООД са доставяни части за ремонт на строителна и земеделска техника на жалбоподателя. Ето защо неправилно е извършено сумиране на всички доставки от страна на АНО, становище, което е възприето и от съда, а следва да се вземе предвид обстоятелството, че става въпрос за различни доставки, при които сумата не надхвърля изискуемата по закон сума от 60 000. 00 лв. без ДДС, вследствие на което не е породено задължение за жалбоподателя да възлага обществена поръчка по предвидените в ЗОП процедури. Претендира отмяна на решението на районния съд и отмяна на наказателното постановление. Направените възражения съставляват касационни основания по см. на  чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК.  
Ответникът по жалбата не изразява становище.
            Представителят на Окръжна прокуратура Добрич дава становище за основателност на касационната жалба и за неправилност на решението на районния съд поради неизяснена фактическа обстановка по делото, отмяна на същото и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав.
Жалбата е процесуално допустима, подадена е в срок и изхожда от надлежна страна. Същата черпи правното си основание от чл.63, ал.3 от ЗАНН във връзка с чл.348, ал.1, т.1 от НПК, понеже съдържа оплакване за нарушаване на закона.
Административен съд - Добрич, като взе предвид доводите на страните, обсъди събраните по делото доказателства и заключението на участващия по делото прокурор в рамките на наведените от жалбоподателя касационни основания и след служебна проверка на основание чл. 218 ал. 2 АПК, намира за установено следното:
Първоинстанционният съд е бил сезиран с жалба на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ “ ЕООД, гр. Добрич против наказателно постановление № 11-01-177/ 20. 08. 2014 год. на Директора на АДФИ, гр. София, по силата на което на жалбоподателя за нарушение на чл. 8, ал. 1 във вр. с чл. 103, ал. 1, чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 15, ал. 2, т. 2, б. “а” от ЗОП на осн. чл. 129, ал. 1, пр. 1 от ЗОП във вр. с чл. 133, ал. 2 от с. з. във вр. с чл. 127, ал. 2 от ЗОП е наложена имуществена санкция в размер на 7 500. 00 лв. Нарушението се изразява в бездействие-непроведена процедура за обществена поръчка за периода 26. 02. 2012 год.-31. 12. 2012 год. През периода са били доставени водопроводни части от различни дружества в размер на 76 394. 74 лв. без ДДС / 91 673. 69 лв. с ДДС/. Жалбоподателят е направил възражение, че АНО неправилно е обединил доставките единствено по критерий стойност, без да е взел предвид, че се касае за доставки на различни стоки, от различни доставчици, закупени по повод задоволяване на самостоятелни и различни производствени потребности на жалбоподателя. Направено е и възражение, че нарушението представлява “маловажен случай” по см. на чл. 93, т. 9 от НК, тъй като конкретното нарушение разкрива по-ниска степен на обществена опасност. Районният съд не е уважил възраженията на жалбоподателя. Приел е, че извършените доставки не се отнасят за различни, а за сходни стоки, изискващи вземане на решение за провеждане на процедура за откриване на обществена поръчка по ЗОП. В периода 26. 02. 2012 год.-31. 12. 2012 год. са извършвани ежемесечни доставки на водопроводни части от различни доставчици, без да е проведена процедура за обществена поръчка. Доставките са осчетоводени по сметка “Материали” и са на стойност над праговете по чл. 14, ал.1, т. 2 от ЗОП, поради е следвало да бъдат възложени по една от процедурите, предвидени по ЗОП. Районният съд е приел, че случаят не е маловажен по см. на чл. 28 от ЗАНН поради липса на доказателства за по-ниската обществена опасност на конкретното деяние в сравнение с други нарушения от същия вид. Водим от тези изводи районният съд е отхвърлил жалбата и е потвърдил наказателното постановление.
Касационният състав намира, че изводите на районния съд са правилни. Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП обекти на обществени поръчки са доставките на стоки осъществявани чрез покупка, наемане, лизинг със или без право на закупуване или покупка на изплащане, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката като инсталиране, тестване на машини и съоръжения и други. Съгласно чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП процедурите по закона се прилагат задължително при възлагане на обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 1, които имат следните стойности без ДДС – за доставки по-високи от 66 000. 00 лв. Съгласно чл. 15, ал. 1, т. 2, б. “а” и “б” от ЗОП прогнозната стойност на обществената поръчка при периодично повтарящи се доставки се определя на база действителната обща стойност на подобни договори, сключени през предходната финансова година и коригирани с предвидените промени в количеството или стойността на съответната доставка или услуга; или на база очакваната стойност на доставката и/или услугите през следващите 12 месеца след първата доставка или услуга или за срока на доставките и/или услугите, когато той е по-дълъг от 12 месеца. В конкретния случай се касае за доставка на периодично повтарящи се стоки през периода 26. 02. 2012 год.-31. 12. 2012 год. Законът не предвижда възможност доставката на различни видове стоки да се извършва чрез отделни обществени поръчки, както това е допустимо при услугите / арг. от чл. 5 от ЗОП и приложенията към него/. Напротив, в ЗОП е заложен принципът за забрана на разделянето на обществената поръчка с цел заобикаляне на предвидените в него процедури / чл. 13а и чл. 15, ал. 6 от ЗОП/. Ето защо правнорелевантните факти в конкретния случай са, че са извършени периодични доставки на стоки /макар и различни по вид, доставчици и предназначение/ и че общият сбор на тези доставки надхвърля сумата от 60 000. 00 лв./редакция на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП ДВ бр. 93/ 2011 год. в сила от 26. 02. 2012 год./
Неоснователно е възражението на касатора, че по делото  липсват доставки на соченото в НП дружество “ИНОВЕКС СЕРВИЗ” ООД и доставките на стойност 17 898. 08 лв. следва да бъдат приспаднати от общата стойност на доставките. В НП погрешно е посочена правната форма на “ИНОВЕКС СЕРВИЗ”- ООД вместо ЕООД. В случая се касае до фактическа грешка, която не влияе върху законосъобразността на изводите на административния орган и на съда.
При извършената служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, за което касационната инстанция следи служебно, съгласно чл.218, ал.2 от АПК, съдът намира, че решението не страда от пороци -  основания отмяна, обезсилване или обявяване на нищожност. Касационната жалба като неоснователна следва да бъде оставена без уважение, а оспореното решение следва да бъде оставено в сила.
Воден от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, пр.1 от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административен съд - .Добрич
 
 
Р   Е   Ш   И   :
 
 
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 12 от 15. 12. 2014 год., постановено по нахд  № 1645/ 2014 г. по описа на РС гр.Добрич.
         Решението е окончателно.
Снимка: www.monitor.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие