Пон, 17- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
АС Добрич потвърди решение на ОИК за избор на общински съветници в Община Добрич

АС Добрич потвърди решение на ОИК за избор на общински съветници в Община Добрич


 

№152
 
гр.Добрич, 16.11.2015г.
 
В  ИМЕТО  НА  НАРОДА
 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.ДОБРИЧ, Втори състав в открито съдебно заседание на девети ноември, две хиляди и петнадесета година, в състав:
 
                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИМИТЪР МИХОВ
               
при участието на секретаря И.Д. и прокурора Милена Любенова, като разгледа докладваното от съдия Д.МИХОВ  административно дело № 611 по описа на съда за 2015г. и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административно- процесуалния кодекс във връзка с чл.459, ал.1 от Изборния кодекс /ИК/.   Образувано е по жалба на ПП "Движение 21" чрез представител М.В.П. и ПП "Герб" чрез представител Ж.И.М., против Решение № 224-МИ/НР от 27.10.2015г. на Общинската избирателна комисия гр.Добрич за избиране на общински съветници на местни избори, проведени на 25.10.2015г.
В първоначалната си жалба, която е бланкетна и съдържа общи твърдения за допуснати нарушения относно изборния процес, ПП”Герб” настоява за ръчно преброяване на бюлетините за общински съветници, поради многото допуснати фактически грешки и невалидни бюлетини, които се отразяват при отчитане на крайните резултати. В подкрепа на твърдението си жалбоподателят представя протокол на СИК 6, в който е допусната фактическа грешка, касаеща 125 гласа за общински съветници на ПП”Герб”, излагайки доводи за незаконосъобразно извършена поправка в този протокол от трима членове на комисията. Посочва, че при обработката на получените от застъпници копия на протоколи са достигнали до извода, че има много сгрешени протоколи в частта отчитане на резултатите.
В допълнителна уточняваща молба жалбоподателят посочва, че от членове на различни секционни избирателни комисии са разбрали, че в изборната нощ, при предаване на протоколите от СИК на ОИК, след проверката на протоколите от ОИК, поради множеството грешки в тях на място в ОИК са извършвани поправки, допълнения и задрасквания в протоколите на СИК. В изборната нощ от застъпници на ПП”Герб” са били подадени множество сигнали в ПП”Герб” относно отчитането на действителните и недействителните гласове, а именно: действителни гласове са отчитани като недействителни и обратното в полза на определени политически партии; бюлетини, в които поставените от избирателите знак “Х” или “V” с химикал пишещ със син цвят, излиза извън квадратчето на съответната кандидатска листа, но не навлиза в квадратчето на друга листа, са отчитани като недействителни гласове. Жалбоподателят е оспорил всички протоколи на секционните избирателни комисии за отразените изборни резултати за общински съветници, обжалваното решение на ОИК гр.Добрич, Решение № 228-МИ/НР от 27.10.2015г. на ОИК гр.Добрич и Решение № 225-МИ/НР от 26.10.2015г. на ОИК гр.Добрич, с които са определени резултатите от избора за общински съветници, поискал е повторно преброяване на бюлетините за общински съветници. Във връзка с установяване на твърдяните факти, жалбоподателят е поискал да бъдат допуснати гласни доказателства, посредством  разпит на свидетели. В съдебно заседание жалбоподателя редовно призован, не се представлява.
В депозираната си бланкетна жалба, съдържаща общи твърдения за допуснати нарушения, ПП "Движение 21" намира обжалваното решение за неправилно, необосновано, незаконосъобразно и постановено при извършена непрецизна проверка, при нарушение на материалния закон и процесуалните правила. Жалбоподателят е изразил становище в насока, че изготвените протоколи от секционните избирателни комисии не отразяват правилно преброяване на бюлетините; разпределението им по действителни и недействителни; разпределението на гласовете по кандидатски листи; неправилно са отбелязани предпочитания /преференции/ в бюлетините за пореден номер на кандидат в листата на ПП "Движение 21". Извършените преброявания, констатации и установяване на крайни резултати е извършено в противоречие с материалния закон и процесуалните правила. Това е довело до неправилно и погрешно установяване на крайните изборни резултати, респективно до неправилно решение на ОИК за разпределяне мандатите за общински съветници по кандидатски листи на политически партии и коалиции, получили действителни гласове. Жалбоподателят изтъква, че има данни за гласоподаватели дали своя вот, включително и с преференции, каквито в обявените резултати от СИК и ОИК не били констатирани. Поискал е повторно преброяване на бюлетините във всички секции, проверка за вписванията на установените резултати в протоколите на всички СИК за избиране на общински съветници, да се установи правилно ли е разпределението на мандатите за общински съветници по кандидатски листи на политически партии и коалиции, получили действителни гласове. С разпореждане № 1459/29.10.2015г. е указано жалбоподателя да конкретизира извършените нарушения, в кои изборни секции са извършени. С молба вх. № 2509/02.11.2015г. в изпълнение на разпореждането, жалбоподателят за всички 128 секции е посочил: ”очакваме да има повече гласове, които не са отчетени”.В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован, чрез упълномощения представител М.В., поддържа жалбата на основанията посочени в нея.
