Сряда, 17- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
 КЗК обвинява „Енерго-Про Мрежи“ АД и „НЕК“ ЕАД в злоупотреба с господстващо положение

КЗК обвинява „Енерго-Про Мрежи“ АД и „НЕК“ ЕАД в злоупотреба с господстващо положение


 

С две отделни Определения Комисията за защита на конкуренцията предяви на „Енерго - Про Мрежи“ АД (с предишно наименование „Е.ОН България Мрежи“ АД) и на „НЕК“ ЕАД твърдение за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, представляваща възпрепятстване на достъпа до електроразпределителната мрежа на ЕРП, респ. до електропреносната мрежа на НЕК, посредством забавяне процеса на присъединяване на производител на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/, която може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите.
Производството установи, че поведението на „Енерго - Про Мрежи“ АД и на „НЕК“ЕАД, изразяващо се в продължително водене на преговори помежду им, във връзка с подписването предварителен договор за присъединяване на обекти на ЕРП към електропреносната мрежа, е довело до забавяне в хода на процедурата за присъединяване на ФвЕЦ „Орлова могила“ и в крайна сметка до недопускане на клиент до електроразпределителната и електропреносна мрежи на господстващите предприятия за продължителен период от време.
Взимайки предвид динамичната перспектива в сектора, КЗК е направила заключение, че ефекта от поведението на електроразпределителното и електропреносното дружества следва да бъде определен като антиконкурентен. Ефектът върху производителите в конкретния случай е директен, а този към крайните ползватели на електрическата енергия – косвен.
Определението не подлежи на обжалване. Страните в производството имат право на достъп до материалите по преписката, имат право в 30-дневен срок да представят писмени възражения по предявените твърдения, както и да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание във връзка с предявените твърдения и правомощията, които Комисията възнамерява да упражни.
Снимка: www.energo-pro-grid.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие