Пон, 15- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Заповед относно честване на 2 юни - деня на Ботев и на загиналите за свободата на България

Заповед относно честване на 2 юни - деня на Ботев и на загиналите за свободата на България


 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и в изпълнение на Решение № 211/31.05.1993 година на Министерски съвет на Р. България,  за  честване  2 юни - деня на Ботев и на загиналите за свободата на България, съгласно разпоредбите на чл.34 от „Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и въздушна опасност“, плана за провеждане на тренировки за оповестяване на страната за опасност от въздушно нападение през 2016 година, писмо на Министъра на вътрешните работи с регистрационен №812100-12699/19.05.2016 година и Заповед №РкД-20-61/26.05.2016 година на Областния управител на Област Добрич с цел организирано и безпрепятствено провеждане на тренировката на 02.06.2016 година в Община град Добрич

З   А   П   О   В   Я   Д   В   А   М:

1. Тренировката да се проведе на 02.06.2016 година от 11.40 - 12.30 часа.
2. Задействане на сиренната система със сигнала „Въздушна опасност“ да се осъществи от 12.00  до 12.02 часа (2 минути)
3. Свеждането на сигналите съгласно плана за провеждане на тренировката за оповестяване на страната от въздушно нападение през 2016 година да се извърши от Оперативния дежурен по Общински съвет за сигурност, като за целта Главния експерт ОМПСИ има задължението да  му проведе инструктаж.
4. Сверяване на астрономическото време за тренировката да се извърши на 02.06.2016 година в 11.00 часа от Оперативния дежурен по Общински съвет за сигурност в общината, чрез емисията по програма „Хоризонт” по Българското национално радио (БНР).
5. При отказ на централизирано задействане на сиренната система в общината, същата да се задейства децентрализирано (местно) от работното място на  Оперативен дежурен по Общински съвет за сигурност, като в тази дейност вземе участие и оперативната група.
6. Учебният сигнал „Отбой от Въздушна опасност” да бъде предаден БЕЗ ДА СЕ ЗАПУСКА СИРЕННАТА СИСТЕМА в йерархичен порядък от дежурния по Областен съвет за сигурност към Оперативния дежурен по общински съвет за сигурност след получаването му от дежурния в Националния оперативен център в интервала от 12.02ч. до 12.07 часа за 5 минути..
7. Изпълнителните директори и управители на търговски дружества, директорите на училища, детски градини, детски ясли, управителите на обществени, административни, жилищни сгради и хотели да осигурят достъп до сградите с монтирани сирени за времето от 11.40 часа до 12.10 часа на 02.06.2016 година на определените длъжностни лица от състава на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич -МВР и общински служители по предварително изготвен списък.
8. Определените длъжностни лица от състава на РД ”Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич към Министерството на вътрешните работи и Общинската администрация, имат задължението да включат сирените местно, в случай че не се задействат централизирано, като особено внимание да се отдели на сирените монтирани в централната част на град Добрич;
9. След предаване на сигналите техническите съоръжения в дежурната стая  на Община град Добрич да се приведат в изходно положение до 12.30 часа.
10. За времето от 11.30 часа до 12.30 часа на 02.06.2016 година да не се изключва електрическото захранване за профилактика и планови ремонти на територията на Община град Добрич- отговорник Управителя на Разпределителен обслужващ център при „Енерго - Про България  Мрежи“ АД Добрич
11. За организирано провеждане на тренировката да се има за изпълнение следното:
-  да се изготви план за провеждане на тренировката и ми бъде предложен за утвърждаване.
- назначавам Оперативна група в състав:
1. Калина Господинова Георгиева  – Секретар на Община град Добрич
            2.инж. Владислав Димов- Главен експерт „Отбранително мобилизационна подготовка и сигурност на информацията” в Община град Добрич
            3. Иван Маринов Смоков – Старши експерт “Защита от аварии и бедствия и Завеждащ регистратура класифицирана информация” в Община град  Добрич с работно място дежурната стая на Общински съвет за сигурност и телефони за връзка: телефон – 602 724, телефон/факс 605 624 и абонатен номер УАТЦ на МВР 58 416
12. За готовността за провеждане на тренировката, мястото за работа на Оперативната група, както и номерата на телефоните за връзка, факс и абонатен номер на УАТЦ на МВР да се докладва от Старши експерт „Защита от аварии и бедствия и Завеждащ регистратура класифицирана информация” писмено до 10.00 часа на 30.05.2016 година  в Областна администрация и в Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“  Добрич към  Министерството на вътрешните работи, като доклада да включва информация за:
- работно място на Оперативната група в общината;
- номера на телефон, факс и електронна поща за връзка с Оперативната група;
- списък с отговорни длъжностни лица от общинската администрация, които да включат определени сирени, в случай, че не се задействат централизирано, както и телефони за връзка с тях.
13. За първичните резултати от тренировката  Старши експерт ЗАБ и ЗРКИ в общината да  докладва по телефона, факса и електронната поща в ОЦ на Регионална дирекция  „Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич –МВР  до 13.00 часа на 02.06.2016 година.
14. Обобщените резултати от тренировката да се изпратят  писмено до 17.00 часа на 03.06.2016 година, като информацията по т. 12, 13 и 14  да се изпраща по следните средства за комуникация:
 -  факс 058/622112
е-mai:okic-db@cp.goverment.bg; okic.db@gmail.com
- официален адрес на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич- МВР: гр. Добрич 9300, бул. „25–ти септември” №72
Копие от заповедта ми да се връчи на членовете на Оперативната група, на Оперативния дежурен на Общински съвет за сигурност, на Директора на дирекция „Хуманитарни дейности” в Община град Добрич  и на Управителя на РОЦ „Енерго - Про България Мрежи“ АД Добрич за  изпълнение и на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич – МВР за сведение.
Същата да се качи на сайта на Община град Добрич и се обяви, чрез местните средства за масово осведомяване на населението от Община град Добрич с цел недопускане стресови ситуации за деца, възрастни хора и други групи от обществото.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на арх. Боян Коларов – Зам. Кмет „ Устройство на територията“ в Община град Добрич.
 
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич
 
Снимка: http://dcable.net/camersВземи линк:

Коментирайте и Вие