С протоколно определение от съдебно заседание, проведено на 04.11.2015г. е даден ход на делото по същество и същото е обявено за решаване. На същата дата – 04.11.2015г., в деловодството на Административен съд – Добрич е постъпила жалба с вх. № 2559/04.11.2015г. /вх. № 333 от 30.10.2015г. на ОИК-Добрич/ от Д.В., С.Д. и С.К. против Решение № 224-МИ/НР от 26.10.2015г. на ОИК гр.Добрич, по която е образувано административно дело № 646 по описа на съда. Предвид връзката между двете административни дела, с определение № 392/04.11.2015г., съдът е отменил дадения ход по същество и е съединил в едно производство адм. дело № 611/2015г. и адм. дело № 646/2015г., което да продължи под № 611/2015г.Жалбоподателите, изложили общи твърдения за нарушения на изборния процес в своята жалба, считат обжалваното решение за неправилно и незаконосъобразно, постановено при наличие на множество грешки и непълноти на протоколите на секционните избирателни комисии. С жалбата е направено искане, да бъде извършено ръчно преброяване на всички бюлетни и да се установи правилно ли са вписани резултатите в протоколите на СИК, както и правилно ли са определени мандатите за общински съветници и подреждането им отговаря ли на получените преференции. При установяване на допуснати грешки е направено искане същите да бъдат отстранени, а процесното решение на ОИК гр.Добрич, да бъде отменено.
В съдебно заседание жалбоподателите, редовно призовани се явяват лично и поддържат жалбата, на основанията посочени в нея.
Към делото са приобщени като доказателства оспореното решение на ОИК гр.Добрич, протоколите от секционните комисии от № 082800001 до 082800128, Решение № 1761-МИ/НР от 03.09.2015г. за назначаване на Общинска избирателна комисия в Община Добрич, Решение № 119-МИ/НР от 28.09.2015г. на ОИК гр.Добрич за назначаване на СИК, решенията на ОИК гр.Добрич за регистрация на партии и коалиции от партии за участие в изборите, удостоверения на ЦИК за регистрация на партии.
Ответникът по жалбата – ОИК гр.Добрич редовно призован се представлява от М. И. и Д.А. ***, упълномощени съгласно Решение на ОИК № 235-МИ/28.10.2015г. Оспорва депозираните жалби, излагайки доводи за тяхната неоснователност и моли решението да бъде потвърдено.
Представителят на Окръжна Прокуратура – Добрич дава заключение за неоснователност на подадените жалби.
Заинтересована страна:         ПК "РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК", редовно призована, не се представлява, не изразява становище по жалбите.
Заинтересована страна:         ПП “АТАКА, редовно призована, не се представлява, не изразява становище по жалбите.
Заинтересована страна:         ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", редовно призована, не се представлява не изразява становище по жалбите.
Заинтересована страна:         ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", редовно призована, не се представлява, не изразява становище по жалбите.
Заинтересована страна:         ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ, редовно призована,  не се представлява, не изразява становище по жалбите.
Заинтересована страна:         ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, редовно призована, не се представлява, не изразява становище по жалбите.
Заинтересована страна:         ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ", редовно призована,  не се представлява, не изразява становище по жалбите.
Заинтересована страна:         Й.Т.Й., редовно призован , не се явява, не се представлява,
Заинтересована страна:         Г.Д.Г., редовно призован, не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         Я.И.М., редовно призован , не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         А.П.К., редовно призована, не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         Г.Д.,  Г., редовно призован , не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         Н.М.Р., редовно призован, не се  явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         Б.К.К., редовно призован, не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         М.Р.И., редовно призован, явява се лично. Счита жалбите за неоснователни.
