Неделя, 14- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Червеногуша гъска с цветен пръстен свърза два Лайфски проекта

Червеногуша гъска с цветен пръстен свърза два Лайфски проекта


 

В началото на декември до екипа на проекта „Сигурно убежище за червеногушата гъска“ (LIFE 09 / NAT / BG000230) достигна интересна новина. Наши колеги от Унгария са наблюдавали червеногуша гъска с поставен цветен пръстен в смесено ято от червеногуши и големи белочели гъски в местността Nagy-szik, близо до Национален парк Хортобаги. Птицата е имала жълт пластмасов пръстен с инициали „ZZ“, от което стана ясно, че това е червеногуша гъска, опръстенена през февруари 2013 г. в България.

Тази зима за първи път се наблюдава струпване на 2000 червеногуши гъски в Национален парк Хортобаги, като се има предвид, че традиционните зимовища на вида са в Румъния и България (Добруджа). Досега броят на червеногушите гъски в Унгария е достигал най-много до няколко стотин.

Наблюдаваната чевреногуша гъска е мъжки възрастен индивид, опръстенен в близост до Защитена зона „Шабленски езерен комплекс“ в България (BG0000156), с цел да се научи повече за миграцията и местообитанията на този световно застрашен вид. В момента червеногушата гъска е най-застрашената от всички видове гъски, със статус „Застрашена“ в Червения списък на световно застрашените от изчезване видове на IUCN. LIFE+ проектът „Сигурно убежище за червеногушите гъски“ обединява усилията на природозащитници, местни ловци и фермери в търсенето на решение на проблемите и заплахите, пред които е изправен вида в неговите ключови зимовища. Проектът е подкрепен и от партньорите от Кралското дружество за защита на птиците и Тръста за дивите птици и влажните зони (WWT).

Червеногушата гъска е наблюдавана да се храни в местност, възстановена в рамките на LIFE+ проект „Възстановяване на хабитата на езерото Содик в Хортобаги“ (LIFE NAT07/H/000324). Тази област приютява големи ята от зимуващи гъски, а в този случай и червеногуша гъска, опръстенена от LIFE+ проект в България. Добрата мрежа от контакти с експерти по видовете гъски в Европа и Азия спомогна да се установи бърз контакт между членовете на екипите на двата проекта.
Снимка: bspb.orgВземи линк:

Коментирайте и Вие