Пон, 15- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Комисията за защита на потребителите с четири колективни иска срещу ЕРП-та

Комисията за защита на потребителите с четири колективни иска срещу ЕРП-та


 

Комисията за защита на потребителите с четири колективни иска срещу ЕРП-та

Четири колективни иска е завела Комисията за защита на потребителите (КЗП) срещу „Енерго-Про Продажби”АД и „Енерго-Про Мрежи”АД за наличие на неравноправни клаузи в Общите им условия за предоставяне на електрическа енергия. До тази мярка се е стигнало след като дружествата не са отстранили доброволно констатираните от контролния орган неравноправни клаузи.

Към момента срещу цитираните ЕРП-та са в ход колективни искове в съда за прогласяване за нищожни на две констатирани неравноправни клаузи – по една в условията на всяко дружество. Освен това през декември при последния преглед на Общите условия на „Енерго-Про Продажби”АД и „Енерго-Про Мрежи”АД КЗП установи нова неравноправна клауза, с която дружествата задължават своите клиенти при възникнали спорове да се обръщат за разрешаването им изключително и само към определен Арбитражен съд, чрез налагането на специална арбитражна клауза в бланкови заявления за продажба и пренос на електрическа енергия, което ограничава правото на потребителите да се обръщат към други съдилища. В тази връзка, КЗП е определила арбитражната клауза за неравноправна и до дружествата ще бъде отправена препоръка за отстраняване в определен срок на клаузата от всички документи, в които е налична.

Два от заведените колективни искове вече са спечелени, въз основа на което съдържащите се в Общите условия на дружествата неравноправни клаузи, са обявени за нищожни. Впоследствие поради неизпълнение на съдебното решение за отстраняване на прогласените за нищожни клаузи от Общите условия е наложена съдебна глоба по 25 000 лв. за всяко дружество.

Комисията за защита на потребителите е изпратила писмо до Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в което се обръща с молба към специализирания контролен орган да предостави информация в случай, че установи нарушения при проверките, които осъществява по компетентност съгласно Закона за енергетиката, с цел предприемане на последващи действия по прилагане Закона за защита на потребителите.

Подробности за установените от КЗП неравноправни клаузи в Общите условия на „Енерго-Про Продажби”АД и „Енерго-Про Мрежи”АД могат да бъдат открити в приложения документ:
ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ОТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СРЕЩУ „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ”АД И „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ”АД
I.Относно прогласените за нищожни от съда неравноправни клаузи, съдържащи се в Общите условия на „Енерго-Про Мрежи”АД и „Енерго-Про Продажби”АД:
Комисия за защита на потребителите /КЗП/ е извършила анализ на Общите условия на договорите за пренос на ел. енергия през електроразпределителните мрежи на „Е.ОН България Мрежи”АД и на Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на потребители, клиенти на „Е.ОН България Продажби”АД, при който е установено наличието на неравноправни клаузи в горепосочените Общи условия. В съответствие със законоустановената процедура КЗП е изпратила препоръки до дружествата за отстраняване на неравноправните клаузи. В депозираните в КЗП становища ЕРП-тата не са се съобразили с препоръките, дадени им от Комисията. С цел защита на потребителските интереси и във връзка със становищата на дружествата КЗП е завела колективни искове за прогласяване нищожността на констатираните неравноправни клаузи. Следва да се има предвид, че и с окончателните решения на последна инстанция се потвърди становището на КЗП.
Провъзгласените за нищожни клаузи от съда са следните:
1.Дава се възможност на електроразпределителното, респ. електроснабдителното предприятие да откаже започването на пренос/продажба на електрическа енергия в случай, че потребителят не представи необходимите документи. При липсата в договора на изчерпателен списък от документи, които следва да се представят, дружествата могат едностранно и самоволно да поставят изисквания за представяне на документи, като по този начин започването на доставката и продажбата на електричество зависи само и единствено от волята на съответното дружество, което е типичен пример за неравноправна клауза по смисъла на Закона за защита на потребителите /ЗЗП/. Тук имаме възможност за тълкуване на понятията „документи”, както и „не е представил”, което дава възможност на търговеца да забави за произволен период доставката на ел. енергия, въпреки валидно сключения договор.
Тази клауза е налична в Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия от „Е.ОН България Мрежи”АД.

