Четв, 30- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Административен съд Добрич отмени заповед за застрояване на местност “Иканталъка”

Административен съд Добрич отмени заповед за застрояване на местност “Иканталъка”


 

 Образувано е по жалба от Областния управител на област Добрич, в качеството му на пълномощник на Министъра на МРРБ, представляващ държавата, съгласно пълномощно изх.№02-01-127/27.06.2013г.,срещу заповед № 177/ 18.03.2014г. на Кмета на община Каварна, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  вр. с чл.129,ал.2  от ЗУТ, е одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на действащия регулационен план на КК ”Карвуна”, м.”Икантълъка, с.Топола, община Каварна, в частта за УПИ VІ-18 в кв.3,имот с идентификатор 72693. 151.18 по КККР на с.Топола,община Каварна,допуснато на основание чл.135, ал.3 и чл.134,ал.1,т.5 и ал.2,т.2 от ЗУТ,по молба от ЕТ “Минтекс-Г.К.”и предписание по чл.135 от ЗУТ.
          В жалбата се излагат съображения за незаконосъобразност на заповедта, поради допуснати съществени нарушения на производствените правила и нарушение на материалния закон. Сочи се, че не е изпълнено изискването на чл.128, ал.3 от ЗУТ за съобщаване на проекта за изменение на ПУП – ПРЗ на заинтересованите лица, във фазата на неговото изработване. Твърди се, че имотът, предмет на плана, граничи с ПИ 72693. 151.15, който представлява морски плаж “Иканталъка 2” и е изключителна държавна собственост, поради което и на основание чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ заинтересована страна в производството се явява държавата като собственик на съседен имот. Твърди се също,че липсват категорични данни за уведомяване на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изготвения проект, поради което и на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ същото е  било лишено от възможността да участва в производството и да отправи своите възражения, искания и предложения до общинската администрация.В жалбата се настоява, че е нарушена разпоредбата на § 3 от ПЗР на ЗГ с оглед на обстоятелството, че имотът, предмет на плана, е придобит по силата на договор за замяна, сключен между Държавна агенция по горите и ЕТ “Минтекс – Г.К.”, по реда на ЗГ, и е включен в ограничителния списък на имотите по §3, ал.1 от ПЗР на ЗГ, обн. в ДВ бр.58/29.07.2011г.Изразява се становище, че в производството по изработване и одобряване на оспорения план не са изследвани въпросите попадат ли в предвижданията на плана пясъчни дюни предвид обстоятелството, че имотът, предмет на плана, граничи с морски плаж; съответства ли проектът за изменение на ПУП на предвижданията на влязъл в сила общ устройствен план за съответната територия с оглед на разпоредбите на чл.17 от ЗУЧК. Сочат се и нарушения на чл.2, т.2 и чл.4 от ЗУЧК, тъй като изменението на ПУП – ПРЗ води до възпрепятстване на свободния обществен достъп на гражданите до морския бряг – плаж “Иканталъка 2”.Излагат се обстоятелства, че на  07.02. 2014г.,на заседание на ОбУЕСУТ – Каварна представителят на Областна администрация – Добрич, подкрепен и от други членове на експертния съвет, е изразил особено мнение по отношение на проекта с мотива, че липсва изразено писмено съгласие от заинтересованите лица (МРР или негов упълномощен представител) в хипотезата на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, както и че промяната на предназначението на имота е в разрез с разпоредбата на §3 от ПЗР на ЗГ но, въпреки това, кметът на общината е одобрил изменението на плана. Иска се отмяна на оспорената заповед и присъждане на сторените по делото разноски включително и юрисконсултско възнаграждение.                             
