Вторник, 16- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Залесяват Добрич с 600 нови дървета

Залесяват Добрич с 600 нови дървета

„Залесяване на дървета в Добрич – за 2 събития по Проект „Природата около нас” - съвместна програма за неформално екологично образование в областите Добрич, България и Констанца, Румъния”, по Договор № 47315/26.06.2014, MIS CODE 331, финансиран по Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. Град Добрич е избран за основен обект на възстановителни залесителни дейности. За града естественият „зелен коридор“ следва течението на р. Добричка, която преминава през целия град в направление от юг на север. В значителна част от урбанизираната градска зона, речното корито е изгубило своя естествен облик и растителността не е запазена. Точно там следва да се насочат усилията за попълващо залесяване. Като препоръчителни видове за град Добрич могат да се посочат: • Цер • Летен дъб • Благун • Планински ясен • Явор • Шестил • Дребнолист бряст• Дребнолистна липа • Мъждрян • Черен бор

 


В предмета на поръчката се включват 2 събития, всяка от които включва: залесяване на 300 дървета, наем на автобус за 1 ден (превоз в рамките на град Добрич), обяд за 35 човека, разходи за техник озеленител /лесовъд/.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Подробно са описани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. Изисквания към дървесната растителност: Растенията трябва да бъдат механично здрави, без плевели, вредители и болести. Кореновата система трябва да бъде добре развита, да съответства на вида, възрастта, почвените условия и темповете на растеж на растението. Не се допускат усукани основни корени или физиологични повреди. При работа или транспортиране на невкоренени растения, не се допуска изсушаване на корените. Дървесната растителност предвидена за засаждане в обектите по т. 1 и 2 могат да бъдат размери 120-150 см. височина или 140-180 см. Дърветата предвидени за попълване на улици и булеварди да бъдат с размери 250-300 см. височина и обиколка (см), измерена на височина 100 см над нивото на почвата 16-18 и 18-20 см. Короната да е формирана на минимална стъблена височина 220 см. Препоръчани схеми за залесяване: Препоръчително е залесяването да се извършва по схеми, които се използват в паркоустройството за постигане на близък до естествения облик на растителността. Такива са: • При по-големи полигони: Създаване на разновидово насаждение, засаждане на дърветата в групи по 15-30 от един вид, редуване на групите с избягване на симетрични или правилни форми. Засаждане на малки групи /5-11 броя/ пред или между големите групи, които да са от различни видове от тези в основната група и да бъдат като акцент. • При по-малки полигони: засаждане на дърветата в групи по 3-10 от един вид. • При попълване на съществуващо улично озеленяване следва да се спазва вече приложената схема. Средна гъстота в групите: 4-5 бр./ 100 кв. м. Като препоръчителни видове за град Добрич могат да се посочат: • Цер (Quercuscerris) • Летендъб (Q. robur) • Благун (Q. frainetto) • Планинскиясен (Fraxinus excelsior) • Явор (Acer campestre) • Шестил (Acerplatanoides) • Дребнолистбряст (Ulmuspumila) • Дребнолистналипа (Tiliacordata) • Мъждрян (Fraxinusornus) • Черен бор (Pinusnigra) Изпълнителят следва да осигури залесителен материал, който в по-голямата си част (80%) да се придържа към препоръчаните видове. В случай, че не могат да бъдат осигурени препоръчителните видове, Изпълнителят се задължава да съгласува допълнителен списък с видове с Възложителя. Подготовка на почвата: Преди засаждане на растителността в площите предвидени за засаждане в масиви, е необходимо да се подготви почвата. Предварителната подготовка включва следните манипулации – изораване, подравняване, почистване на площите от камъни, плевели и други. Засаждането на растенията да се извърши в дупки 50/50/50 см. При попълване на насаждения по улици и булеварди да се засаждат в дупки 70/70/70 см., като изкопаната почвата се подменя с обогатена почва с оборски тор и пясък. Засадените улични дървета да се укрепят с колчета. Изпълнителят на поръчката се задължава да поддържа засадената растителност и обработва площите през целия гаранционен срок, съгласно Техническото предложение на Изпълнителя. По време на гаранционното поддържане изпълнителят е длъжен да окопава /два пъти месечно/ и полива дървесната растителност /минимум веднъж седмично/. Тревните площи да се окосяват минимум два пъти месечно, включително събиране на окосената трева и торене. Избраният Изпълнител преди подписване на договора трябва да представи Сертификати за произход на дърветата, които ще бъдат засадени! Договорът за обществената поръчка няма да бъде сключен с участника определен за изпълнител, който преди подписване на договора не представи Сертификати за произход на дърветата.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:51145 BGN
Снимка: i57.tinypic.comВземи линк:

Коментирайте и Вие