Неделя, 26- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Заповед  относно обучението на  населението за защита при бедствия през учебната 2015 г.

Заповед относно обучението на населението за защита при бедствия през учебната 2015 г.


 

З   А   П   О   В   Е   Д

№ 35

град  Добрич 21.03.2015 година.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и aл.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и в изпълнение на чл.6, ал.1, т.10, чл.9, ал.1 и ал.10, чл.14, чл.28, ал.1 и ал.4 и чл.65, ал.1, т.3 от Закона за защита при бедствия и Заповед № РкД-20-60/17.03.2015 година на Областния управител на Област Добрич, във връзка с актуализиране на плановете за защита при бедствия и организиране на обучение на органите на изпълнителната власт, за реагиране при бедствия и на населението за начините за поведение и действие и изпълнение на необходимите защитни мерки при бедствия

 

Н  А   Р   Е    Ж   Д   А   М:

 

Да се актуализира общинския план за защита при бедствия в пълния му обем.

Обучението на органите на изпълнителната власт и  населението за защита при бедствия през учебната 2015 година в Община град Добрич да се организира и проведе  както следва:

 

По обучението на органите на изпълнителната власт:

Да се планират и проведат общинско учение и две щабни тренировки с членовете на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а,ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1 , т.10 от Закона за защита при бедствия .

Темите и датите за провеждане на общинското учението и щабните тренировки да се докладват в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Добрич – МВР  устно на телефон 058/602 036 или писмено на адрес: град Добрич, бул. „25-ти септември“  № 72, най-малко три дни преди провеждането им.

За подобряване на взаимодействието и координацията на органите за местно самоуправление в Община град Добрич със съставните части на Единната спасителна система да се планира, организира и проведе общинско учение. В учението да участват, общинската администрация и съставни части на единната спасителна система.

 

            2.. По обучение на работещото население:

            2.1. Обучението на органите на местната изпълнителна власт е задължително, като се обучават за дейности по защитата при бедствия и организират и провеждат обучение и тренировки на служителите на подчинените им звена съгласно потенциалните опасности, заложени в плановете за защита при бедствия.

2.2. Обучението на общинската администрация е организирано с моя Заповед № 25/12.01.2015 година.

2.3. Обучението в системата на образованието: на педагогическия, административния и помощен персонал за защитата при бедствия във всички учебни заведения находящи се на  територията на Община град Добрич  да се организира от директорите на учебните заведения. Във всички училища и детски градини да се организират  и проведат по две тренировки в годината за усвояване на плановете за защита при бедствия на пребиваващите. План и протоколи от  проведените тренировки да се представят в Община град Добрич.

В системата на народната просвета и във висшите училища да се провежда обучение за защита при бедствия и оказване на първа долекарска помощ.

При обучението за придобиване на основно образование за се осигуряват основни познания за рисковете от бедствия заложени в плановете за защита при бедствия на пребиваващите и за начините на поведение и действие, а при придобиване на средно и висше образование - познания за защита съответстващи на профила и специалността на обучението ( чл.16, ал.1 и ал.2 от ЗЗБ ).

2.4. Юридически лица и еднолични търговци собственици и ползватели, осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл.137 от Закона за устройство на територията, която представлява опасност от възникване на бедствие да проведат обучение  и тренировки на работещите за защита при бедствия ( чл.35, ал.2, т. 7 от ЗЗБ ) съгласно аварийния план  и опасностите в обекта.

2.5. Юридически лица и еднолични търговци собственици и ползватели, осъществяващи дейност в производствени сгради и в сгради за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл.137 от Закона за устройство на територията да проведат обучение  и тренировки на работещите за усвояване на плана за защита при  бедствия на пребиваващите ( чл.36, ал.2, т. 5 от ЗЗБ )

 

3.  По обучението на неработещото население.

 

            3.1. Обучението на неработещото население за начините за поведение и действие и изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия е организирано  за учебната 2015 година с моя Заповед №25/12.01.2015 година.

            3.2. Цялостната организация по провеждане на обучението на неработещото население да се извърши от Иван Смоков - Старши експерт “Защита от аварии и бедствия и завеждащ регистратура класифицирана информация” в Община град Добрич.

 

            Обучението на всички категории от населението да се провежда след осъществяване на предварителна подготовка на ръководителите и обучаемите, която да включва планиране, организация и всестранно осигуряване на занятията.

            Плановете и протоколите от проведените занятия да се изпращат в тридневен срок след провеждането им в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Добрич – МВР на адрес: град Добрич, бул. „25-ти септември“  № 72,

 

Копие от  настоящата заповед да се връчи на Секретаря на Община град Добрич, на директора на дирекция „Хуманитарни дейности“, директорите на „Международен колеж“ Добрич, Колеж Добрич при Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“,  Главен експерт „Връзки с обществеността”, Старши експерт „Защита от аварии и бедствия и завеждащ регистратура класифицирана информация” за сведение и изпълнение и се публикува на сайта на общината и в средствата за масово осведомяване.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на  арх. Пламен Ганчев – Зам. Кмет “Устройство на територията” в  Община град Добрич

 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич
Снимка: www.hopewelltwp.comВземи линк:

Коментирайте и Вие