          Ответникът – кметът на община Каварна, лично и чрез процесуалния си представител, възразява срещу основателността на жалбата и иска тя да бъде отхвърлена от съда. Оспорва твърдението, че не е спазен редът за уведомяване на заинтересованите лица по отношение на изменението на ПУП – ПРЗ. В писмения си отговор по жалбата сочи, че с писмо с изх.№ АБ-06-1436/ 18.11.2013г. до министъра на регионалното развитие и благоустройството са съобщени проектите за изменение на плана, засягащи ПИ с идентификатори 72693.155.4 и 72693.151.18 по КККР на КК Карвуна, с.Топола, общ. Каварна. С писмо с вх. № РД-01-5309/02.12.2013г. в община Каварна е постъпил отговор от МРР, подписан от Зам. министъра, в което е изразено изрично становище по проектите. Оспорва и твърдението, че заповедта е издадена в противоречие с материалния закон. Навежда доводи за неприложимост на разпоредбите на §3 от ПЗР на ЗГ. Твърди, че в кадастралната карта имот с идентификатор 72693. 151.18  е с трайно предназначение: Урбанизирана и начин на трайно ползване –За курортен хотел,почивен дом. Имотът попада в границите на ЗРП на КК “Карвуна”, одобрен със заповед № 283/14.06.1989г., поради което с оспорената заповед не се цели промяна на предназначението изначално, а изменение на действащия регулационен план. Претендира присъждане на разноски за вещо лице и юрисконсултско възнаграждение. 
          Заинтересованата страна ЕТ “Минтекс – Г.К.” - оспорва допустимостта на жалбата с аргумента, че областният управител няма правомощия да оспорва заповедта на кмета на община Каварна. Алтернативно оспорва основателността на жалбата по съображения, идентични с изложените от ответника. В подкрепа на становището, че имотът, предмет на плана, е със статут на “урбанизирана територия” сочи разпоредбата на чл.2, ал.3 от отменения ЗГ (от 1997г.), съгласно която не се включват в горския фонд земите, които са урбанизирани. Твърди, че непровеждането на процедура по изваждане от горския фонд не променя характера на трайно ползване на земята и не забранява изготвянето на ПУП, като се аргументира и с разпоредбата на §6, ал.3 от сега действащия ЗГ, даваща възможност за отписването на имоти от горския фонд по искане на собствениците им. Оспорва твърдението, че предложената промяна ще доведе до възпрепятстване на свободния обществен достъп на гражданите до плажа. Твърди, че с одобреното изменение се цели да се осигури независим достъп до плажа, какъвто не е осигурен със сега действащия ПУП – ПР. Счита за невярно твърдението на жалбоподателя, че липсва изразено писмено съгласие на МРРБ в хипотезата на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, защото в административната преписка се съдържат две писма до МРРБ, както и два отговора от него, в които не се възразява срещу предложената промяна.Иска отхвърляне на жалбата и присъждане на направените по делото разноски за вещи лица.       
          Заинтересованата страна-община Каварна счита жалбата за недопустима с аргумента, че областният управител няма правомощия да оспорва заповедта на кмета на община Каварна. Алтернативно оспорва основателността на жалбата по съображения, идентични с изложените от ответника.
          Заинтересованата страна “Свети Г.-ризорт енд спа” АД, оспорва жалбата.
          Заинтересованата страна “Литекс комерс” АД,в писмено становище счита жалбата за основателна, а заповедта за незаконосъобразна.
          Заинтересованата страна Министерството на земеделието и храните, не се представлява и не изразява становище по жалбата.
          Представителят на Добричка окръжна прокуратура изразява становище, че оспорената заповед е незаконосъобразна и следва да бъде отменена. Сочи, че от събраните по делото доказателства и от заключенията на вещите лица се установява по безспорен начин, че по отношение на процесния имоти не е извършена процедура за промяна на предназначението му.Част от него попада в горска територия,поради което изменението на плана, с цел допускане на строителство е в грубо нарушение на §3 от ПЗР на ЗГ.
          Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и въз основа на наведените от страните доводи и възражения, както и в съответствие с изискванията на чл.168 от АПК, намира следното от фактическа и правна страна: 
          Съгласно договор за замяна № 509 от 09.12.2008г., сключен с Държавна агенция по горите по реда на чл.15б, ал.7 от ЗГ (отм.), заинтересованата страна ЕТ “Минтекс – Г.К.” се легитимира като собственик на недвижим имот с площ от 8,215 дка,  представляващ ПИ с идентификатор 72693.151.18 по КККР на с.Топола, м. “Иканталъка”, общ. Каварна (бивш ПИ с идентификатор № 72693.0.216 по КККР на с.Топола, община Каварна). В договора за замяна е записано, че имотът е частна държавна собственост и попада в отдел 50, подотдел “3” и ”4” по лесоустройствения проект от 2006г., в района на действие на Държавно ловно стопанство – Балчик. Същевременно в цитираната в договора скица № 18512/20.10.2008г., издадена от СК – Добрич (л.98 от делото), е посочено, че имотът е с трайно предназначение – урбанизирана територия и начин на трайно ползване – за курортен хотел, почивен дом; собственик на имота е МЗГ – Държавна дивечовъдна станция, като върху имота има следните ограничения: да се използва съгласно Закона за горите и правилника за приложението му.                    
          Със заявление с вх. № АБ-06-752/23.06.2011г.(л.126),едноличният търговец е поискал от кмета на община Каварна да разреши изработването на ПУП – ПРЗ за изменение на действащия устройствен план на КК “Карвуна”, местност “Иканталъка”, с.Топола по отношение на собствения му недвижим имот. Искането е мотивирано с факта, че съгласно приложената скица на СГКК – Добрич, планът съдържа явна фактическа грешка и се разминава с площта на имота, отразен в кадастъра.
          Въз основа на това заявление кметът на община Каварна е издал предписание № 45/2011г. с изх.№ АБ-06-752/30.06.2011г., с което на основание чл.135, ал.3, във вр. чл.134, ал.1, т.5 и ал.2, т.2 от ЗУТ е разрешил да се изработи проект за изменение на ПУП – ПРЗ за горепосочения недвижим имот. Няма данни по делото да е изискано становище на главния архитект на общината относно законосъобразността на исканото изменение по реда на чл.135, ал.4 от ЗУТ преди произнасянето по заявлението.Въз основа на предписанието е изработен проект за изменение на плана, в обяснителната записка към който е посочено, че той третира промяна в плана за регулация и застрояване на квартал 3 по ПУП на КК “Карвуна”. С плана за регулация в кв.3 се обособява нов урегулирани поземлени имот, отреден за ПИ 72693.151.18.  Новообразуваният УПИ е с номер VІ-18,като южната му граница съвпада с границата на УПИ І,а всички останали регулационни линии съвпадат с кадастралните граници на имота. За достъп до имота е проектирана улица през ПИ 600.98,представляваща продължение на улицата между квартали 2 и 3. С плана за застрояване се предвижда УПИ VІ-18 да бъде отреден за “територия за курортна дейност”.В обяснителната записка е посочено, че източната част от имота попада в зона “А”, а останалата в зона “Б”, съгласно ЗУЧК и параметрите на застрояване са съобразени с изискванията на закона за тази зона, съгласно чл.10, ал.3, т.2 от ЗУЧК, а именно: плътност на застрояване – макс.=10%;  озеленяване – минимум= 80% и височина на застрояване – Нсгр.=до 6.00 м. За зона “Б”-съгласно чл.12,т.1 от ЗУЧК  плътност на застрояване – макс.=30%; интензивност на застрояване макс.=1,15;  озеленяване – минимум= 50% и височина на застрояване – Нсгр.=до 7.5 м. Обособени са отделни петна за застрояване, чието местоположение и отстоянията на ограничителните линии на застрояването до регулационните линии са определени с графична част – л.77 до л.79.  