Заинтересована страна:         Д.К.Н., редовно призована, не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         К.К.Й.,  редовно призована, не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         Д.Р.Р., редовно призован, не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         Д.Д.Д., редовно призована, не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         М.Д.М., редовно призован, не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         К.Д.К., редовно призована, не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         А.В.Т., редовно призована, не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         И.С.К., редовно призован, не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         С.Д.С., редовно призован, не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         И.П.П., редовно призован, не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         И.Д.И., редовно призован, не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         М.П.М., редовно призован, не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         С.Д.М., редовно призован, не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         П.Х.,  О., редовно призована, не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         Б.А.П., редовно призована, не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         З.Н.М., редовно призована, явява се лично. Счита жалбите за допустими. Изразява мнение, че представените от жалбоподателите протоколи от секционни избирателни комисии, предоставени от застъпници представляват годно доказателствено средство и следва тяхното съдържание да е същото като съдържанието на качените на сайта на ЦИК, поради което същите следва да бъдат приети от съда.
Заинтересована страна:         Б.С.В., редовно призована, не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         А.Г.А., редовно призован, не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         Д.П.Д., редовно призована, не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         Й.И.Й., редовно призован, явява се лично. Не изразява становище по жалбите.
Заинтересована страна:         И.Д.П., редовно призован, явява се лично. Не изразява становище по жалбите.
Заинтересована страна:         М.Й.Д., редовно призована, явява се лично. Счита жалбите за допустими.
Заинтересована страна:         Г.Й.И., редовно призован, не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         Д.П.Й., редовно призован не се явява не се представлява.
Заинтересована страна:         Е.Д. ГаневаН., редовно призована, не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         С.П.К., редовно призован, не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         Б.С.С., редовно призован, не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         М.В.П., редовно призован, не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         И.Н.Т., редовно призован, не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         Н.Н.А., редовно призована, не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         Г.Ш.К., редовно призована, не се явява, не се представлява.
Заинтересована страна:         И.Ж.П., редовно призован, не се явява.
Заинтересована страна:         Н.В.Н., редовно призована, не се явява, не се представлява.
Съдът като обсъди доказателствата по делото и доводите на страните, като извърши проверка на оспореното решение във връзка със заявените от жалбоподателите нарушения, намира за установено следното:
Предмет на оспорване в настоящото производство е Решение № 224-МИ/НР от 26.10.2015г. на ОИК гр.Добрич за избиране на общински съветници на местни избори, проведени на 25.10.2015г. в Община гр.Добрич. Подадените срещу решението жалби се явяват допустими за разглеждане в установения в чл.459, ал.1 от ИК срок, от партии и кандидати за общински съветници, легитимиращи правен интерес от оспорване.
Съдът намира подадените жалби обаче за неоснователни, поради следното:
Оспореното в настоящото производство решение е взето от компетентен за това орган – ОИК гр.Добрич, в съответствие с правомощията й по чл.87, ал.2 от Изборния кодекс. Решението е обективирано в предписаната от закона форма при спазване на административнопроизводствените правила и материалния закон, и в съответствие с целта на закона – да бъде избран орган на местното самоуправление в Община Добрич, който да упражнява правомощията си съобразно ЗМСМА, в съответствие с изразения вот на избирателите.