На база съдебно решение, което е влязло в сила на 10.9.2012г. за „Е.ОН България Мрежи”АД, тази клауза е обявена за нищожна и е разпоредено на дружеството да преустанови прилагането й и да я отстрани от Общите условия.

След окончателното произнасяне на съдебната институция е установено, че нищожната клауза е била налична в Общите условия и не са били предприети действия от дружеството за премахването й. Поради тази причина е изготвено писмо от КЗП до съответния първоинстационен съд.
2. Дава се възможност на електроразпределителното, респ. електроснабдителното предприятие, при доказано неспазване на договорни срокове по негова вина, да се освободи от отговорност за заплащане на обезщетение чрез скъсяване на законоустановените давностни срокове за претендиране на това право. Съгласно българското законодателство тези срокове обикновено са между 3 и 5 години, а дружеството предоставя възможност на потребителите да претендират за обезщетение в рамките на не повече от 90 дни, което ограничава законовите им права.
Тази клауза е налична в Общите условия на договорите за продажба и пренос на електрическа енергия от Е.ОН България Продажби”АД (продажби) и от „Е.ОН България Мрежи”АД (пренос).

На база съдебно решение, което е влязло в сила на 10.09.2012г. за „Е.ОН България Мрежи”АД и за „Е.ОН България Продажби”АД, тази клауза е обявена за нищожна и е разпоредено на дружествата да преустановят прилагането й и да я отстранят от Общите условия.

След окончателното произнасяне на съдебната институция е установено, че нищожната клауза е била налична в Общите условия и не са били предприети действия от дружествата за премахването й. Поради тази причина е изготвено писмо от КЗП до съответния първоинстационен съд.
3.Дава се възможност на електроразпределителното, респ. електроснабдителното предприятие, при негово виновно неизпълнение на договорни задължения, да се освободи от отговорност за заплащане на обезщетение чрез скъсяване на законоустановените давностни срокове за претендиране на това право. Клаузата е сходна с горепосочената, тъй като предвидените в закона давностни срокове са 3 годишни при периодичните задължения и 5 годишни в останалите случаи, а дружеството предоставя възможност на потребителите да претендират за обезщетение в рамките на само 3 месеца, като ограничава законовите им права.
Тази клауза е налична в Общите условия на договорите за продажба и пренос на електрическа енергия от „Е.ОН България Продажби”АД (продажби) и от „Е.ОН България Мрежи”АД (пренос).

На база съдебно решение, което е влязло в сила на 10.09.2012г. за „Е.ОН България Продажби”АД и за „Е.ОН България Мрежи”АД, тази клауза е обявена за нищожна и е разпоредено на дружествата да преустановят прилагането й и да я отстранят от Общите условия.

След окончателното произнасяне на съдебната институция е установено, че нищожната клауза е била налична в Общите условия и не са били предприети действия от дружествата за премахването й. Поради тази причина е изготвено писмо от КЗП до съответния първоинстационен съд.
За окончателните решения на съда сме информирали Държавна комисия за енергийно и водно регулиране с цел прилагане на регулаторните си функции относно промяната на Общите условия.
Поради неизпълнение на съдебните решения КЗП е поискала от съответните съдилища да бъдат наложени санкции на дружествата. С разпореждане на Варненския окръжен съд на „ЕНЕРГО- ПРО Продажби”АД и „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи”АД е наложена санкция в размер на 25 000 лв.II.Относно извършения от КЗП повторен анализ на Общите условия на „Енерго-Про Мрежи”АД и „Енерго-Про Продажби”АД:
При извършеният повторен анализ на Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи”АД и на Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „Е.ОН България Продажби”АД е установено наличието на нови неравноправни клаузи по смисъла на чл. 143 от Закона за защита на потребителите/ЗЗП/. До предприятията са отправени препоръки за отстраняване на констатираните неравноправни клаузи в срок, определен от Комисията. В резултат на това, дружествата са уведомили КЗП, че ще се съобразят с отправените им препоръки при бъдещо изменения на Общите им условия, като са посочили, че е необходимо да се спази законовата процедура за промяна на Общите условия. Предвид гореизложеното КЗП е завела колективни искове за прогласяване нищожността на констатираните неравноправни клаузи.
Снимка: www.dnesbg.comВземи линк:

Коментирайте и Вие