          Не е спорно между страните по делото, а и установимо от графичната част на проекта е, че новообразуваният УПИ граничи на югоизток с ПИ 72693. 151.15.,представляващ морски плаж “Иканталъка 2”,актуван като изключителна държавна собственост с АДС № 705/24.10.2002г. на Областен управител на област Добрич.  
          Изготвеният проект е съобщен на заявителя ЕТ “Минтекс – Г.К.”***, на “Литекс комерс” АД, на “Свети Г.-ризорт енд спа”, на  Областна администрация – Добрич и на МЗХ.Съобщен е и на Районна прокуратура Каварна, с която общинската администрация и кметът са водили кореспонденция,във връзка с контрол по изработването на плана. Липсват данни за постъпили писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
          С решение № ВА-23/ЕО/2012 от 07.05.2012г. директорът на РИОСВ – Варна е преценил на основание чл.85, ал.4 и ал.5 от ЗООС, във вр. чл.14, ал.2 от Наредбата за ЕО, че не е необходимо да се извършва екологична оценка на проекта. Посочил е, че с реализацията на ПУП – ПРЗ не се предвижда промяна на територията – изменение на действащия устройствен план на КК “Карвуна”. На този етап не се предвижда строителство. Територията е урбанизирана, с начин на трайно ползване “за курортен хотел, почивен дом”. Посочил е, че ПИ с идентификатор 72693.151.18 (стар идентификатор 0.216) попада в границите на две ЗЗ от Европейската екологична мрежа Натура – 2000 – ЗЗ за опазване на дивите птици “Белите скали” (BG0002097), определена съгласно чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР и ЗЗ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна “Комплекс Калиакра” (BG0000573), определена съгласно чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от същия закон, поради което съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредба за ОС проектът за изменение на плана подлежи на ОС. На основание чл.37, ал.3 от същата наредба е направил преценка, че планът няма вероятност да окаже значително въздействие върху защитените зони, която на основание следващата ал.4, във вр. чл.31, ал.6 от ЗБР е взел предвид при издаване на решението за преценяване на необходимостта от ЕО.  
          Видно от писмо с изх.№ РД-1818/19.05.2012г. на РЗИ – Добрич (л.103), проектът за изменение на ПУП – ПРЗ е съгласуван с инспекцията преди заседанието на ОбЕСУТ – Каварна на 29.05.2012г.     
          На това заседание на експертният съвет е взето решение № 2 по протокол № 6 от 29.05.2012г. за приемане на проекта след представяне на удостоверение от Държавна агенция по горите, от които да е видно, че имотът е урбанизирана територия, а не горски фонд-л.101.
          На следващо заседание на ОбЕСУТ - Каварна по протокол № 18 от 07.12.2012г. е взето решение проектът да бъде внесен за ново разглеждане на заседание на съвета след уведомяване на Районна прокуратура – Каварна,л.91.   
          На 11.01.2013г. е проведено ново заседание на ОбЕСУТ, на което е взето решение да се отложи разглеждането на проекта до получаване на становище от Областна администрация – Добрич и община Каварна. В мотивите към решението е посочено , че двете администрации са уведомени за изработването ПУП, но не са изразили становище,което е необходимо за одобряването на плана.   
          Във връзка със съобщение по реда на чл.128,ал.3 от ЗУТ за изработването на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 72693.155.18 ,до областния управител и кмета е изпратено писмо от заместник – министъра на регионалното развитие и благоустройството с изх.№ 90-04-117/01.03.2013г. – л.85, с което са дадени указания да се установи приложението на §3 от ПЗР на ЗГ предвид на обстоятелството, че имотът, предмет на проекта, е придобит чрез договор за замяна по реда на ЗГ. На следващо място е посочено, че с оглед на обстоятелството, че имотът, предмет на проекта, граничи с морски плаж, следва да се изясни попадат ли в обхвата на неговите предвиждания пясъчни дюни, като за целта се изиска становище от органите по опазването и контрола на защитените територии. Указано е също, че следва да се изясни съответствието на изготвения проект с изискванията на ЗУЧК както по отношение на осигуряването на свободен обществен достъп до морския бряг (чл.2, т.2 и чл.4 от ЗУЧК), така и по отношение на съответствието му с влязъл в сила общ устройствен план за съответната територия във връзка с разпоредбите на чл.17 от ЗУЧК. С решение по т. 5,протокол №14/08.11.2013г.,ОбЕСУТ – Каварна е задължил кмета да установи обстоятелствата,във връзка с писмо изх.№ 90-04-117/01.03.2013г  на МРРБ.