По отношение на материалната законосъобразност на решението и спазване на процедурата по постановяването му, в настоящото производство съдът счита, че следва да извърши преценка на изложените в жалбите оплаквания така, както са конкретизирани от жалбоподателите още повече, че съдът няма задължение да извърши цялостна ревизия на законосъобразността на проведените избори, а е длъжен да извърши проверка на наведените в жалбите оплаквания за допуснати нарушения на избирателния процес и с оглед на тази проверка да прецени нарушен ли е вотът на избирателите и налице ли са основания за обявяване на изборния резултат за недействителен.
С разпоредбата на чл.3, ал.1 от ИК законодателят е закрепил основния принцип при провеждането на избори – изборите се провеждат въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване. Анализът на правната норма води до извода, че съдът при формиране на крайния си извод следва да държи сметка за този принцип – дали е спазен съшия и опорочен ли е вотът на избирателите. Т.е. налице ли са нарушения на изборния процес и ако са налице, то същите съществени ли са и като краен резултат опорочават ли волята на избирателите и дават ли отражение върху крайния резултат.
Изборният процес е съвкупност от отношения между субектите, участниците и изборната администрация насочени в цялост към осъществяването на избирателното право при осигуряване на различни гаранции и механизми за определяне на законосъобразен изборен резултат. Такива механизми и гаранции са детайлната уредба на процедурите и материалните предпоставки от съществено значение, включително и кои бюлетини са действителни и кои недействителни, начина на гласуване, осигуряване тайната на вота, предвидената възможност за повдигане на спор по действителността на бюлетините в СИК, която да вземе решение по всяка от тях, участие на застъпници и наблюдатели по време на всички етапи от изборния процес и при отчитане на резултата от гласуването, начина на вземане на решения в СИК и ОИК и процедурите по предаване на изборните книжа и защита на данните в тях. Предвид посочените гаранции в Изборния кодекс, контролът за законосъобразност не се свежда до повтаряне на действията на изборната администрация, която осъществява дейността си в изпълнение на вменените от Кодекса функционални пълномощия. Контролът за законосъобразност на решението, с което се определя изборен резултат, се изразява в проверката за нарушения, които преодоляват или намаляват гаранциите за обективен резултат от гласуването, при което възниква съмнение и в определения въз основа на него изборен резултат.
Релевираното в жалбите основание от страна на жалбоподателите, касае на първо място следното:
Независимо, че в производството по чл.459, ал.1 от ИК се обжалва решението на общинската избирателна комисия за определяне на резултатите от изборите, жалбоподателите не са посочили допуснати съществени нарушения в оспореното решение, липсва възражение относно нередовности на решението на ОИК, несъответствие в резултата между решението и секционните протоколи, в насока разпределение на гласовете, а акцентът в жалбите е спрямо протоколите от СИК, получени от застъпници след приключване на изборния ден, като оспорването е насочено именно към тези протоколи, а не към окончателно изготвените.
Поради многото допуснати фактически грешки и невалидни бюлетини, позовавайки се на протоколите от СИК, получени след приключване на изборния ден, които се отразяват при отчитане на крайните резултати, жалбоподателите са поискали да бъде извършено ръчно преброяване на бюлетините за общински  съветници във всичките 128 секции. В подкрепа на това твърдение, жалбоподателят ПП”Герб” се е позовал на протокола от СИК № 6. В съдебно заседание жалбоподателят е представил справка, с твърдения за извършени поправки в протоколите на СИК приета, но неприложена към делото поради обстоятелството, че същата не представлява официален документ. С оглед на това съдът е приобщил към делото всичките 128 протокола от СИК. Открито е производство по оспорване съдържанието на същите по реда на чл.193 от ГПК, предвид характера им на официални удостоверителни документи, като е указано на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест да докаже чрез всички допустими по ГПК доказателствени средства, че отразените в съответния документ факти не са се осъществили, както и да докаже осъществяването на факти, установяващи последното. В подкрепа на изложения си довод, процесуалния представителна ПП”Герб” е поискал да бъде извършено повторно преброяване от срана на съда на възприетите и отразени в протоколите бюлетини този път на 22 броя секции, посочени в допълнителна молба с вх. № 2623/09.11.2015г. От приложените към делото протоколи, посочени в молбата е видно, че същите са подписани от членовете на съответните секционни избирателни комисии с пълно единодушие, без посочени мнения и възражения, както и при липса на данни за жалби от членове на комисията, застъпници или избиратели.
