Пон, 15- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
България в нарушение, заради ветропаркове и голф игрища в района на Калиакра и Белите скали

България в нарушение, заради ветропаркове и голф игрища в района на Калиакра и Белите скали


 

На 3 септември 2015 г. Генералният адвокат на Европийския съд в официалното си становище по делото „Калиакра” потвърди, че България е нарушила Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, позволявайки изграждане на ветропаркoве в защитената зона за птиците „Калиакра” и изграждане на голф игрище и туристически обекти в защитена зона „Белите скали”.Адвокатът предлага България да бъде осъдена, а решението на съда се очаква до края на годината.
 

Европейската комисия повдигна обвинение срещу България в Европейския съд, защото счита, че България не е изпълнила задълженията си по обявяване на цялата територия на ОВМ „Калиакра” за защитена зона от Натура 2000 и защото не е взела подходящи мерки за предотвратяване на влошаването на състоянието на естествените местообитания и на местообитанията на биологичните видове, както и обезпокояване на видовете, за които са определени защитените зони за птици „Калиакра” и „Белите скали”, както и защитена зона по местообитанията „Комплекс Каликара”. Нарушението на европейското законодателство е свързано с одобряването на проекти за ветрогенератори и застрояване в посочените защитени зони. На 21 май 2015 г. делото „Калиакра” бе гледано в съда, а на 3 септември генералният адвокат излезе с официално становище[1], с което потвърждава, че България е нарушила европейското законодателство и следва да бъде осъдена.
 

Според него Република България:
 

не е изпълнила задълженията си по член 4, параграфи 1 и 2 от Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици като към момента на изтичане на определения от Комисията в мотивираното й становище срок не е защитила изцяло като специална защитена зона първоначално незащитените части от територията на орнитологично важното място „Калиакра“, разположени на север от първоначално класифицираната специална защитена зона „Калиакра“.
 
е нарушила член 4, параграф 4, първо изречение от Директива 2009/147, като не е взела необходимите мерки, за да предотврати влошаване на състоянието на местообитанията на подлежащите на защита видове птици и тяхното обезпокояване вследствие на експлоатацията на вятърните електрически централи на „АЕС Гео Енерджи“ ООД, „Дисиб“ ООД и „Лонгман Инвестмънт“ ООД на територията на орнитологично важното място „Калиакра“, която не е била — а е трябвало да бъде — класифицирана като специална защитена зона.
е нарушила член 6, параграф 2 от Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, като не е взела необходимите мерки, за да предотврати влошаване на състоянието на местообитанията на защитените видове птици и тяхното обезпокояване вследствие на експлоатацията на вятърните електрически централи на „Калиакра уинд пауър“ АД, „ЕВН Енертраг Каварна“ ООД и „Вертикал - Петков и с-ие“ ООД, както и на съоръженията на „Трейшън клифс голф енд спа резорт“ ООД в рамките на териториите на СЗЗ „Калиакра“ и „Белите скали“.
 
е нарушила член 4, параграфи 2 и 3 от Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда и точка 1, буква б) от приложение III към нея, тъй като кумулативният ефект на проектите на „Уиндтех“ ООД, „Брестиом ООД“, „Еко Енерджи“ ООД и „Лонгман инвестмънт“ ООД с други проекти не е бил отчетен по подходящ начин при проверката на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда, както и допълнително е нарушила член 2, параграф 1 от посочената директива, тъй като въпреки това за проекта на „Лонгман инвестмънт“ ООД е било издадено разрешение и той е бил осъществен.
Снимка: dobrich24Вземи линк:

Коментирайте и Вие