          С решение по т.6, протокол № 2 от заседание на 07.02.2014г. ОбЕСУТ при община Каварна е приел изготвения проект. Решението е подписано с особено мнение от четирима от членовете на комисията с мотива, че не е спазено изискването на чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ – липса на съгласие от Министерството на регионалното развитие като заинтересовано лице по см. на чл. 131, ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ, както и че е нарушена разпоредбата на §3 от ПЗР на ЗГ.
          На 18.03.2014г. кметът на община Каварна е издал оспорената заповед № 177, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ е одобрил ПУП – ПРЗ за изменение на действащия регулационен план на КК”Карвуна”, м.”Иканталъка”, с.Топола, общ. Каварна, обл. Добрич в частта за УПИ VІ-18 в кв.3 (имот с идентификатор 72693.151.18 по КККР на с.Топола, общ.Каварна). В заповедта е посочено, че изменението на плана е допуснато на основание чл.135, ал.3 и чл.134, ал.1, т.5 и ал.2, т.2 от ЗУТ, молба – искане от ЕТ “Минтекс – Г.К.” с вх.№ АБ-06-752/23.06.2011г., както и предписание по чл.135 от ЗУТ № 45/2011г. с изх.№ АБ-06-752/30.06.2011г. Посочено е, че планът за регулация предвижда обособяване на нов урегулиран поземлен имот, от реден за ПИ 72693.151.18 а именно: УПИ VІ-18 в кв.3 по регулационния план на КК “Карвуна”, м.”Иканталъка”, с.Топола, общ.Каварна, съгласно графичната част на плана. Планът за застрояване предвижда УПИ VІ-18, да бъде отредени за “територия за курортна дейност”.
          Заповедта е съобщена по надлежния ред на ЕТ “Минтекс – Г.К.”***,на областен управител на област Добрич, на “Свети Г.-ризорт енд спа” АД, на “Литекс комерс” АД и на МЗГ.Съобщена е също на РП-Каварна.  
          Не е спорно по делото, че ПИ с идентификатор 72693.151.18 (бивш ПИ 72693.0.216) е включен под № 641 в Подробен списък на всички имоти от държавния горски фонд, придобити от физически, юридически лица и общини в резултат на извършени замени по реда на чл.15б от ЗГ през периода 2003 – 2009г., както и на имотите, на които е променено предназначението преди влизане в сила на мораториума върху промяната на предназначението им, обнародван в ДВ бр.58/29.07.2011г., на основание З3, ал.4 от ПЗР на ЗГ. От обясненията на заинтересованата страна ЕТ “Минтекс – Г.К.”, дадени в съдебно заседание, проведено на 08.06.2015г., и кредитирани от съда като признание на неизгодни за страната факти, се установява, че списъкът не е обжалван и е влязъл в сила по отношение на горепосочения поземлен имот.
          От заключенията на вещите лица по комплексната и допълнителната съдебно технически експертизи се установява, че ПИ 72693.151.18 и попада в отдел 50, подотдел 3 по лесоустройствения план от 1971г. на ДГС - Балчик, оконтурени в сиво на приложение №5, съставляващо неразделна част от комплексната СТЕ. По следващия лесоустройствен план от 1984г. на ДГС – Балчик  попада в отдел 50, като източната му част е разположена в подотдел 9 (дворно място), а западната-в подотдел 6 (голина)-приложение № 20.  Имотът фигурира и по последния действащ лесоустройствен план от 2006г. на землище с.Топола, където отново е разположен в отдел 50, подотдели 3 и 4,като подотдел 3 е дворно място,а подотдел 4 е голина-приложение №45.