 Съдът отхвърли искането за повторно преброяване съобразявайки следното: Съгласно т.6 от Решение №9, постановено по Конституционно дело № 8/2009г. на Конституционния съд на Република България, повторно преброяване на бюлетините е допустимо, ако от протоколите на секционните избирателни комисии е видно, че са съществували спорове между членовете на СИК относно резултата, отразен в протокола. Както беше посочено, не само в посочените от жалбоподателя протоколи получени от застъпници, но и във всичките 128 протокола на СИК липсват каквито и да е данни относно налични спорове. Освен това съдът намира за необходимо да отбележи следното: преброяването на бюлетините от гласуването се извършва единствено и само ръчно от секционните избирателни комисии след приключване на изборния ден и не се прилага друг способ на преброяване. След като няма установено несъответствие между фабричните номера на получен и предаден протокол на някоя СИК за избора на общински съветници, то не е възнкнало и задължението по чл.445, ал.3 от ИК за преброяване на гласовете, което се изпълнява съвместно от секционната избирателна комисия и общинската избирателна комисия, но не и при проверка на законността в хода на съдебното производство. Както беше посочено по –горе, евентуално преброяване на гласовете би могло да се допусне ако от протоколите на секционните избирателни комисии е видно, че съществуват спорове между членовете на СИК за резултатите от гласуването. В тази връзка и относно посочения протокол № 6 и извършената поправка на очевидна фактическа грешка, както е посочил жалбоподателя, както и възражението на жалбоподателите за неподписването на протоколите от всички членове на СИК, следва да се отбележи, че съгласно разпоредбата на чл.445, ал.5, когато общинската избирателна комисия установи очевидни фактически грешки в протоколите, те се отбелязват в тях и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия по чл.444, ал.1, а именно председателят, заместник-председателят, секретарят и член на СИК.
В тази връзка съдът намира т.нар. конкретизиране на допуснатите нарушения в молба с вх. № 2509/02.11.2015г. на ПП“Движение 21”, с изложеното в нея “очакваме да има повече гласове, които не са отчетени” за несериозно. Съдът счита, че разминаването между “очакванията” на жалбоподателя и действителните резултати не би могло да бъде прието като сериозен довод, аргумент, за допускане на повторно броене на бюлетините, както и за доказването му със свидетелски показания.
На второ място съдът намира за неоснователно и възражението на жалбоподателите касаещо действителността и недействителността на бюлетините, поради следното: Бюлетините са със законово определено съдържание предвид чл.261 от ИК. С разпоредбата на чл.437, ал.2 и ал.3 подробно е уредено кога гласът е действителен и кога е недействителен. В разпоредбата на чл.438, ал.3 от ИК е регламентирано, че когато действителността или недействителността на някой глас бъде оспорена, след решение на комисията случаят се описва в протокол, който се прилага към протокола на СИК, а на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението. В настоящият случай такова оспорване не е констатирано в нито един протокол на СИК, поради което отразеното в последните не може да бъде оборвано с други доказателствени средства. Именно поради това, съдът е оставил без уважение искането за допускане до разпит на свидетели.
Както беше посочено, доказателствената тежест за оборване на отразените в официален удостоверителен документ факти е на оспорващата страна. Жалбоподателите следва да докажат изцяло правопогасяващи или правоизключващи факти спрямо отразените в 128-те протокола на СИК. След като не са сторили това, жалбоподателите не са опровергали доказателствената стойност на отразените в протоколите факти, поради което съдът приема последните за достоверни, като е обвързан от тяхното осъществяване в преценката си относно законосъобразността на оспорения акт.
В заключение, съдът счита за недоказани не само твърденията на жалбоподателите, но и каквито и да било други, които биха довели до опорочаване на волята на избирателите, съответно до промяна на крайния резултат.
С оглед изложеното, наведените твърдения за нарушения на изборния процес по жалбите на ПП "Движение 21", ПП "Герб", Д.В., С.Д. и С.К. съдът преценява като неоснователни и недоказани.
Воден от горните мотиви и на основание чл. 459, ал.7 от Изборния кодекс, Административен съд гр.Добрич, втори състав
 
Р  Е  Ш  И:
 
ПОТВЪРЖДАВА Решение № № 224-МИ/НР от 27.10.2015г. на Общинската избирателна комисия гр.Добрич за избиране на общински съветници в изборите за общински съветници и кметове, проведени на 25.10.2015г. в Община гр.Добрич.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от обявяването му.
 
 
  
Снимка: slivensega.files.wordpress.comВземи линк:

Коментирайте и Вие