Сряда, 17- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
КЗК отмени прекратяване на обществена поръчка на община Каварна за предоставяне на далекосъобщителни услуги

КЗК отмени прекратяване на обществена поръчка на община Каварна за предоставяне на далекосъобщителни услуги


 

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Каварна за прекратяване на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги  от лицензиран оператор за нуждите на община Каварна”, в частта по обособена позиция № 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги  чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на община Каварна“.  Проучването установи, че не са налице основанията за прекратяване на процедурата, изложени от възложителя. Същият се е позовал на разпоредбата на  чл. 39, ал. 1 от ЗОП, като е извел твърдението, че значителна промяна в обстоятелствата, които не е могъл да предвиди, е довела до отпадане на необходимостта от провеждане на процедурата при обявените технически параметри. В мотивите на издаденото решение за прекратяване на процедурата възложителят е преценил, че съществена промяна в обстоятелствата са конкретните параметри на поръчката, обема, продължителността, прогнозната стойност и други особености в начина на предоставяне на мобилната услуга.
КЗК намира, че липсват основанията, визирани в цитираната разпоредба на ЗОП за прекратяване на процедурата, тъй като не са налице кумулативно зададените в разпоредбата предпоставки.
Комисията за защита на конкуренцията връща процедурата на етап разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците съобразно мотивите в решението.
Снимка: i.actualno.comВземи линк:

Коментирайте и Вие