          През 1989г. е одобрен ЗРП на КК “Карвуна” по който по-голямата, северна част, от имота е извън строителните граници- приложение №25. През 2004г. Общинският съвет одобрява ПУП на КК”Карвуна”,като околовръстния полигон по плана от 1989г. е заменен с регулационна линия. По този план северната част на имота е извън регулация-приложение №38.
          Според вещите лица по нито един от плановете,през имота няма проектиран път,който да достига до плажа,поради обстоятелството,че имотът към плажа е много стръмен.
          По комплексната СТЕ вещите лица изказват предположение,че   имотът е изключен от ДГФ с разпореждане № 320/30.07.1975г. на Бюрото на Министерския съвет за използване на изоставени и слабопродуктивни земи по Черноморското крайбрежие на Толбухински окръг, т.1 от което разрешава на ИК на ОПС – Толбухин да създаде зона за обществено – курортно строителство върху 873 дка незалесени земи на държавния горски фонд и 400 дка държавни изоставени и слабопродуктивни земи в землището на гр.Каварна при граници, посочени в приложената скица, а т.3 от същото разпорежда Министерството на земеделието и хранителната промишленост и Министерството на горите и опазване на природната среда да направят съответни промени в баланса на земята, като горските площи се отчислят от Държавния горски фонд. За да направят това предположение, вещите лица са се позовали на две черно бели копия на скици, които се съхраняват в община Каварна. В допълнителната СТЕ обаче, вещите лица изразяват категорично становище,че имотът не е изключен от ДГФ. За да направят това заключение са се съобразили,че скиците са без дата и мащаб, а първата от тях -  без подпис и печат.Липсват доказателства  кога и от кого са съставени, при което не може да се направи категоричен извод, че те съставляват графичната част на разпореждането, очертаваща границите на площите, подлежащи на изключване от ДФГ, още повече, че за втората от скиците предполагат,че е заверена след 1990г. Същевременно в Държавен архив – Добрич и в ТП “Държавно ловно стопанство Балчик” се съхраняват други две копия на скици към разпореждане № 320/30.07.1975г. на Бюрото на МС, от които по категоричен начин се установява, че ПИ 151.18 не попада в териториалния обхват на това разпореждане.         
          Заключенията по двете експертизи са изготвени от вещи лица след извършване на необходимите проучвания и оглед на място и не са оспорени от страните, поради което съдът счита, че следва да ги кредитира като обективно и компетентно изготвени.  
          Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното :
          Жалбата е процесуално допустима като подадена от лице с правен интерес от оспорване на заповедта,в законоустановения срок и срещу годен за оспорване акт. Неоснователно е възражението на заинтересованите страни ЕТ “Минтекс – Г.К.”***, че областният управител няма правомощия да оспорва заповедта на кмета на община Каварна. Жалбата е подадена от областния управител на област гр.Добрич не като орган на изпълнителната власт, упражняващ функции на контрол върху актовете на кметовете на общините, а като представител на държавата по пълномощие на министъра на регионалното развитие и благоустройството по чл.31, ал.2 от ГПК, във вр. чл.144 от АПК и чл.219 от ЗУТ, съгласно приложеното към жалбата пълномощно, с което областният управител на област Добрич е упълномощен да го представлява по дела, отнасящи се до имоти - държавна собственост, находящи се на територията на област с административен център гр.Добрич. В подкрепа на това е и представената по делото писмена молба с вх.№ 1352/01.06.2015г., с която е уточнено, че жалбата е подадена от областния управител на област Добрич в качеството му на пълномощник на министъра на регионалното развитие и благоустройството, представляващ държавата – собственик на имот, непосредствено засегнат от предвижданията на плана. Предмет на оспорената разработка е   ПИ 72693.151.18, на който се променя предназначението. Собственик на съседния ПИ 72693.151.15, съставляващ морски плаж “Иканталъка 2”, е държавата, поради което и на основание чл.131, ал.2, т.4, във вр. чл.131, ал.1 от ЗУТ тя е непосредствено засегната от предвижданията на плана и има правен интерес от оспорване на заповедта.
          Разгледана по същество,жалбата е основателна по следните съображения:  
          Административното производство се е развило по реда на чл.135, ал.1 и сл. от ЗУТ и е приключило с издаването на оспорената заповед.  Същата е издадена от компетентния за това административен орган, съгласно чл.129, ал.2 от ЗУТ, както и в необходимата писмена форма.Заповедта е издадена и при спазване на изискването на чл.128, ал.3 от ЗУТ за съобщаване на проекта на заинтересованите страни, поради което неоснователно е възражението на жалбоподателя, че държавата в лицето на министъра на регионалното развитие и благоустройството е била лишена от възможността да участва в производството по изменение на действащия ПУП-ПРЗ. Видно от приложеното на л.69 по делото писмо с изх.№ А-06-1436/18.11.2013г., кметът на община Каварна е уведомил изрично министъра на регионалното развитие и благоустройството за изработения проект. В отговор на това писмо е постъпило писмено становище с изх.№ 08-00-681/28.11.2013г., подписано от зам. министъра на регионалното развитие и благоустройството, с което държавата е изразила своите възражения, предложения и искания по проекта.  
          Оспорената заповед обаче е издадена при други съществени нарушения на административно производствените правила и в нарушение на материалния закон,които водят  до нейната отмяна.
От  доказателствата по делото се установява, че част процесния имот попада в охранителна зона “А” по смисъла на чл.9, т.1 във вр. чл.10, ал.1 от ЗУЧК.Съгласно чл.16, ал.2 от този закон,в редакцията му към датата на одобряване на проекта, подробните устройствени планове за територии, попадащи в зона “А” се приемат от ОбЕСУТ, включващ задължително представители на регионалните служби на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването, представители на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на съответния областен управител, по един представител на Камарата на архитектите в България и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и представители на общинската администрация, определени със заповедта на кмета на общината по чл. 5, ал. 4 от Закона за устройство на територията. От представения по делото препис от протокол № 2 от заседанието на ОбЕСУТ при община Каварна от 07.02.2014г. не може да се направи категоричен извод, че проектът е разгледан от разширен състав на експертния съвет предвид което следва да се приеме, че при приемането на процесния проект не е спазена императивната разпоредба на чл.16, ал.2 ЗУЧК,което съставлява съществено нарушение на административно производствените правила по смисъла на чл.146, т.3 от АПК.
          На следващо място от доказателствата по делото е видно, че ПИ 72693. 151.18, представлява горска територия, която попада в отдел 50, подотдел 3 и 4 по последния лесоустройствен план на землището на с.Топола от 2006г. и не е изключена от държавния горски фонд. Действително част от имота е включен в строителните граници на КК “Карвуна” още със ЗРП от 1989г., а след това и с ПУП – ПРЗ на комплекса от 2004г., но само това не е достатъчно, за да се приеме, че тя е загубила статута си на горска територия. Както при действието на отменения ЗГ от 1958г., когато е одобрен ЗРП от 1989г., така и при действието на отменения ЗГ от 1997г., когато е одобрен вторият ПУП – ПРЗ от 2004г.,респективно при действието на сега действащия ЗГ от 2011г., за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия се изисква решение на съответните компетентни органи за промяна на предназначението на имота и изключването му от държавния горски фонд. Едва след това решение процедурата по промяна на предназначението се счита за приключила и имотът се счита с променено предназначение. Дотогава влезлият в сила ПУП има само идейно значение и предвидените по него мероприятия не могат да бъдат реализирани. В случая обаче, дори  не е налице влязъл в сила ПУП-ПРЗ. Както вече бе установено, по ЗРП от  1989г. на КК “Карвуна”, по-голямата, северна част от имота е извън строителните граници, а по ПУП на  КК”Карвуна от 2004г. северната част на имота е извън регулация.С оспорваната заповед се извършва първоначална регулация, като се предвижда обособяване на нов УПИ, отреден за 72693.151.18.Именно за този нов имот се създава и плана за застрояване, като  се определя конкретното му предназначение.
          Като правно основание за изменение на  плана в заповедта са посочени  чл.134, ал.1, т.5 и ал.2, т.2 от ЗУТ. Съгласно чл.134, ал.1, вр. ал.2 от ЗУТ, подробният устройствен план може да се изменя,ако се констатира явна фактическа грешка, имаща значение за предвижданията на плана, а съгласно чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ,когато кадастралният план или кадастралната карта съдържа съществени непълноти или грешки, които налагат изменението му. Съдът счита,че липсват сочените материално правни предпоставки,тъй като не е налице действащ ПУП-ПРЗ,който да бъде изменян В обжалвания акт не са посочени нито конкретните фактически мотиви за издаването му,нито кой точно план се изменя.Липсата на материално правните предпоставки за издаването на заповедта като изменение на липсващ план,мотивира извод за незаконосъобразност на заповедта по същество и наред с гореизброените нарушения на административнопроизводствените правила и на материалния закон е достатъчно основание за нейната цялостна отмяна, без да се разглеждат останалите възражения за незаконосъобразност на акта, свързани с нарушаване на изискванията на чл.2, т.2 и чл.4  ЗУЧК и ЗВ.
          С оглед на изхода от спора, както и на основание чл.143, ал.1 от АПК жалбоподателят има право на сторените от него съдебно-деловодни разноски в размер на 1255,00 лева, включващи разноски за вещи лица и юрисконсултско възнаграждение,определено съобразно чл.8, ал.2, т.1 от Наредба № 1/09.07.04г. за минималните размери на адвокатските възнаграждение, които следва да бъдат възстановени от бюджета на административния орган. По аргумент на противното, на ответника и заинтересованото лице не се дължат разноски по делото.
           Водим от горното, както и на основание чл.173, ал.2, във вр. чл.172, ал.2 от АПК, съдът                                     
           
Р Е Ш И :
 
 
          ОТМЕНЯ заповед № 177/18.03.2014г. на кмета на община Каварна, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  вр. с чл.129,ал.2  от ЗУТ, е одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на действащия регулационен план на КК ”Карвуна”, м.”Икантълъка, с.Топола, община Каварна, в частта за УПИ VІ-18 в кв.3,имот с идентификатор 72693.151.18 по КККР на с.Топола,община Каварна, предвиждащо обособяване на нов Урегулиран поземлен имот, отреден за ПИ 72693.151.18 а именно, УПИ VІ-18 в кв.3 по регулационния план на КК ”Карвуна”,м. “Иканталъка”,с Топола,област Добрич,като с плана за застрояване се предвижда УПИ VІ-18 да бъде отреден за “Територия за курортна дейност”.
          ОСЪЖДА община град Каварна да заплати на областния управител на област Добрич, като представител на държавата по пълномощие от министъра на регионалното развитие и благоустройството, сумата от 1255,00 лева, представляващи сторени разноски по делото.             
          Решението е постановено при участието на заинтересованите страни ЕТ “Минтекс-Г.К.”,ЕИК***, със седалище и адрес на управление гр.София, ***, представлявано от Г.И. *** ; “Свети Г.-ризорт енд спа” АД, със седалище и адрес на управление гр.София,***, представлявано от Г.И.К.; “Литекс комерс” АД ЕИК ***,със седалище  и адрес на управление гр.София,***,представлявано директора И.И.И. и  МЗГ.    
            РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България.
 
Снимка: www.nano-properties.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие